Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för D2, hösten 2003

Kursdata

Tid: period 1,(2) läsåret 03/04, september - november 2003.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 1 (25 okt), omtenta efter jul (17 jan).
Föreläsningar: 24 timmar.
Övningar: 14 timmar.
Laborationer: två vanliga (labA) samt en av projektkaraktär (labB), totalt 18 timmar schemalagd tid. Projektet redovisades med rapport och föredrag. För betyg fem eller sex på kursen krävdes ytterligare en tillämpningsuppgift.

Kursledare och föreläsare: Gerd Eriksson.
Övningslärare: Marco Kupiainen, Gerd Eriksson, Martin Rehn, Jan Lindqvist.
Antal registrerade elever: 158 (som redovisat minst en laboration).
Kurslitteratur: Numeriska algoritmer med MATLAB av Gerd Eriksson.
Dessutom rekommenderades Scientific Computing, an Introductory Survey av M.T.Heath.

Avklarade moment till och med januari 2004:

          datum antal godk  andel        poäng
Efter 1 tentamen  031025   105    67% av de 158 reg. (2p)
Efter 2 tillfällen 040117   119    75%       
        LabA      155    98%         (1p)
        LabB      150    95%         (1p)
   Prestationsgrad:          86%
  Examinationsgrad:          75%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursenkäten på WWW besvarades av 65 kursdeltagare. Kursen har liksom tidigare år mottagits mycket positivt. Den har ansetts som medelsvår, intressant och meningsfull och nästan alla tyckte att de hade tillräckliga förkunskaper. Boken NAM fick genomgående högt betyg. Den rekommenderade boken av Heath var det inte många som brydde sig om att skaffa.
Föreläsningarna var välbesökta och kommentarerna i kursenkäten om föreläsningarna är mycket positiva (87% ger betyget bra eller mycket bra). Salsövningarna fungerade bra men var inte riktigt lika välbesökta.

Labbarna 1 och 2 tog för de flesta mellan tio och femton timmar vardera. Projektlabben med rapport och föredragsförberedelser har mestadels krävt 15-25 timmar (en fjärdedel har lagt ner mer än 25 timmar). Labbarna ansågs vara lärorika och roliga, framför allt projektlabben. Extralabben för högrebetyg gjordes efter kursenkäten (redovisning i dec-jan) och har därför inte fått något samlat omdöme.
Ordinarietentan i oktober speglade kursinnehållet väl, men tentamensresultatet var något sämre än förra årets oktobertenta, 76 procent godkända av de 138 som tentade (förra året klarade 80 procent ordinarietentan).
På kursenkätens sista fråga "Något mer att tillägga om årets nummekurs?" kom många glädjande positiva kommentarer.

Förändringar sedan förra kursomgången

Antalet föreläsningstimmar har bantats från 28 till 24 timmar. Elva istället för tolv föreläsningar före tentan var ingen nackdel - tempot fick höjas en aning. Men att gå ned från två till en föreläsning efter tentan gjorde att tiden för utblickar och info om fortsättningskurser blev knapp.
För att kunna få slutbetyg 5 eller 6 (sista chansen) i kursen 2D1240 kompletterar man med en extralabb och en liten munta. Under nov03 - jan04 har 31 D-teknologer utfört detta extraarbete och erhållit högre betyg (sju har fått betyget 6).

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Eftersom kursen fungerar bra planeras inga större förändringar. Varje år brukar några nya projektuppgifter finnas, förhoppningsvis gäller det nästa kursomgång också.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se,>
Senast ändrad 19 april 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>