Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2 för F2, våren 2003

Kursdata

Tid: period 3, 4 läsåret 02/03, januari - maj 2003.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 3 (8 mars), omtenta i påskperioden (25 april).
Föreläsningar: 28 timmar.
Övningar: 14 timmar.
Laborationer: två vanliga (labA) samt en av projektkaraktär (labB), 18 timmar schemalagd tid. Projektet redovisas med rapport och föredrag. För betyg fem eller sex på kursen krävs ytterligare en tillämpningsuppgift samt en liten kompletterande munta.

Kursledare och föreläsare: Gerd Eriksson.
Övningslärare och handledare i datorsal: Mikael Huss, Per-Olov Åsén, Joakim Möller.
Övriga handledare: Rasmus Kjellman, Jonas Lindberg.
Antal registrerade elever: 123 (som redovisat minst en labb).
Kurslitteratur: Numeriska algoritmer med MATLAB av Gerd Eriksson.
Scientific Computing, an Introductory Survey av M.T.Heath.

Avklarade moment till och med juni 2003:

          datum antal godk  andel      poäng
Efter 1 tentamen  030308   100    81% av 123 reg. (2p)
Efter 2 tillfällen 030425   107    87%       
        LabA      120    97%       (1p)
        LabB      120    97%       (1p)
   Prestationsgrad:          92%
  Examinationsgrad:          87%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursenkäten på WWW besvarades av 36 kursdeltagare. Kursen har mottagits mycket positivt. Den har ansetts som medelsvår, intressant och meningsfull och för så gott som alla har förkunskaperna varit tillräckliga. Boken NAM fick genomgående högt betyg; läroboken av Heath har känts överflödig.
Föreläsningarna var tämligen välbesökta (hälften har varit på mer än 80% av dem) och kommentarerna i kursenkäten om föreläsningarna är mycket positiva (92% ger betyget bra eller mycket bra). Salsövningarna fungerade bra men var inte så välbesökta.

Labbarna 1 och 2 tog för de flesta 10-15 timmar vardera. Projektlabben med rapport och föredragsförberedelser krävde naturligt nog längre tid, i snitt 25 timmar. Labbarna ansågs vara lärorika och roliga. Extralabben för högrebetyg gjordes efter kursenkäten (redovisning i maj/juni) och har därför inget samlat omdöme.
Tentan har från och med detta läsår blivit en tretimmars tenta. Ordinarietentan i mars speglade kursinnehållet bra men det var alltför stressigt ansåg många tentander. Omtentan i april var inte lika tidskrävande.
På kursenkätens sista fråga "Något mer att tillägga om årets nummekurs?" kom många positiva kommentarer.

Förändringar sedan förra kursomgången

En viktig nyhet är att den obligatoriska skriftliga tentan nu är på tre timmar i stället för fem. Den som önskar slutbetyg 5 eller 6 kompletterar med en extralabb och en liten munta. Under maj - juni har drygt 40 F-teknologer utfört detta extraarbete och erhållit högre betyg (sexton har fått betyget 6).

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Antalet föreläsningstimmar kommer av besparingsskäl att minskas med fyra, från 28 till 24 timmar (antalet övningar och datorövningar drabbas inte).
Viss översyn av laborationsuppgifterna bör göras. För övrigt planeras inga större förändringar.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se,>
Senast ändrad 10 juni 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>