Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för D2, hösten 2002

Kursdata

Tid: period 1,(2) läsåret 02/03, september - november 2002.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 1 (19 okt), omtenta efter jul (11 jan).
Föreläsningar: 28 timmar.
Övningar: 14 timmar.
Laborationer: två vanliga (labA) samt en av projektkaraktär (labB), 18 timmar schemalagd tid. Projektet redovisas med rapport och föredrag. För betyg fem eller sex på kursen krävs ytterligare en tillämpningsuppgift.

Kursledare och föreläsare: Gerd Eriksson
Övningslärare: Andreas Atle, Per Austrin, Gerd Eriksson.
Antal registrerade elever: 163 (som redovisat minst en labb).
Kurslitteratur: Numeriska algoritmer med MATLAB av Gerd Eriksson.
Scientific Computing, an Introductory Survey av M.T.Heath.

Avklarade moment till och med januari 2003:

          datum antal godk  andel        poäng
Efter 1 tentamen  021019   115    71% av de 163 reg. (2p)
Efter 2 tillfällen 030111   130    80%       
        LabA      161    99%         (1p)
        LabB      157    96%         (1p)
   Prestationsgrad:          89%
  Examinationsgrad:          80%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursenkäten på WWW besvarades av 73 kursdeltagare. Kursen har liksom förra året mottagits mycket positivt. Den har ansetts som medelsvår, intressant och meningsfull och nästan alla tyckte att de hade tillräckliga förkunskaper. Boken NAM fick genomgående högt betyg, medan läroboken av Heath fick mer blandade omdömen; de flesta skaffade aldrig boken.
Föreläsningarna var välbesökta och kommentarerna i kursenkäten om föreläsningarna är mycket positiva (88% ger betyget bra eller mycket bra). Salsövningarna fungerade bra men var inte riktigt lika välbesökta.

Labbarna 1 och 2 tog för de flesta mellan tio och femton timmar vardera. Projektlabben med rapport och föredragsförberedelser har mestadels krävt 15-25 timmar (en tredjedel har lagt ner mer än 25 timmar och en femtedel mindre än 15 timmar). Labbarna ansågs vara lärorika och roliga. Extralabben för högrebetyg gjordes efter kursenkäten (redovisning i dec-jan) och har därför inget samlat omdöme.
Tentan har från och med detta läsår blivit en tretimmars tenta. Ordinarietentan i oktober speglade kursinnehållet väl och tentamensresultatet var bättre än förra årets oktobertenta, 80 procent godkända av de 145 skrivande.
På kursenkätens sista fråga "Något mer att tillägga om årets nummekurs?" kom många glädjande positiva kommentarer.

Förändringar sedan förra kursomgången

En viktig nyhet är att den obligatoriska skriftliga tentan nu är på tre timmar i stället för fem. Den som önskar slutbetyg 5 eller 6 kompletterar med en extralabb och en liten munta. Under nov02 - jan03 har 35 D-teknologer utfört detta extraarbete och erhållit högre betyg (sju har fått betyget 6).

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Viss översyn av labbarna bör göras. För övrigt planeras inga större förändringar.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se,>
Senast ändrad 23 januari 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>