Nada

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.

Aktuell information om 2D1240, Numeriska metoder gk2 för D2

-----

Senaste nytt

Kursenkäten fick 73 svar, här finns sammanställning och kursanalys.

Omtentamen 21 augusti kl 14-17 i sal L44 och L51.

Regnbågslinje

Kursprogram hösten 2002

Kursansvarig och föreläsare är Gerd Eriksson (gerd@nada.kth.se).

Övningsledare:
gr1: Johan Thuresson (johant@nada.kth.se) (endast övn 1,2,3)
gr2: Gerd Eriksson (gerd@nada.kth.se)
gr3: Per Austrin (tidigare Göransson) (d00-pgo@nada.kth.se)
gr4: Andreas Atle (atle@nada.kth.se)

Handledare i datasal är Johan, Gerd, Per, Andreas samt Rolf Dalenius (dalenius@kth.se).

Kursinnehåll

Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines och bezierkurvor, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, ickelinjär minimering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

NAM (40 kr) och exempelsamlingen (40 kr) samt kursbunten nedan (20 kr) kan köpas vid första föreläsningen och därefter på Nadas studentexpedition (exp@nada.kth.se).

Kursbunt

Datorinitiering, registrering och kurskatalog

Du måste vara kursregistrerad för att få tillgodoräkna kursen. För att få tillgång till kurskatalogen och annat kursspecifikt ska du ge kommandot course join numd02
Nadaregistrera dig med kommandot res checkin numd02
När du är klar med kursen ska du skriva course leave numd02

Kurskatalogen på Nadas datorer är /info/numd02
Kurskatalogens Matlabfiler finns också tillgängliga härifrån.

Kursuppläggning

Detaljerat schema för D2-kursen finns i kursplanen. Se även KTH:s översiktsschema.
Kortfattat gäller följande: Kursen är schemalagd i period 1 (v35-41) med tolv föreläsningar, sex salsövningar och sex datorövningar, tentamen ligger efter period 1.
I period 2 är kursen schemalagd i de två första veckorna (v43-44) med två föreläsningar, tre datorövningar samt ett föredragspass som ersätter övningen i v44. Kursen avslutas i tredje veckan av period 2 (v45) med rapportskrivning och ytterligare föredragspass. För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider. Allmänhandledning finns vissa tider.

Aktivt deltagande: På den här kursen kan du få slutbetyget 6. Kravet är aktivt deltagande med väl utförda laborationer 1 - 4 och högsta betyg på tentamen (skriftlig och muntlig).

Laborationer

Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng).
Lab1 och lab2 görs i tvåmannagrupper och består av en uppsättning småuppgifter som ska lösas i Matlab med effektiva numeriska metoder. Båda labbarna redovisas muntligt (20 min vardera) med stöd av matlabkod, utskrifter, kurvor och anteckningar. Vardera labben ger två bonuspoäng om den redovisas i tid; sista dag för lab1 är 20 september och för lab2 14 oktober. Bonuspoängen gäller vid läsårets tentor (okt -02 samt jan, april, aug -03).
Tryck här för att hämta bokningslistor:

På datorövningarna kommer vi att använda SimaManager för hjälpkölistan.

Lab3 och lab4 är projektuppgifter som kräver tillämpning av flera numeriska algoritmer. Det är tillräckligt att göra en av Lab3, Lab4. om du nöjer dig med betyg tre eller fyra på kursen, men om du eftersträvar slutbetyg fem eller sex måste du göra både en lab3- och en lab4uppgift. De cirka 40 projektuppgifterna varierar i knepighet och storlek. För betyget sex krävs svåraste lab3 och lab4 (den som du väljer som extralabb görs individuellt).
Redovisning sker med föredrag och välskriven ingenjörsmässig rapport, inlämnad senast tisdag 12 november (gäller den obligatoriska lab3/lab4-uppgiften).
Föredraget på ca 12 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). För betygsättningen bedöms om problemet och dess lösning beskrivs lättfattligt och korrekt, om föredraget är väl förberett med trevlig presentation, god tavelteknik och välritade stordiabilder. Bedömningsskalan på rapporter och föredrag går från ett till tre.
Hederskodex.

Examination

En tretimmars skriftlig tentamen på 35 poäng ligger efter period 1, lördag 19 oktober kl 8-11 i salarna D31-35, D41, E31-36, E51-53, K51.
Tentan omfattar kursinnehållet till och med föreläsning 12, övning 6 samt laborationerna 1 och 2. Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel samt en problemdel med rosa formelsamlingen som enda hjälpmedel. För godkänt krävs minst 20 poäng inklusive bonuspoäng (max 4p) från laborationerna 1 och 2 (minst 20p ger betyg tre, minst 28p fyra, minst 34p möjlighet till betyg fem eller sex).

Slutbetyget får man genom att summera betygen på tentan, föredraget och rapporten, dividera med två och eventuellt avrunda uppåt. För att kunna erhålla slutbetyg 5 eller 6 måste man göra en kompletterande muntlig tentamen (cirka en halvtimme) samt uppfylla de krav på laborationerna som anges ovan.
Eventuell extralabb redovisas med en minirapport med utskrift av kod, resultat och figurer. Man ska presentera sitt arbete för kursledaren senast 18 december.

-----

Kursutvärdering och kursanalys

I slutet av kursen görs en kursenkät. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.
Hur kursenkäten för D-kursen hösten 2002 var utformad kan du se här:

Här finns kursanalysen för förra årest kurs.

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se,>
Senast ändrad 14 augusti 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>