Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för E2, hösten 2001

Kursdata

Tid: period 1,(2) läsåret 01/02, september - november 2001.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 1 (27 okt), omtenta efter jul (12 jan).
Föreläsningar: 28 timmar.
Övningar: 14 timmar.
Laborationer: två vanliga (labA) samt en av projektkaraktär (labB), 18 timmar schemalagd tid. Projektet redovisas med rapport och föredrag. För betyg fem eller sex på kursen krävs ytterligare en tillämpningsuppgift.

Kursledare: Henrik Eriksson Föreläsare: Henrik Eriksson (60%) och Gerd Eriksson (40%)
Övningslärare: Andreas Atle, Beatrice Frock, Gerd Eriksson, Björn Hårdemark.
Antal registrerade elever: 148 (som redovisat minst en labb).
Kurslitteratur: Numeriska algoritmer med MATLAB av Gerd Eriksson.
Scientific Computing, an Introductory Survey av M.T.Heath.

Avklarade moment till och med januari 2002:

          datum antal godk  andel        poäng
Efter 1 tentamen  011027   111    75% av de 148 reg. (2p)
Efter 2 tillfällen 020112   123    83%       
        LabA      142    96%         (1p)
        LabB      137    93%         (1p)
   Prestationsgrad:          89%
  Examinationsgrad:          83%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursenkäten på webben genomfördes av teknologernas kursnämnd och besvarades av 58 kursdeltagare. Kursen har liksom förra året mottagits mycket positivt. Den har ansetts som medelsvår, intressant och meningsfull och nästan alla tyckte att de hade tillräckliga förkunskaper. Boken NAM fick genomgående högt betyg, medan läroboken av Heath fick mer blandade omdömen; de flesta skaffade aldrig boken.
Föreläsningarna var välbesökta och kommentarerna i kursenkäten om föreläsningarna är övervägande positiva (73% ger betyget bra eller mycket bra). Salsövningarna fungerade bra och hade ganska hög närvaro. Särskilt Björn Hårdemark fick beröm.

Laborationerna anses allmänt som mycket givande men många tycker att de tar för lång tid att göra. Extralabben för högrebetyg gjordes efter kursenkäten (redovisning i dec-jan) och har därför inget samlat omdöme.
Tentamensresultatet var tämligen bra.

Förändringar sedan förra kursomgången

En viktig nyhet är att slutbetyg sex kan erhållas.
Tidigare ingick två obligatoriska tillämpningsuppgifter (lab3, lab4) men i årets kursomgång är endast en av dem obligatorisk. De som eftersträvar slutbetyg fem eller sex på kursen måste dock göra två. Extralabben examineras med 20 minuters muntlig redovisning inför kursledaren; det fungerade mycket bra i år så då gör vi väl likadant nästa år.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Det blir ny kursledare men det nära samarbetet med kursen för D ska bestå.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se,>
Senast ändrad 12 juni 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>