Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för D2, hösten 2001

Kursdata

Tid: period 1,(2) läsåret 01/02, september - november 2001.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 1 (27 okt), omtenta efter jul (12 jan).
Föreläsningar: 28 timmar.
Övningar: 14 timmar.
Laborationer: två vanliga (labA) samt en av projektkaraktär (labB), 18 timmar schemalagd tid. Projektet redovisas med rapport och föredrag. För betyg fem eller sex på kursen krävs ytterligare en tillämpningsuppgift.

Kursledare och föreläsare: Gerd Eriksson
Övningslärare: Andreas Atle, Tomas Oppelstrup, Anders Eriksson, Fredrik Daveus.
Antal registrerade elever: 141 (som redovisat minst en labb).
Kurslitteratur: Numeriska algoritmer med MATLAB av Gerd Eriksson.
Scientific Computing, an Introductory Survey av M.T.Heath.

Avklarade moment till och med januari 2002:

          datum antal godk  andel        poäng
Efter 1 tentamen  011027   86    68% av de 141 reg. (2p)
Efter 2 tillfällen 020112   105    75%       
        LabA      136    97%         (1p)
        LabB      132    93%         (1p)
   Prestationsgrad:          85%
  Examinationsgrad:          75%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursenkäten på WWW besvarades av 64 kursdeltagare. Kursen har liksom förra året mottagits mycket positivt. Den har ansetts som medelsvår, intressant och meningsfull och nästan alla tyckte att de hade tillräckliga förkunskaper. Boken NAM fick genomgående högt betyg, medan läroboken av Heath fick mer blandade omdömen; de flesta skaffade aldrig boken.
Föreläsningarna var välbesökta och kommentarerna i kursenkäten om föreläsningarna är mycket positiva (88% ger betyget bra eller mycket bra). Salsövningarna fungerade bra men hade inte riktigt lika hög närvaro.

Labbarna 1 och 2 tog för de flesta mellan tio och femton timmar vardera. Projektlabben med rapport och föredragsförberedelser har i snitt krävt 20-25 timmar (en tredjedel har lagt ner mer än 25 timmar och lika många mindre än 20 timmar). Labbarna ansågs vara lärorika och roliga. Extralabben för högrebetyg gjordes efter kursenkäten (redovisning i dec-jan) och har därför inget samlat omdöme.
Ordinarietentan i oktober speglade kursinnehållet väl och tentamensresultatet var tämligen bra - dock något sämre än förra året.
På kursenkätens sista fråga "Något mer att tillägga om årets nummekurs?" kom många glädjande positiva kommentarer.

Förändringar sedan förra kursomgången

En viktig nyhet är att slutbetyg sex kan erhållas.
Tidigare ingick två obligatoriska tillämpningsuppgifter (lab3, lab4) men i årets kursomgång är endast en av dem obligatorisk. De som eftersträvar slutbetyg fem eller sex på kursen måste dock göra två. Extralabben examineras med 20 minuters muntlig redovisning inför kursledaren; det fungerade mycket bra i år och därför prövar vi att göra likadant nästa år.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Viss omarbetning och översyn av labbarna bör göras. För övrigt planeras inga större förändringar.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se,>
Senast ändrad 11 februari 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>