Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för D2, hösten 2000

Kursdata

Tid: period 1,(2) läsåret 00/01, september - november 2000.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 1 (28 okt), omtenta efter jul (13 jan).
Föreläsningar: 28 timmar.
Övningar: 14 timmar.
Laborationer: två vanliga (labA) och två av projektkaraktär (labB), 18 timmar schemalagd tid. Projekten redovisas med rapport och föredrag.
Kursledare och föreläsare: Gerd Eriksson
Övningslärare: Gerd Eriksson, Marco Kupiainen, Andreas Atle.
Antal registrerade elever: 139 (som redovisat minst en labb).
Kurslitteratur: Numeriska algoritmer med MATLAB av Gerd Eriksson.
Scientific Computing, an Introductory Survey av M.T.Heath.

Avklarade moment till och med januari 2001:

          datum antal godk  andel        poäng
Efter 1 tentamen  001028   91    66% av de 139 reg. (2p)
Efter 2 tillfällen 010113   110    79%       
        LabA      137    99%         (1p)
        LabB      135    97%         (1p)
   Prestationsgrad:          89%
  Examinationsgrad:          79%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursenkäten på WWW besvarades av 83 kursdeltagare. Kursen har liksom förra året mottagits mycket positivt. Den har ansetts som medelsvår, intressant och meningsfull och nästan alla tyckte att de hade tillräckliga förkunskaper. Boken NAM fick genomgående högt betyg, medan läroboken av Heath fick mer blandade omdömen; bara drygt hälften av studenterna har använt sig av boken.
Föreläsningarna var välbesökta och kommentarerna i kursenkäten om föreläsningarna är mycket positiva. Salsövningarna fungerade bra men hade inte riktigt lika hög närvaro.

Labbarna 1 och 2 tog för de flesta mellan tolv och femton timmar vardera. Projektlabbarna 3 och 4 med rapport och föredragsförberedelser har i allmänhet krävt 15-25 timmar, ca 20 procent har lagt ner mer än 25 timmar och lika stor andel har använt mindre än 15 timmar. Labbarna ansågs i alla fall vara lärorika och roliga. Aldrig tidigare har så många blivit klara med labbarna - 135 av 139 hade vid kursslut redovisat samtliga labbar med föredrag och rapportskrivning! Nummekursen anses av de flesta vara värd mer än futtiga fyra poäng.
Ordinarietentan i oktober speglade kursinnehållet väl och tentamensresultatet var tämligen bra.
På kursenkätens sista fråga "Något mer att tillägga om årets nummekurs?" kom många glädjande positiva kommentarer.

Förändringar sedan förra kursomgången

Första övningen om Matlab ersattes av en föreläsning, och så planerar jag att göra nästa år också. MÖ-uppgifterna fick en ansiktslyftning och på labbarna 1 och 2 gjordes små modifieringar (till det bättre). Jag konstruerade flera nya tillämpningsuppgifter till labbarna 3 och 4 (Havsytan, Flödespaketet, Teslatrasslet).

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Viss omarbetning och översyn av labbarna bör göras. För övrigt planeras inga stora förändringar eftersom kursen fungerade så bra i år.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se,>
Senast ändrad 23 januari 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>