Nada

Kursanalys för 2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer I, hösten 1999

Kursdata

Tid: period 1 och 2 läsåret 1999/2000.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng, tenta 2 poäng.
Tenta: ordinarietenta efter period 2: 15/12-99, (omtenta 29/4-99).
Föreläsningar: 28 timmar.
Laborationer: fem mindre labbar (i en- eller tvåmannagrupper) och en projektuppgift i 2-6 mannagrupper. De mindre redovisas skriftligt den större muntligt. 18 timmar schemalagd tid för datorlabbar, 4 timmar för projektredovisningar.
Kursledare och föreläsare: Lennart Edsberg
Antal registrerade elever: 27, varav 5 doktorander från K (5). Dessutom 13 masterstudenter från Nadas Masterprogram SciComp
Kurslitteratur: Föreläsningsanteckningar av Lennart Edsberg
Kopior av olika avsnitt från diverse textböcker

Avklarade moment 1999-01-11:

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Tydligare formuleringar av vad som förväntas av elevernas muntliga redovisning samt den skriftliga rapporten. Föreläsningsanteckningarna förbättrades och referenser angavs.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Kursledarens kommentarer

Närvaron vid föreläsningarna var hög. Vid laborationstillfällena var eleverna närvarande bara i början av kursen. De flesta eleverna gjorde sina laborationer på egna datorer och kom till mig för handledning under den schemalagda laborationstiden. En del av projekten utgjordes av uppgifter formulerade av kursledaren. Resten av projekten formulerades av eleverna själva. Några av dessa var mycket intressanta problemformuleringar.

Tentamen består av några teori- och begreppsfrågor tagna ur en frågebank om ca 60 frågor, som eleverna får ut med kursmaterialet. Den sista uppgiften på tentan utgörs av ett diff.ekvationsproblem som ska struktureras så att det kan behandlas numeriskt.

Kursen har som helhet mottagits positivt. Den har ansetts som medelsvår, intressant och meningsfull. Lagom tidskrävande.

En enkät som delades ut gav 24 svar. Resultat

Planerade ändringar till nästa omgång

En del avsnitt skrivs med tanke på att bli ett kompendium. Svårigheten att hitta en lämplig lärobok som täcker in 1) modellering, 2) relevant matematik, 3) numeriska metoder samt 4) visualisering för differentialekvationsproblem har drivit fram detta beslut. Ambitionen är att detta kompendium ska vara klart till hösten 2000.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <edsberg@nada.kth.se>
Senast ändrad 11 januari 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>