Nada

Kursanalys för 2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer I, hösten 1997

Kursdata

Tid: period 1 och 2 läsåret 1997/98.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng, tenta 2 poäng.
Tenta: ordinarietenta efter period 2 (18/12-97), omtenta (18/4-98).
Föreläsningar: 28 timmar.
Laborationer: sex mindre labbar (i en- eller tvåmannagrupper) och en projektuppgift i 2-6 mannagrupper. De mindre redovisas skriftligt den större skriftligt och muntligt. 18 timmar schemalagd tid för datorlabbar, 4 timmar för projektredovisningar.
Kursledare och föreläsare: Lennart Edsberg
Antal registrerade elever: 26, varav 16 doktorander från K (10) och B (6).
Kurslitteratur: Föreläsningsanteckningar av Lennart Edsberg
Kopior av olika avsnitt från diverse textböcker

Avklarade moment 1998-02-16:

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Tydligare formuleringar av vad som förväntas av elevernas muntliga redovisning samt den skriftliga rapporten. Föreläsningsanteckningarna förbättrades och referenser angavs.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Kursledarens kommentarer

Närvaron vid föreläsningarna var hög. Vid laborationstillfällena var ungefär hälften av eleverna regelbundet närvarande. De övriga eleverna gjorde sina laborationer på egna datorer. Mindre än hälften av projekten utgjordes av uppgifter formulerade av kursledaren. Resten av projekten formulerades av eleverna själva. Några av dessa var mycket intressanta problemformuleringar.

Tentamen består av några teori- och begreppsfrågor tagna ur en frågebank om ca 60 frågor, som eleverna får ut med kursmaterialet. Den sista uppgiften på tentan utgörs av ett diff.ekvationsproblem som ska struktureras så att det kan behandlas numeriskt.

Kursen har som helhet mottagits positivt. Den har ansetts som lätt/medelsvår, intressant och meningsfull. Ganska tidskrävande.

En enkät som delades ut gav 16 svar. Resultat

Planerade ändringar till nästa omgång

En del avsnitt skrivs med tanke på att bli ett kompendium. Svårigheten att hitta en lämplig lärobok som täcker in 1) modellering, 2) matematik, 3) numeriska metoder samt 4) visualisering för differentialekvationsproblem har drivit fram detta beslut. Ambitionen är att detta kompendium ska vara klart till hösten 1998.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <edsberg@nada.kth.se>
Senast ändrad 17 februari 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>