Nada

Kursanalys för 2D1225, Numerisk behandling av differentialekvationer I, hösten 2004

Kursdata

Tid: period 1 och 2 läsåret 2004/2005.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng, tenta 2 poäng.
Tenta: ordinarietenta efter period 2: 18/12-04
Föreläsningar: 28 timmar.
Laborationer: fem mindre labbar (i en- eller tvåmannagrupper) och en projektuppgift i 2-6 mannagrupper. De mindre redovisas skriftligt den större muntligt. 18 timmar schemalagd tid för datorlabbar, 4 timmar för projektredovisningar.
Kursledare och föreläsare: Lennart Edsberg
Antal registrerade elever: 54, varav 8 doktorander: 5 från K, och 3 från T. Av eleverna var 24 masterstudenter från Nadas Masterprogram SciComp
Kurslitteratur: Föreläsningshäfte av Lennart Edsberg
Kopior av olika avsnitt från diverse textböcker

Avklarade moment 2004-01-31:

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Några nyutvecklade labbar, spec med användning av Femlab. Föreläsningsanteckningarna utbytta mot kapitel ur ett blivande kompendium.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Kursledarens kommentarer

Närvaron vid föreläsningarna var hög. Vid laborationstillfällena var eleverna närvarande bara i början av kursen. De flesta eleverna gjorde sina laborationer på egna datorer och kom till mig eller assistenten för handledning under den schemalagda laborationstiden. Projekten utgjordes av uppgifter att lösa med Matlab och Femlab

En kursutvärdering gjordes, där 24 av studenterna svarade på frågor om kursen. Kursen upplevs som medelsvår till ganska svår. Alla svarande anser att kursens innehåll liksom materialet är intressant och meningsfullt.

Tentamen består av några teori- och begreppsfrågor tagna ur en frågebank om ca 60 frågor, som eleverna får ut med kursmaterialet. Den sista uppgiften på tentan utgörs av ett diff.ekvationsproblem som ska struktureras så att det kan behandlas numeriskt. Vid omtentamen tillämpades muntlig tenta.

Kursen har som helhet mottagits positivt.

Planerade ändringar till nästa omgång

Kompendium uppdateras och förses med fler exempel och övningar+lösningar. Utveckling av laborationerna.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <edsberg@nada.kth.se>
Senast ändrad 20 juni 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>