2D1220 Tillämpade numeriska metoder I

Resultat av kursutvärdering


  Sjutton frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 26% (5 st) Lätt.
  3. 63% (12 st) Medel.
  4. 11% (2 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 26% (5 st) Ja, mycket.
  2. 58% (11 st) Ja.
  3. 11% (2 st) Neutral.
  4. 5% (1 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 3. Tycker du att dina förkunskaper har varit tillräckliga?

  1. 68% (13 st) Ja.
  2. 21% (4 st) Nästan
  3. 5% (1 st) Knappast.
  4. 5% (1 st) Nej.

  Det var länge sedan vi läste algebra.
  ---
  Saknat vissa kunskaper i linjär algebra
  ---
  Hade varit bra med kort repetion av de diffekv.metoder vi gick igenom i första kursen. Då hade man lättare kunnat relatera till vad vi gjorde då. Nu blandade man lätt bort korten.
  ---
  En rep på linjär algebra vore bra. Annars går kursen bra ihop med kunskaperna från förra nummekursen.
  ---
  Kul när andra kursers kunskaper blir uppfriskade och blir "levande", mer förståeliga.
  ---
  Bra koppling till andra kurser på KTH, problemen kändes meningsfulla.
  ---
  Väldigt bra kursinehåll. I princip allt kändes meningsfullt och interessant.


 4. Vad tycker du om kurslitteraturen, dvs kompendiet samt TILNUM-materialet och Blandade problem (som växte fram under kursens gång)?

  1. 5% (1 st) Mycket bra.
  2. 42% (8 st) Bra.
  3. 32% (6 st) Hyfsat.
  4. 16% (3 st) Mindre bra.
  5. 5% (1 st) Dåligt.

  lite splittrat ibland
  ---
  TILNUM-materialet svårt att förstå, föreläsningsanteckningarna desto bättre!
  ---
  Vad man kanske saknar är lite mer härledningar i tilnummaterialet.
  Tex i Tilnum om QR-faktorisering och SVD.

  ---
  Det är lite ovant med "ihopklippt" kurslitteratur, men det kanske var nyttigt! De sidor som Du skrivit är mycket bra. (Gäller även grundkurskompendiet)
  ---
  Det vore ju bättre med en helhetlig bok om det fanns
  ---
  Bra att det var så billigt, ibland kändes det lite osammanhängande. både bra och dåligt är det när samma sak tas upp urdrag av olika material, bra att få olika synvinklar, inte bra då det ibland blev lite rörigt.
  ---
  Tilnummaterialet var bäst då du skrivit själv. Kompendiet och blandade problem är bra och roliga.
  ---
  En bunt halvkompletta småkompendier utan större sammanhang. Gerds egna papper är dock alldeles utmärkta.
  ---
  För osammanhängande, olika lösryckta avsnitt, svårt att hänga med
  ---
  Jag saknade en kursbok, eftersom kursmaterialet ej riktigt räckte till självstudier.
  ---
  Egentligen gillar jag inte kompendieformen på kursmaterial, men här fungerade det väldigt bra. Det är ofta bra att få allt (i varje fall merparten) kursmaterial i en bunt. Kanske lite mer material, eller kompletterande (rekommenderad) litteratur, gärna i bokform som kan rekomenderas som referens.


 5. Hur stor del av lektionerna har du varit på?

  1. 5% (1 st) Mindre än 20%.
  2. 11% (2 st) 20-40%.
  3. 16% (3 st) 40-60%.
  4. 5% (1 st) 60-80%.
  5. 63% (12 st) Mer än 80%.


 6. Vad tycker du om lektionerna pedagogiskt sett?

  1. 16% (3 st) Mycket bra.
  2. 74% (14 st) Bra.
  3. 11% (2 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Lite för lite bakgrund till vissa av momenten
  ---
  ibland lite röriga overheader, annars bra
  ---
  Svårt att följa den röda tråden vid visning av OH-bilder.
  ---
  Att jag inte har större närvaro beror på att kursen har krockat med en annan kurs.
  ---
  Det är mycket lättare att hänga med på genomgångarna på tavlan. För mycket OH-bilder kan lätt bli lite "sömnigt". Särskilt programkod på OH är jobbigt!
  ---
  Översikten i början av lektionen, mycket bra, lättare att hitta igen saker ur anteckningarna då.
  ---
  Bra med en översikt i början på lektionen.
  ---
  Gärna lite fortare fram, tack!
  ---
  Inte mycket mer att säga än att det är mycket bra!


 7. Händer det att du förbereder dig till lektionerna?

  1. 0% (0 st) Ja, alltid.
  2. 5% (1 st) Ofta.
  3. 42% (8 st) Sällan.
  4. 53% (10 st) Aldrig.


 8. Har det varit svårt att få plats i datorsalarna under kursen?

  1. 5% (1 st) Aldrig.
  2. 63% (12 st) Sällan.
  3. 26% (5 st) Ofta.
  4. 0% (0 st) Alltid.

  Tidigt på förmiddagarna är det gott om plats
  ---
  Den kan jag inte svara på eftersom jag sitter vid Fysiks terminaler i Filialen.
  ---
  Satt i Filialen


 9. Vad tyckte du om laboration 1?

  1. 5% (1 st) Mycket bra.
  2. 79% (15 st) Bra.
  3. 11% (2 st) Hyfsad.
  4. 5% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.

  lite för enkelt när alla program redan finns, det blir mest att klippa och klistra
  ---
  Ojämn svårighetsgrad på uppgifterna, en var intill omöjlig. SPeciellt den man kan hänga saker på tork.
  ---
  Krävde stor arbetsinsats.
  ---
  Rakt igenom bra uppgifter, lagom tidskrävande.
  ---
  Roliga och inspirerande uppgifter i alla labbar
  ---
  Det är bra om det är lätta uppgifter i början tills man kommit in i Matlab.
  ---
  För stor tidsåtgång, för många delproblem ledde till att jag löste uppgifterna utan att begripa vad jag gjorde.
  ---
  Tidsåtgången var lite i största laget, kanske delvis beroende på ovana vid matlab
  ---
  Allmänt för laborationerna: lite för mycket fördig kod. Blir tyvärr lite för mycket klippa och klistra.


 10. Vad tyckte du om laboration 2?

  1. 5% (1 st) Mycket bra.
  2. 79% (15 st) Bra.
  3. 11% (2 st) Hyfsad.
  4. 5% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.

  för lätt, för lite att göra själv
  ---
  lite för enkelt när alla program redan finns, det blir mest att klippa och klistra
  ---
  Lättare än lab 1.
  ---
  Effektivt att studera färdiga program och ändra i dem isf att göra allt tidskrävande arbete själv.
  ---
  Bättre anpassning av laborationens storlek, men "för bra" program i kursbiblioteket, det blev mera anpassning av existerande program än konstruktion av nya.
  ---
  Kanske lite för lätt, lite för mycket prefabricerade program
  ---
  se (9)


 11. Vad tycker du om laboration 3 med projektuppgifterna och seminariet?

  1. 37% (7 st) Mycket bra.
  2. 53% (10 st) Bra.
  3. 11% (2 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.

  mycket roliga problem som var verklighetsnära och inte BARA tekniska problem
  ---
  Lite oklart med vad som krävs för att få godkänd seminarie och skriftlig rapport.
  ---
  Bra att dela upp redovisningen i grupper så att man slipper höra samma sak om och om igen, det är intressant i början men sen blir det enformigt och de som redovisar sist har en uttråkad publik
  ---
  Bra med denna typ av examination, man lär sig mycket, om ämnet och om att presentera
  ---
  Det var bra att projektuppgiften inte var så mycket svårare än labbarna, den tog i alla fall lång tid.
  ---
  Projektuppgiften var mycket bra, men seminariet kunde man både ha och mista.
  ---
  Mycket bra med seminarieredovisningen, lite mer avspänt än inför hela klassen
  ---
  Bra med seminarium!


 12. Hur har lärarens tillgänglighet varit under kursen utanför lektionstid?

  1. 89% (17 st) Mycket bra.
  2. 11% (2 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Acceptabel.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.


 13. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen?

  1. 0% (0 st) En.
  2. 26% (5 st) Två.
  3. 53% (10 st) Tre.
  4. 21% (4 st) Fyra eller fler.


 14. Hur stor del av din totala studietid under period 3 och 4 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 0% (0 st) Mindre än 15%.
  2. 58% (11 st) 15-30%.
  3. 26% (5 st) 30-50%.
  4. 16% (3 st) 50-70%.
  5. 0% (0 st) Mer än 70%.


 15. Hur väl uppfylldes dina förväntningar på kursen och kursmålen (målen beskrivna i studiehandboken och WWW och kortfattat i kursprogrammet)?

  1. 21% (4 st) Mycket väl.
  2. 53% (10 st) Bra.
  3. 26% (5 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  jag tycker, som jag påpekat ovan, att kursen gav lite för lite bakgrund till metoderna. dessutom blev det lite hoppigt mellan momenten då det saknades naturliga övergångar. det blev lite här och lite där.
  ---
  Roligt med konkreta problem
  ---
  Saknar lite teoretisk bakgrund i somliga av områderna
  ---
  Det är bra att tonvikten ligger på det tillämpade mer än på det teoretiska som vi ju täckt i tidigare kurser.
  ---
  Jag saknar lite av överblick, det känns mer som att jag lärt mig att anpassa problem till metoder jag inte riktigt begriper.


 16. Kursen är på 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 89% (17 st) Lagom med 4p.
  2. 11% (2 st) Borde vara 5p.
  3. 0% (0 st) Borde vara 6p.
  4. 0% (0 st) 4p är för mycket.


 17. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Kursen skulle kanske kunna hinnas med under bara en period.
  ---
  Eftersom numeriska metoder är så användbara borde det ingå i andra kurser att lösa dess problem numeriskt. Tack för en trevlig kurs!
  ---
  Jag tycker det varit en kanonbra kurs. Personligen var det nyttigt att läsa en övergripande kurs i Nummeriska Metoder. (Och jag behövde repetition från grundkursen!)
  ---
  Kursen kändes lite hoppig. Man skummade på ytan på ett delmoment, och hoppade sedan över till nästa. Ingen kontinuitet. Jag hade gärna gått in lite djupare. Linjär algebra har vi dåliga kunskaper i, gärna mer sånt! Den stora kursen (6p) uppfattades som för djup, omfattande, teoretisk och svår. Vår kurs var i ytligaste laget, tycker jag. Jag skulle gärna se att ni diskuterade ihop en "blandning" av kurserna - en lagom kompott!
  ---
  Det vore bra att lägga in en liten repetition av linjär algebra i början så att det blev lättare att förstå vad ex.vis singulärvärdesfaktorisering är. Annars tycker jag att kursen ger en bra verktygslåda för vidare nummerisk arbete, åtminstone för oss som går systeminriktningen. Matlab har man vant sig vid och lärt känna under dom två nummekurserna, och jag trivs med det.
  ---
  Bra kurs, tack så mycket Gerd!
  ---
  Jätterolig kurs med roliga exempel och uppgifter. Gerd har varit en exemplarisk lärarinna och mycket hjälpsam.
  ---
  anm. fråga 16. All poäng bedömning tenderar att bli lätt stokastisk, jämfört med godtycklig INDEK kurs borde tillnum ge minst 12 poäng. Tentamen upplevs som onödig, kursen borde ges som labkurs.
  Om kursbiblioteket: Visst är det trevligt att kunna kopiera/anpassa färdiga program till sina egna lab.-problem, men tyvärr lär man sig mindre.
  Jag tror att man med bättre kurslitteratur och bra föreläsningsanteckningar klarar sig utan "hälften-lånat" programmering och lär sig mer.

  ---
  Gärna lite mer teori bakom algoritmerna, man kanske kunde gå in mer på djupet på ett urval av dem. Till tentan var det svårt att veta på vilken "nivå" man skulle "lägga sig". En fiktiv övningstenta hade varit bra, eller några slags instuderingsfrågor
  ---
  Bra kurs med bra handledning.
  ---
  Bra med seminarier. Skulle gärna se att lite mer ingick och att kursen blev lite större. Bra exempel.
  Kul med en engagerad lärare.


gerd@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.