Nada

Kursanalys för 2D1220, Tillämpade numeriska metoder I, våren 1998

Kursdata

Kursledare: Gerd Eriksson.
Kursen genomfördes under perioderna 3 och 4 läsåret 1997/98 (jan - maj 1998) med 21 lektionspass (42 h), nio schemalagda laborationspass (18 h) och därutöver en hel del eget arbete hemma och i datorsal med laborationer och projekt.
Ingen uppdelning i föreläsningar och övningar gjordes eftersom Gerd ensam svarade för all undervisning i lektionssal (i salarna E32 och E36 som är utmärkta för denna form av lektionsundervisning med drygt 40 studenter.)
Kurspoängen är lika fördelad på laborationer (2p) och tentamen (2p). Den sista av de tre laborationerna utgörs av projektarbete.

Kurslitteraturen har bestått av följande kompendier skrivna av Gerd Eriksson:
Tillämpade numeriska metoder - kompendium för Tilnum1 och Blandade problem till Tilnum1 samt några kapitel ur Kompendium i numeriska metoder med Matlab (för numme gk2).

Studieprestationer: 45 teknologer registrerade sig och har varit aktiva kursdeltagare (ökning med fem sedan förra året): tjugotvå T-teknologer, elva M, två D, fyra E, en F, en K, en doktorand B, en extrastud (från Frankrike) samt två stud med fristående kurs. I år har fem flickor följt kursen (förra året var det sju).

         STATISTIK för laborationer och tentamen
         =======================================
LABORATIONER
          Ant G  % av reg.(45 st)   
  Lab1       42     93       
  Lab2       42     93       
  Lab3 (projekt)  43     96      

TENTAMEN (ett tentamenstillfälle):
 Datum   Tot  U   G  betyg 3 betyg 4 betyg 5 
 980523   36   7  29    12    7    10

De 29 som blev godkända vid första tentamenstillfället har samtliga kursmoment klara. Examinationsgraden är 65 % och prestationsgraden är 79 % efter första examinationstillfället.

Mål

Enligt studiehandboken: Kursens mål är att ge deltagarna praktisk och viss teoretisk insikt om numeriska metoder för lösning av problem från olika tillämpningsområden, för att eleverna ska kunna formulera och använda numeriska metoder vid datorlösning av tekniskt-matematiska problem.

Förändringar inför denna kursomgång

De planerade förändringarna i förra årets kursanalys har genomförts:

Elevsynpunkter

Kursenkäten på WWW har hittills besvarats av 17 kursdeltagare. Kursen har som helhet mottagits mycket positivt. Den har ansetts medelsvår, intressant och meningsfull. De flesta har haft tillräckliga förkunskaper. Kurskompendierna ansågs bra eller mycket bra.
Närvaron på lektionerna var god, trots att många hade kollision med andra kurser. Labbarna 1 och 2 fungerade bra, men mest uppskattades även i år projektlabben som redovisas med rapport och föredrag i seminarieform. Av de 45 aktiva var 43 helt klara med projektarbetet och redovisningen av projektet redan före ordinarie tentan.
Man var mycket nöjd med lärartillgängligheten utanför lektionstid. Merparten har ägnat ungefär en fjärdedel av sin totala studietid åt kursen. Enigheten är rätt stor att kursens poängtal, 4p, är lagom.

Kursledarkommentarer

Den plan som jag lagt upp för lektionerna höll bra i praktiken. Det blev kanske lite snålt med tid åt fourieravsnittet som låg sist i kursen.
Så gott som alla gjorde labbarna i tid - mycket tack vare bonuspoängen. Labbarna 1 och 2 tog i allmänhet ungefär så lång tid som de borde (ca 15 h vardera). Projektarbetet (laboration 3) avslutades med seminarieredovisning och rapportskrivning. Några projektgrupper var inte tillräckligt väl förberedda för att ge en bra muntlig presentation. Flera projektgrupper höll utomordentliga presentationer som ledde till livfull och givande diskussion med seminariedeltagarna.
Tentan i Tilnum1 innehåller dels redogörande uppgifter, dels algoritmbeskrivningar för några tillämpningsproblem. Examinationsformen kan diskuteras; eventuellt kan tentan tas bort och ersättas av några laborationsuppgifter med något helt individuellt inslag.

Det har varit mycket inspirerande att hålla kursen i år: intresserade, aktiva, trevliga och lagom många studenter, bra lektionstider, fungerande datorer, inte överfulla datorsalar, ett intressant kursstoff med många tillämpningsområden. Men varför är det så få flickor som väljer att läsa kursen?

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se>
Senast ändrad 4 juni 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>