Nada

Kursanalys för 2D1220, Tillämpade numeriska metoder I, våren 1997

Kursdata

Kursledare: Gerd Eriksson
Kursen genomfördes under perioderna 3 och 4 läsåret 96/97 (januari - maj 1997) med 22 lektionspass (44 h), åtta schemalagda laborationspass (16 h) och en hel del arbete i datorsal utanför schemalagd tid med laborationer och projekt.
Ingen uppdelning i föreläsningar och övningar gjordes eftersom Gerd Eriksson ensam svarade för all undervisning i lektionssal (mestadels i sal E36 som passar utmärkt för denna form av lektionsundervisning med ca 40 elever.)
Kurspoängen är lika fördelad på laborationer (2p) och tentamen (2p). Den sista av de tre laborationerna utgörs av en projektuppgift.

Kurslitteratur har dels varit läroboken Numerical Methods using Matlab av Lindfield& Penny, dels material framställt av Gerd Eriksson: Kompletterande Tilnum1-material och Blandade problem till Tilnum1 samt några kapitel ur Kompendium i numeriska metoder med Matlab (för numme gk2).

Studieprestationer: 42 teknologer registrerade sig på kursen, 40 har varit aktiva kursdeltagare (exakt lika många som förra året).
Från T kom 20 teknologer, från M 16, från V 5 och från B en teknolog. I år har sju flickor följt kursen (förra året var det fem).

         STATISTIK för laborationer och tentamen
         =======================================
LABORATIONER
        Ant G  % av reg.(42 st)  % av kvarvarande (40 st)  
Lab1       39    93         98
Lab2       39    93         98
Lab3 (projekt)  40    95        100

TENTAMEN (ett tentamenstillfälle):
 Datum   Tot  U   G  betyg 3  betyg 4  betyg 5 
 970529   33   8  25    11     7     7

De 25 som blev godkända vid första tentamenstillfället har samtliga kursmoment klara. De utgör 60% av de registrerade och 63% av de aktiva kursdeltagarna.

Mål

Enligt studiehandboken: Kursens mål är att ge deltagarna praktisk och viss teoretisk insikt om numeriska metoder för lösning av problem från olika tillämpningsområden, för att eleverna ska kunna formulera och använda numeriska metoder vid datorlösning av tekniskt-matematiska problem.

Förändringar inför denna kursomgång

De planerade förändringarna i förra årets kursanalys har genomförts:

Elevsynpunkter

Kursenkäten på WWW besvarades av 29 kursdeltagare. Kursen har som helhet mottagits mycket positivt. Den har ansetts medelsvår, intressant och meningsfull. De flesta, 86%, anser sig ha haft tillräckliga förkunskaper (ingen klagade i år på bristande linjäralgebrakunskaper).

Läroboken av Lindfield&Penny har bara hälften av eleverna använt, och den får som bäst omdömet "hyfsad". Det kompletterande materialet anses av 80% vara bra eller mycket bra. Vissa invändningar finns mot de sidor som klippts ihop ur utländska böcker i numerisk analys.
Närvaron på lektionerna var god trots att de under en stor del av kursen låg måndagar 8-10 eller tisdagar 8-10. Nära hälften har bevistat mer än åttio procent av lektionerna.

Laborationerna 1 och 2 fick gott betyg: "De speglade kursinnehållet på ett bra sätt", "Roliga problem". Några tyckte att allra första uppgiften (klädlineproblemet) var för svår och borde komma senare i labben.
Mest uppskattad var även i år den tredje laborationen - projektet - som görs i grupper om två till fem elever och som redovisas med rapport och föredrag i seminarieform. Samtliga 40 som deltagit aktivt i kursen vara helt klara med projektarbetet och redovisningen av projektet redan före ordinarie tentan.

Alla var också mycket nöjda med lärarens tillgänglighet utanför lektionstid. Många säger sig föredra att kunna komma till läraren på udda tider i stället för att ha bokad datorsal med handledare en gång i veckan.

Man läser alltför många ämnen parallellt; de flesta har haft tre eller fyra andra kurser samtidigt med Tilnumkursen. Merparten har ägnat ungefär en fjärdedel av sin totala studietid åt kursen, några få har lagt ner mer än hälften av totala studietiden på den här kursen. Enigheten är rätt stor att kursens poängtal, 4p, är lagom.

Kursledarkommentarer

Den plan som jag lagt upp för lektionerna höll riktigt bra i praktiken. När det gällde datorlaborationerna övergick vi från bokade datorsalstider i kursens första halva till helt eget labbande i den andra halvan. Då fick eleverna komma till mig i stort sett när som helst för frågor och råd. Det passade både mig och studenterna bättre. Eftersom de kom från olika sektioner (M, T, V och B) var det nämligen svårt att hitta gemensamma labbtillfällen. Den personliga kontakten blev mycket bättre så här.
Så gott som alla gjorde labbarna i tid - mycket tack vare bonuspoängen, och labbarna tog i allmänhet ungefär så lång tid (ca 15 timmar vardera) som de borde ta.
Projektgrupperna på två till fem personer, hopsatta av dem själva, och med egna val av projektuppgifter blev succé. Projekten avslutades med seminarieredovisning och rapportskrivning och jag är i år liksom förra året mycket nöjd med resultatet.
Tentan innehåller redogörande uppgifter och numeriska algoritmbeskrivning för små tillämpningsproblem - helt utan numeriska beräkningar. Examinationsformen kan diskuteras; eventuellt kan tentan tas bort och ersättas av några laborationsuppgifter med något helt individuellt inslag.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se>
Senast ändrad 17 juni 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>