Kursanalys för 2D1220, Tillämpade numeriska metoder I, vt96

Kursledare: Gerd Eriksson

Studieprestationer

Kursen är på 4p som fördelas lika mellan laborationer (2p) och tentamen (2p). Den sista av de tre laborationerna utgörs av en projektuppgift.
43 teknologer registrerade sig på kursen, 40 har varit aktiva kursdeltagare.
Från T kom 27 teknologer, från F sex teknologer och från M sju teknologer. Bara fem flickor fanns med i år; tre är T93, en M91 (kursen nödvändig för examensarbetet) och en F89.

          STATISTIK för laborationer och tentor
          =====================================
LABORATIONER
        Ant G  % av reg.(43 st)  % av kvarvarande (40 st)  
Lab1       40    93        100
Lab2       38    88        95
Lab3 (projekt)  37    86        92

TENTAMEN (ett tentamenstillfälle):
 Datum  Tot  U   G  betyg 3  betyg 4  betyg 5 
 960601  36  5  31   11     9     11

31 har alltså klarat tentan, vilket är 78 % av de aktiva kursdeltagarna.

Elevsynpunkter

Kursenkäten på WWW besvarades av drygt hälften av studenterna. Kursen har som helhet mottagits mycket positivt. Den har ansetts medelsvår, intressant och meningsfull. De flesta, ca 70 procent, anser sig ha haft tillräckliga förkunskaper medan övriga har haft luckor i linjär algebra.
Kurslitteraturen har fått blandade synpunkter; materialet som klippts ihop ur utländska böcker i numerisk analys har av vissa känts osammanhängande och lite rörigt. Kompendiet och exempelsamlingen Blandade problem tillsammans med mitt skrivna material som växte fram under kursens gång fick klart godkänt.
Närvaron på lektionerna var hög trots att föreläsningarna låg måndagar och tisdagar kl 8-10 under en stor del av kursen. Några kommentarer här: "God pedagogik", "Kanske lite för lite bakgrund till vissa moment", "Bra med löpsedeln i början av lektionerna".
Laborationerna 1 och 2 fick gott betyg: "Roliga och inspirerande uppgifter i alla labbarna". Några tyckte att andra labben var lite för lätt. Mest uppskattad var ändå den tredje laborationen - projektet - som gjordes i grupper om tre till fem elever. Nittio procent gav omdömet "mycket bra" eller "bra": "Mycket roliga problem som var verklighetsnära och inte bara tekniska", "Bra med seminarieredovisning".
Alla var också mycket nöjda med lärarens tillgänglighet utanför lektionstid.
Man läser alltför många ämnen parallellt; de flesta har haft tre andra kurser samtidigt med Tilnumkursen. Merparten har ägnat ungefär en fjärdedel av sin totala studietid åt kursen, några få har lagt ner mer än hälften av totala studietiden på den här kursen. Enigheten är rätt stor att kursens poängtal, 4p, är lagom.

Lärarsynpunkter

Det var ovisst före kursstart hur många som skulle komma på kursen, kanske bara de åtta som anmält sig eller möjligen fem, tio till. Jag blev positivt överraskad när 25 studenter dök upp vid första föreläsningen. Under de närmaste veckorna droppade det in mer än femton till. Allt kursmaterial hann ta slut flera gånger. Det var lite stressigt en tid eftersom jag samtidigt hade kursansvaret och tung undervisningsbörda i Numeriska metoder gk2 för F2.
Jag har trivts mycket bra med eleverna på Tilnumkursen. Drygt hälften kände jag sedan tidigare, eftersom de varit mina elever i grundkursen i numme (de sex från F samt alla T-93orna).
Att göra en kursplanering för en helt ny kurs är alltid tidskrävande och svårbedömt. Det visade sig att det schema som jag lagt upp för lektionerna kom att fungera mycket bra i praktiken.
En riktigt bra kursbok saknas! Nu blev det utdrag ur olika böcker, kombinerat med kompendiematerial som jag framställde under kursens gång. Jag håller med de elever som fann materialet lite rörigt. Samtidigt är det förstås roligt att läsa så många positiva elevkommentarer om mitt skrivna material.
Datorlaborationerna fungerade bra efter en första trög start - en del var ringrostiga när det gällde Matlab. Alla gjorde de båda första labbarna i tid - mycket tack vare bonuspoängen, och labbarna tog i allmänhet ungefär så lång tid (ca 15 timmar) som de borde ta.
Projektgrupperna på tre till fem personer, hopsatta av dem själva, och med egna val av projektuppgifter blev succé. Projekten avslutades med seminarieredovisning och rapportskrivning och jag är mycket nöjd med resultatet.
Tentan bestod enbart av redogörande uppgifter, alltså inga numeriska beräkningar eller Matlabprogram. Jag tror att det är rätta sättet att göra examinationen i den här typen av kurs, där det datorlaborativa inslaget är så tungt.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

- Lite repetition av linjär algebra (kursen i åk 1) bör stoppas in, och lite mer tid än hittills ägnas åt nya begrepp i numerisk linjär algebra.
- En lärobok som täcker det mesta vore bra att ha - jag letar vidare.
- Laboration 2 blev lite för lätt och kommer att kompletteras med någon ny tillämpningsuppgift på SVD.
- Flera små tillämpningsuppgifter konstrueras och fler projektuppgifter till laboration 3 planeras.