Nada

Kursanalys för 2D1220, Tillämpade numeriska metoder I, våren 2002

Kursdata

Kursledare: Gerd Eriksson.
Kursen genomfördes under perioderna 3 och 4 läsåret 01/02 (jan-maj 2002) med 21 lektionspass (42 h), nio schemalagda laborationspass (18 h) och därutöver en hel del eget arbete hemma och i datorsal med laborationer och projekt.
Kurspoängen är lika fördelad på laborationer (2p) och tentamen (2p). Den sista av de tre laborationerna utgörs av projektarbete.

Studieprestationer: 50 teknologer registrerade sig på 2D1220 och har varit aktiva kursdeltagare. Ytterligare tre valde kursen men hoppade av så tidigt att de inte har kursregistrerats.
Fördelning från de olika KTH-programmen: 19 M, 10 T, 8 D, 6 E, 4 V, 1 F, 1 K, 1 L.
I år var det tio kvinnliga studerande på kursen.

         STATISTIK för laborationer och tentamen
         =======================================
LABORATIONER
          Ant G  % av reg.(50 st)   
  Lab1       50    100       
  Lab2       45     90       
  Lab3 (projekt)  43     86      

TENTAMEN (ett tentamenstillfälle):
 Datum   Tot  U   G  betyg 3 betyg 4 betyg 5 
 020601   47  10  37    11    12   14

Examinationsgraden är 74 % och prestationsgraden 80 % efter första examinationstillfället.

Mål

Enligt studiehandboken: "Kursens mål är att ge deltagarna praktisk och viss teoretisk insikt om numeriska metoder för lösning av problem från olika tillämpningsområden, för att eleverna ska kunna formulera och använda numeriska metoder vid datorlösning av tekniskt-matematiska problem."

Förändringar inför denna kursomgång

De planerade förändringarna i förra årets kursanalys har genomförts:

Kurslitteratur

Kurslitteraturen bestod av M.T.Heath: Scientific Computing samt följande skrifter av Gerd Eriksson:
Kompendium i tillämpade numeriska metoder, Blandade problem till Tilnum1 samt några kapitel ur Numeriska algoritmer med Matlab (för num.met gk2).

Det är mindre än hälften som studerat kursboken av Heath. Tilnumkompendiet är omtyckt och många anser att det räcker som kurslitteratur (det håller jag som kursledare inte med om, eftersom kompendiet mer är avsett som föreläsningsanteckningar).

Elev- och lärarsynpunkter

Kursenkäten på webben besvarades av 28 kursdeltagare, alltså drygt hälften. Kursen har som helhet mottagits positivt. Den har ansetts medelsvår, intressant och nyttig eftersom den tar upp praktiska tillämpningar i så stor omfattning. De flesta anser sig ha haft tillräckliga förkunskaper.
Labbarna 1 och 2 fungerade bra, men mest uppskattades även i år projektlabben som redovisas med rapport och föredrag i seminarieform. Man var nöjd med lärartillgängligheten utanför lektionstid. Kursens poängtal, 4p, är lagom anser 2/3 av enkätsvaren.
Den plan som jag lagt upp för lektionerna höll bra i praktiken. För mig som kursledare var det nyttigt att inför varje föreläsning lägga upp ett kortfattat lektionsinnehåll på kursens webbsida. Hemsidan har besökts ganska flitigt och den får gott betyg (välskött, saklig enligt enkäten).
Föreläsningarna har varit välbesökta trots många kollisionr med andra kurser. Ett dilemma är den varierande standarden på studenterna; enligt några (T och D framför allt) har lektionerna varit för grundliga, tempot borde höjas anser de, medan andra (M och V mest) haft svårare att hänga med. Detta avspeglade sig också i tentaresultatet; många femmor (4 T, 4 D, 3 M, 2 E, 1 F) men tyvärr även tio underkända.

Tentan i Tilnum1 har hittills varit skriftlig. Men nästa läsår gör vi som 2D1250 Tilnum2 och prövar muntlig tentamen.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se>
Senast ändrad 18 juni 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>