Nada

Kursanalys för 2D1220, Tillämpade numeriska metoder I, våren 2000

Kursdata

Kursledare: Gerd Eriksson.
Kursen genomfördes under perioderna 3 och 4 läsåret 1999/2000 (jan-maj 2000) med 21 lektionspass (42 h), nio schemalagda laborationspass (18 h) och därutöver en hel del eget arbete hemma och i datorsal med laborationer och projekt. Ingen uppdelning i föreläsningar och övningar gjordes eftersom kursledaren ensam svarade för all undervisning.
Kurspoängen är lika fördelad på laborationer (2p) och tentamen (2p). Den sista av de tre laborationerna utgörs av projektarbete.

Kurslitteraturen har bestått av M.T.Heath: Scientific Computing samt följande skrifter av Gerd Eriksson:
Kompendium i tillämpade numeriska metoder och Blandade problem till Tilnum1 samt några kapitel ur Numeriska algoritmer med Matlab (för num.met gk2).

Studieprestationer: 61 teknologer och en doktorand registrerade sig på 2D1220 och har varit aktiva kursdeltagare, en kraftig ökning sedan förra årets 35 deltagare. Fördelning från de olika KTH-programmen: 15 T-teknologer, 33 M, 4 E, 3 D, 3 K, 2 F, 1 B.
I år har 19 flickor följt kursen (förra året ver det åtta).

         STATISTIK för laborationer och tentamen
         =======================================
LABORATIONER
          Ant G  % av reg.(61 st)   
  Lab1       58     95       
  Lab2       59     97       
  Lab3 (projekt)  59     97      

TENTAMEN (ett tentamenstillfälle):
 Datum   Tot  U   G  betyg 3 betyg 4 betyg 5 
 000527   54   7  47    21    12   14

Examinationsgraden är 77 % och prestationsgraden 87 % efter första examinationstillfället.

Mål

Enligt studiehandboken: Kursens mål är att ge deltagarna praktisk och viss teoretisk insikt om numeriska metoder för lösning av problem från olika tillämpningsområden, för att eleverna ska kunna formulera och använda numeriska metoder vid datorlösning av tekniskt-matematiska problem.

Förändringar inför denna kursomgång

Av de planerade förändringarna i förra årets kursanalys har följande genomförts:

Elev- och lärarsynpunkter

Kursenkäten på webben besvarades av 35 kursdeltagare. Kursen har som helhet mottagits mycket positivt. Den har ansetts medelsvår, intressant och nyttig eftersom den tar upp praktiska tillämpningar i så stor omfattning. De flesta har haft tillräckliga förkunskaper. Kurskompendierna ansågs bra eller mycket bra.
Närvaron på lektionerna har varit god trots många kollisioner med andra kurser. Labbarna 1 och 2 fungerade bra, men mest uppskattades även i år projektlabben som redovisas med rapport och föredrag i seminarieform. Av de 61 aktiva var 59 helt klara med projektarbetet och redovisningen av projektet redan före ordinarie tentan!
Man var mycket nöjd med lärartillgängligheten utanför lektionstid. Kursens poängtal, 4p, är lagom anser 75 procent av deltagarna.
Den plan som jag lagt upp för lektionerna höll bra i praktiken. För mig som kursledare var det nyttigt att direkt efter föreläsningen tänka igenom den igen för att skriva sammanfattningen på webbsidan.
Tentan i Tilnum1 innehåller dels redogörande uppgifter dels algoritmbeskrivningar för några tillämpningsproblem. Examinationsformen kan diskuteras; eventuellt kan tentan tas bort och ersättas av några laborationsuppgifter med något helt individuellt inslag.

Det har varit inspirerande att hålla kursen i år: intresserade och trevliga studenter, fungerande datorer, inte överfulla datorsalar, ett intressant kursstoff med många tillämpningsområden. Positivt också att andelen flickor var så stort (19 av 61 i år mot förra årets 8 av 35 och året dessförinnan 5 flickor av 45 deltagare).

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se>
Senast ändrad 21 augusti 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>