Nada


-----

Kursanalys för 2D1210, Numeriska metoder grundkurs I för L2, 4p

Mål

Numeriska metoder är ett verktyg som kan användas inom andra områden. Kursens mål är att ge kunskap om och vana i att hantera ett antal grundläggande numeriska metoder. Detta inkluderar att kunna hantera några av de färdiga rutiner som finns. Man skall kunna dela upp sitt ursprungliga problem i väldefinierade delar, lagom så att man kan lösa dem med kursens metoder. Vi lär oss också att känna igen de fall som kräver lite speciell förbehandling av problemet och de sällsynta fall då mer avancerade metoder behövs, metoder som ligger utanför denna kurs.

Kursupplägg och lärare

Kursen gavs under period 1-2, höstterminen 1999. Kursledare och föreläsare var Ninni Carlsund, NADA. Under kursen gång gav professor Kennert Torlegård, institutionen för geodesi och fotogrammetri, en gästföreläsning om hur han använder numeriska metoder i sitt arbete: närmare bestämt en tillämpning av Gauss-Newtons metod för att kunna ta fram en ritning över en redan uppförd byggnad. (Används tex vid kulturminnesmärkta byggnader). Undervisningen var uppdelad till 12 föreläsningar, 12 salsövningar och 12 terminalövningar (om vardera 2 timmar). Ingen del av undervisningen är obligatorisk. Vid sals- och terminalövningarna var vi uppdelade i tre grupper, övningsledare var Ninni Carlsund, Otilia Lillin och Joakim Möller. Vid terminalövningarna fanns dessutom extrahandledare, framför allt Amir Filipovic och Magnus Ångman.

Kurskrav och examination

Kursen är uppdelad i en labbkurs och en tentamen. Labbkursen innehåller 4 laborationer. Varje laboration har en muntlig och en skriftlig del. En lab redovisas genom ett miniseminarium och en annan med en skriftlig teknisk rapport. De tre studiemomenten i kursen är godkänd Lab1+2 (=1 studiepoäng), godkänd Lab3+4 (=1 studiepoäng) och godkänd tentamen (=2 studiepoäng). Tentamen är uppdelad i två delar, en del helt utan hjälpmedel som övar teoretisk färdighet och en del med hjälpmedel som övar praktiskt tillämpning av de olika metoderna.

Kurslitteratur

Vi använde "Grunderna i numeriska metoder" av Peter Pohl (kallad GNM), "Exempelsamling i numeriska metoder" av Edsberg m.fl. (kallad EXS), Nada-kompendiet "Kompletterande material till GK1" (kallat KMGK), samt Nada-häftet "Matlab 5.3". Kurslitteraturen har av de flesta ansetts som bra (se enkäten).

Siffror och statistik

Antal registrerade: 75
Antal aktiva:    72 (dvs gjort minst en laboration).

Av ovanstående 72 personer gick 55 (76%) upp på ordinarie-tentamen 991218:
Betyg:  U   3   4   5
Antal:  18  19  12   6


Status 991218 (dvs efter första tentatillfället)

Godkänd tentamen:    37   51%   (2p)
Godkänd Lab 1-2 :    62   86%   (1p) 
Godkänd Lab 3-4 :    56   78%   (1p) 
Total poängproduktion: 192   67%   (4p x 72 = 288p)
Helt klara med kursen: 37   51%   

Status 000824 (dvs efter augustiperioden)

Godkänd tentamen:    51   71%   (2p)
Godkänd Lab 1-2 :    70   97%   (1p) 
Godkänd Lab 3-4 :    70   97%   (1p) 
Total poängproduktion: 242   84%   (4p x 72 = 288p)
Helt klara med kursen: 51   71%   


Förändringar inför denna kursomgång

Fler handräknings-uppgifter har införts. Fler uppgifter har gjorts frivilliga. Färre uppgifter i labbarna.

Undervisningen

Föreläsningarna och salsövningarna har legat sent på måndagseftermiddagarna. För många har det varit dagens tredje föreläsning. Detta har gjort att kursens känts onödigt tung och att många därför inte kunnat tillgodogöra sig undervisningen ordentligt.

Belastning, förkunskaper och kursinnehåll

De flesta har tyckt att förkunskaperna (matematik och programmeringsteknik från årskurs ett) är tillräckliga. Kursen har av de flesta ansetts vara mellan medellätt och ganska svår. Det som brukar kommenteras är att labbarna känns tunga men de tar enligt inlämnade uppgifter de 80 timmar de är planerade till. Det svåra tycks vara att inse att endast 16 av dessa är schemalagda. De uppgifter som uppskattats mest är de GPS-tillämpade. Orienterande uppgifter om tex mekanik och värmestrålning har inte varit lika uppskattade.

Inför nästa år

Hösten 2000 är kursen schemalagd annorlunda, den är flyttad från perioderna 1-2 till perioderna 3-4. Laborationerna kommer därför att modifieras för att bättre passa denna schemaläggning.

Mitt intryck av kursen

Kursen har i år ansetts ovanligt jobbig. Detta beror nog till stor del på den olyckliga schemaläggningen. Vid kursanalysmötet med studeranderepresentanterna strax efter kursens slut man nöjd med kursen.

Enkät

Resultatet av den datorbaserade enkäten finns här. Antalet enkätsvar är 40 men antalet personer som svarat kan vara fler då en del svarat två-och-två eftersom man sitter och laborerar två tillsammans.

^ Upp till L2-kursens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 9 oktober 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>