Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Aktuell information om 2D1210, Numeriska metoder gk1 för K2, våren 2000

-----

Senaste nytt

Kursen är nu avslutad.

Tack för denna gången och välkommen till någon av Nadas alla fk-kurser!

Kursutvärderingen finns nedan

Kursanalys


Regnbågslinje

Kursprogram våren 2000

Kursledare och föreläsare är
Lennart Edsberg, rum 4417, Nada, Osquars Backe 2, plan 4.

Övningsledare är


Kursinnehåll

Grundläggande numeriska metoder för tekniska beräkningar inom framför allt kemi och kemiteknik. Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurskrav

Kraven för godkänd kurs är dels godkänd tentamen (TEN1, 2p), dels godkända laborationer (LABA, 1p och LABB, 1p). Första tentamenstillfälle är lördag 3/6, kl 8-13 i Sing-Sing. Kursens laborationer och den skriftliga rapporten ska vara klara och godkända senast den 2/6. Laborationsmoment som ej är klara senast den 2/6 måste göras om vid ett senare tillfälle då kursen ges.

Kurslitteratur

Kursbunt

Kursbunten kan köpas på Nadas elevexpedition för 100 kr.

Användarhandledningarna för GnuEmacs och Unix som ingick i kursbunten för programmeringsteknikkursen har du nytta av i nummekursen. Betahandboken rekommenderas.

Datorinitiering och registrering

Registrering på kursen gör du med kommandot res checkin numk00
För att få tillgång till en kurskatalog och annat kursspecifikt på Nadas datorer ska du ge kommandot course join numk00
Kurskatalogen på Nadas datorer är /info/numk00/mfiler
När du är klar med kursen ska du skriva course leave numk00

Kursuppläggning

Detaljerat schema för kursen finns i kursplan för K2. Kortfattat gäller följande: Kursen är schemalagd i period 3 (v6-9) med tre föreläsningar, tre salsövningar och tre datorövningar.
I period 4 är kursen schemalagd med nio föreläsningar, nio salsövningar samt sju datorövningar.

Laborationer

I kursen ingår fyra obligatoriska datorlaborationer, varav en är en skriftlig rapport. Godkända laborationer ger 2 kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng). Laborationerna handlar om numeriska metoder och tekniska beräkningar för problem inom kemi och kemiteknik. Som programmeringsverktyg används Matlab och laborationerna görs i tvåmannagrupper. För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider.

Redovisning av laborationerna

Tre av laborationerna (Lab 1,2 och 4 = LABA, 1p) redovisas muntligt vid terminalen, en redovisas som en skriftlig rapport (Lab 3 = LABB, 1p). Samtliga laborationer ska redovisas i en och samma kursomgång. Sista datum för laborationsredogörelse och inlämning av rapporten är 2 juni 1999.

Till muntlig redovisning skall gruppen alltid medföra:

Bonuspoäng

För att effektivisera studierna och utnyttja den schemalagda tiden tillämpas ett system där Totalt kan 8 bonuspoäng erhållas. Dessa tillgodoräknas vid tentamen så att de adderas till den poängsumma som uppnås vid tentan. Har du arbetat kontinuerligt under kursens gång räcker det alltså med 17 poäng (av 50 möjliga, se nedan) för att bli godkänd. De detaljerade reglerna för bonus finner du i laborationshäftet.

Tentamen

Tentamen ligger efter period 4, lördag 3 juni kl 8-13, Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel på 10 poäng och en problemdel på 40 poäng där tillåtna hjälpmedel är Läroboken, Matlabhandledningen, Betahandboken samt räknedosa. För godkänt krävs minst 25 poäng totalt med bonuspoängen från laborationerna och rapporten inräknade (betyg: 25-34 trea, 35-44 fyra, >45 femma).
Tentamensresultatet anslås efter högst tre veckor på Nadas anslagstavla på plan 3. Klagomål på rättningen lämnas till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

-----

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursutvärdering. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som kan göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <edsberg@nada.kth.se,>
Senast ändrad 5 september 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>