Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs I för B, vt 00


-----

Allmänt

Period: vt 2000

Kursledare: Beatrice Frock

Tre övningsgrupper.
Assistenter: Beatrice Frock
       Patrik Skogqvist
       Jelena Solovjova

Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder grundkurs I, 2D1210.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.


-----

Aktuella siffror för laborationer, oktober 2000:

Antal aktiva registrerade elever: 74

% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
LabA: 58  79%
LabB: 55  75%-----

Siffror som gällde vid kursens slut:

Antal registrerade elever: 74 (siffran inkluderar ett
fåtal elever från andra linjer samt äldre elever)

Lab  Ant G  

1   58
2   55   
3a   55
3b   54
4   46   
Tentamen 000603

Av årets registrerade elever: 38 tentander (51 tentander totalt från B)
Betyg: 5  4  3  u
    4  8 15 11

(Dessa siffror inkluderar inte äldre tentander, och de från 
andra linjer än B)


% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
____________________________________________________
B-98:

Lab A:  55    74 %
Lab B:  46    62 %
Tentamen:    37 %

Total poängproduktion: 53 % (4p x 74 aktiva elever)
______________________________________________________

Kursanalys

Teknologernas åsikter: inhämtades genom kontakter med elevrepresentanter på exempelvis länkmöten, och även via informella samtal och dessutom genom svaren på den elektroniska kursutvärderingen. Nästan alla elever har varit mycket positiva, och ger kursen ett bra betyg. Många är alltså mycket nöjda med kursen.
Kursledarens åsikter: Visst tycker jag också att kursen har gått bra, med många bra betyg på den ordinarie tentamen, men jag vill gärna anmärka på att antalet registrerade och aktiva elever i B2 har sjunkit i år (detta gäller hela B2, och märks alltså inte enbart i denna kurs). Vidare, en större andel än tidigare är ännu inte klara med alla sina laborationsuppgifter (v.g. se siffrorna ovan, i statistiken över kursen). Jag har diskuterat detta på länkmöten och med eleverna direkt. Studenter klagar över mycket hög arbetsbelastning, med för många tunga ämnen som läses samtidigt. Laborationer i olika kurser ska utföras i samma läsperiod, och detta påverkar Numme i mycket hög grad. Jag har diskuterat detta med den blivande studienämndsordförande för nästa läsår, som tyckte att kursen bör eventuellt börja en halv-period tidigare i framtiden (nu börjar kursen mitt i period 3).
Tentamensresultatet (som har nämnts ovan) är dock bra, många elever som har tenterat direkt efter kursens slut har fått ett högre betyg. Andra elever kommer att tentera vid ett senare tillfälle, förhoppningsvis också med ett lyckat resultat.
Sammanfattning av svaren på kursenkäten (23 svar till dagens datum):
Kursen upplevdes som medelsvår (39%) till ganska svår (57%), och 48% tyckte att den var intressant och meningsfullt (av dessa var det 13% som tyckte den var mycket intressant).
En skillnad mot fjolårets omgång var att kurslitteraturen var mer omtyckt. 35% svarade att kursboken (Grunderna i numeriska metoder, av P. Pohl) var "bra", och 30% att den var "hyfsad".
De flesta var även nöjda med kompendiet (KMGK) och exempelsamlingen (EXS).
Beträffande datortillgång var de flesta nöjda. En del efterlyser flera tillgängliga datorer på Nada, och säger också att de har svårt att hitta de allmänna handledarna i Nadas terminalsalar, och vet inte vilka de är.
Föreläsningar: 39% tyckte att dessa var bra, eller till och med mycket bra, medan 52% av dem som besvarade enkäten gav betyget "acceptabelt". En positiv kommentar var: "bra tempo, utrymme för frågor och funderingar fanns".
Tyvärr var svaret på frågan "förbereder du dig till föreläsningarna?": 0% ja,alltid, 0% ofta, 30% ibland, 35% sällan, 35% aldrig.
Salsövningarna var välbesökta, och 91% tyckte att tempot var lagom. Även terminalövningarna fungerade bra.
Laborationerna upplevdes som bra av 48%, och hela 26% tyckte faktiskt att Lab 3 var mest givande.
Laboration 1 tog i genomsnitt 10 timmar, lab2 13.2 timmar, lab 3a 4.5 timmar, lab 3b 13.8 timmar, och lab 4 23.9 timmar. Totalt ligger den genomsnittliga summan väl under den beräknade tiden 80-100 timmar (inklusive schemalagda terminalövningar) som 2 poäng=2 veckors heltidsstudier borde rimligen kräva. /Beatrice

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Eventuellt byter Nada kursbok för Numme grundkurs I, till samma lärobok som används i Numme grundkurs II. Diskussioner om detta pågår. En del förnyelse planeras beträffande laborationsuppgifter och presentation av vissa avsnitt på föreläsningar. Flera exempel kommer att gås igenom på föreläsningar.
/Beatrice

^ Upp till Numme B-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 5 oktober 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>