Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs I för B/I, vt 99


-----

Allmänt

Period: vt 1999

Kursledare: Beatrice Frock

Tre övningsgrupper.
Assistenter: Beatrice Frock
       Mattias Bybro
       Ralph Winkler

Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder grundkurs I, 2D1210.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.
Antal registrerade elever: 84 (siffran inkluderar ett
fåtal elever från andra linjer samt äldre elever)

Lab  Ant G  

1   84
2   73   
3a   76
3b   70
4   66   
Tentamen 990605

Av årets registrerade elever: 57 tentander
Betyg: 5  4  3  u
    3  10 19 25

(Dessa siffror inkluderar inte äldre tentander, och de från 
andra linjer än B/I)


% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
____________________________________________________
B-97:

Lab A:  73    87 %
Lab B:  66    79 %
Tentamen:    57 %

Total poängproduktion: 70 % (4p x 84 aktiva elever)
______________________________________________________

Kursanalys

Allmänt sett har de flesta av teknologerna varit nöjda med kursen. Den elektroniska kursutvärderingen besvarades av endast 18 kursdeltagare, men jag har, som kursledare, även inhämtat kommentarer och synpunkter direkt från diskussioner med eleverna, på ett informellt sätt.
Sammanfattning av svaren på kursenkäten:
Kursen upplevdes som medelsvår (28%) till ganska svår (61%), och 55% tyckte att den var intressant och meningsfullt (av dessa var det 11% som tyckte den var mycket intressant).
En skillnad mot fjolårets omgång var att kurslitteraturen var mindre omtyckt. 28% svarade att kursboken (Grunderna i numeriska metoder, av P. Pohl) var "mindre bra", och 17% att den var "dålig". En kommentar var "torr och tråkig". Vi undersöker just nu på NADA ett eventuellt byte till en annan bok. Det kan dock nämnas att flera elever som hämtade sina tentor under sommaren sa till mig att just denna bok var av stor hjälp under tentamens problemdel.
Däremot var de flesta nöjda med kompendiet (KMGK) och exempelsamlingen (EXS).
Beträffande datortillgång var de flesta nöjda. Dock kommenterades den ibland något bristfälliga ventilationen i terminalsalarna.
Många av kursens deltagare (77%) utnyttjade kursens hemsida, och den av mig länkade resultatlistan för godkända laborationer. Tyvärr medger inte Datalagen en sådan publicering av resultat på nätet, så att detta kommer att upphöra.
Föreläsningar: 22% tyckte att dessa var bra, eller till och med mycket bra, medan hälften av dem som besvarade enkäten gav betyget "acceptabelt". Två av kommentarerna var: "bra strukturerat" resp. "lite röriga" - en motsägelse?! Väldigt många tyckte dock om föreläsningarnas innehåll.
En liten händelse: på allra sista föreläsningen (en repetitionsföreläsning) var det ett allmänt strömavbrott under hela andra timmen. Vi fortsatte dock i halvmörkret (sal B1 har ett minimalt fönster längst bak), och föreläsningen blev faktiskt mycket lyckad! Jag skrev extra stort och tydligt på tavlan, och arbetade utan anteckningar (för mörkt i alla fall), och alla applåderade i slutet! Ljuset återkom ca. 2 min. före slutet av föreläsningen.
Tillbaka till enkätsvaren: tyvärr var svaret på frågan "förbereder du dig till föreläsningarna?": 0% ja, 11% ibland, 33% sällan, 56% aldrig.
Salsövningarna var välbesökta, och 94% tyckte att tempot var lagom. Även terminalövningarna fungerade bra.
Laborationerna upplevdes som bra av 56%, och hela 50% tyckte faktiskt att Lab 3 var mest givande.
Laboration 1 tog i genomsnitt 6.5 timmar, lab2 18 timmar, lab 3a 8 timmar, lab 3b 6 timmar, och för lab 4 var det för få som uppgav en tid (skulle uppges på inlämningsrapportens omslag). Totalt ligger den genomsnittliga summan väl under den beräknade tiden 80-100 timmar (inklusive schemalagda terminalövningar) som 2 poäng=2 veckors heltidsstudier borde rimligen kräva. /Beatrice

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Detta var det första året då B2 läste kursen utan I2, och denna modell kommer att fortsätta gälla. En separation av de 2 linjerna medför bl.a. att föreläsaren kan framhäva olika avsnitt, och att B och I kan utföra delvis olika laborationsuppgifter, som är bättre anpassade till deras intresse-områden.
Förutom en del förnyelse till nästa läsår (milleniets första Numme kurs för B2!), kan det tänkas att vi byter kursbok. Det har dessutom varit problem med tillgänglighet på kårens kompendieförmedling, och om vi behåller samma kurslitteratur så kommer NADA att ordna försäljning på vår egen expedition i stället, tillsammans med övriga delarna av kursbunten.
/Beatrice

^ Upp till Numme B-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 5 juli 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>