Nada

Numme GKI för M2, lå 97/98:
-----

Kursanalys för 2D1210, Numeriska metoder gk I för M2 och M140, 4p

Kursdata


-----

Statistik

Upprättad 980608.
Antal registrerade elever: 271; antal avhoppade elever: 23;
Antal elever totalt: 248
TENTASTATISTIK

  Nr  Datum  Tot  U  (%)   3  (%)   4  (%)   5  (%)
  1  980307  200  44  22.0  82  41.0  56  28.0  18  9.0
  2  980418  45  30  66.7  13  28.9   1  2.2   1  2.2
  Totalt 169 godkända (62.4% av 271; 68.1% av 248)

LABSTATISTIK
       (ALLA)    (GODKÄNDA PÅ TENTA) (EJ GODKÄNDA PÅ TENTA)
         271  248	    			 
  Lab  Ant G  (%)  (%)  Ant G  (%)     Ant G  (%) 
	                            
  1a   239  88.2 94.8   168  99.4      67  84.8 
  1b   239  88.2 94.4   166  98.2      68  86.1 
  2a   224  82.7 90.3   164  97.0      60  75.9 
  2b   230  84.9 92.7   165  97.6      65  82.3 
  3   231  85.2 93.1   167  98.8      64  81.0 
  4a   207  76.4 83.5   158  93.5      49  62.0 
  4b   201  74.2 81.0   157  92.9      44  55.7 

STATUS 970608
				 av 271		   av 248
  Godkänd tentamen   : 169  62.4% (2p)	   68.1% (2p)
  LabA		 	: 219  80.8% (1p)	   88.3% (1p)
  LabB			: 196  72.3% (1p)	   79.0% (1p)
  Total poängproduktion: 753  69.5% (271 x 4p)  75.9% (248 x 4p)

-----

Kursmål

Se gemensamma sidan.
-----

Examination

Tentamen omfattar 50 poäng, varav 10 p ska behandlas utan hjälpmedel och 40 p med hjälpmedel (som är lärobok, kurskompendier och miniräknare). Maximalt 8 bonuspoäng från laborationerna adderas till tentamenspoäng. Godkänt: 3 för poängsumma minst 25, 4 för minst 35 poäng, 5 för minst 45.
Laborationerna: Den första och tredje redovisar grupperna om två till tre personer muntligt, övriga laborationer redovisar grupperna skriftligt.
-----

Förändringar inför denna kursomgång

Utökad undervisning i MATLAB. Detaljerade normer till assistenterna för granskning av laborationsredogörelser. Lab 3 redovisas muntligt. Föreläsarens anteckningar till samtliga föreläsningar, med plats för ifyllning och kommentarer, finns tillgängliga på expeditionen även lång tid efter föreläsningstillfället.
-----

Studenternas synpunkter

130 av de 248 eleverna besvarade kursenkäten, som dels låg på www dels delades ut före rasten i föreläsning 11. Ett kraftigt sammanfattande intryck av den typiske maskineleven är att han/hon just inte vet vad kursen mål är (60%), tycker sig ha tillräckliga förkunskaper (57%), inte alls har använt läroboken (44%), inte KMGK (54%), inte exempelsamlingen (53%), inte vet om utdelade gamla tentor speglar kursinnehållet (81%), har läst tre eller fler kurser parallellt med den här (96%), finner kursen ganska -- mycket svår (91%), har varit på de flesta föreläsningarna (88%), finner dessa pedagogiskt acceptabla (40%), ja rentav bra och mycket bra (34%), sällan eller aldrig förbereder sig till föreläsningarna (92%), deltar i de flesta salsövningarna (83%), finner dessa pedagogiskt acceptabla, bra och mycket bra (75%) (ett högt procenttal som man kan grubbla över, när man läser de många beska kommentarerna -- kanske är det så att de missnöjda hellre än de nöjda kompletterar med kommentarer), anser sig behöva ägna alldeles för lång tid åt laborationerna, medan de faktiska timuppgifterna bekräftar detta endast för lab 4 (46 av de 52 svarande som "vet" har hållit på mer än 20 timmar med den), men genomsnittligt hamnar på rimligare nivåer för lab 1, 2, 3.

Studenternas kommentarer går, som sagt, inte riktigt ihop med sifferstatistiken. När svarsfrekvensen är så pass hög som 52% vill man gärna tro att statistiken är hyfsat tillförlitlig. Men när de skrivna kommentarerna ger ett helt annat (mycket sämre) intryck av kursen, finns det anledning att fundera över just tillförlitligheten i den här sortens enkäter. Intrycket av statistisk otillförlitlighet förstärks när man läser Kursnämndens protokoll 1998-05-30 med sammanställning av "intervjuer med olika studenter". I den sammanställningen tycks det mesta i den här kursen vara bra, om än rätt svårt.

Kursledarens synpunkter

Den för många studenter orimligt långa arbetstiden med laborationerna kan till betydande del förklaras med oförnuftigt arbetssätt. Alldeles för många kommer helt oförberedda till den terminalövning där de tänker sig behandla laborationen. I kursmaterialet ingår en försvarlig mängd instruktioner och tips om hur man hellre bör gå till väga. Tyvärr blir sådan information oläst av de flesta av de studenter som bäst behöver den.

Föreläsningsanteckningarna har varit försedda med stora luckor, avsedda att fyllas i under föreläsningens gång. Detta har uppskattats av de allra flesta. Värdet av detta såväl som andra pedogiska grepp står och faller med studenternas egen studiemognad och -teknik. Då jag handledde vid terminalerna upptäckte jag att de allra flesta studenter som inte kom ur fläcken trots ihärdigt arbete, inte hade lagt märke till att föreläsningsanteckningarna innehöll konkret hjälp till laborationerna, i många fall till och med ditskriven med egen hand i någon ruta, reserverad för ändamålet.

Som synes av examinationsstatistiken har tentamensresultatet inte varit så gott. Efter att ha rättat tentorna tycks det mig som om de studenter som misslyckas inte har grundat en vana att söka kunskap i lärobok och övrigt kursmaterial (vilket även enkäten bekräftar). Istället tillgriper de (bristfälliga) gymnasiekunskaper och intuitiva insikter (stundom grovt felaktiga). Anledningen kan vara att de svaga studenterna inte anser sig ha mer tid att ägna kursen än den som krävs av laborationerna. Från NADA:s håll går alla strävanden ut på att göra kursen mer lättillgänglig. Emellertid har jag svårt att instämma i påståenden om den tunga arbetsbördan, när jag år efter år ser en stor del av gruppen fara på skidsemester just när kursen går in i sin svåraste fas. Med olika omgrupperingar i ordningsföljden för kursmomenten tycker jag att jag har sträckt mig så långt jag kan för att tillmötesgå denna ovana. Samtidigt har jag, tillsammans med lärare på samtidiga kurser, gång på gång framhållit det olämpliga i denna semester, i synnerhet vad gäller de svaga studenterna. Varje gång har vi fått höra att detta är något som teknologerna kan bedöma bäst själva. Vid rättandet av tentor och laborationsredogörelser kan jag bara konstatera att åtskilliga har gjort felaktiga bedömningar.

När jag betraktar examinationsstatistiken för laborationerna blir jag mer hoppfull. Eftersom kursens mål mer handlar om färdigheter än om teoretiskt kunnande, tycker jag mig kunna vara någotsånär nöjd med hur den här kursomgången har lyckats.
-----

Planerade förändringar inför omgången 1998-99

Kursen får ny kursledare. Till denne rekommenderar jag ytterligare undervisning om MATLAB och även bättre informationsmaterial om MATLAB. Jag föreslår att redovisandet av laborationer vid terminal ersätts av muntlig redovisning någon annanstans. Dessutom kan med fördel ytterligare någon laboration redovisas muntligt på detta sätt, så att rapportskrivandet inskränker sig till någon enda laboration, där sådan redovisningsform är naturlig. Jag föreslår också att laborationerna ska utvidgas med ytterligare icke-obligatoriska moment, som kan ge lite extra bonuspoäng till den som orkar ta itu med dem.
-----

Peter Pohl, NADA, KTH.

^ Upp till M2-kursens hemsida.


Sidansvarig: <pohl@nada.kth.se>
Senast ändrad 10 juni 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>