Nada

Kursanalys för 2D1210, Numeriska metoder gk1, för K2, våren 1998

Kursdata

Tid: period (3), 4 läsåret 1997/98 dvs februari - maj 1998.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tenta 2 poäng.
Tenta: ordinarietenta efter period 4 (30/5-98), omtenta (22/8-98).
Föreläsningar: 24 timmar.
Övningar: 18 timmar.
Laborationer: fyra vanliga (labA) och en av projektkaraktär (labB), 20 timmar schemalagd tid. Projektet redovisas med rapport.
Kursledare och föreläsare: Lennart Edsberg
Antal övningsgrupper: 4
Övningslärare: Lennart Edsberg, Malin Andersson, Beatrice Frock, Krister Persson
Antal registrerade elever: 121
Kurslitteratur: KMGK av Bengt Lindberg m.fl..
Grunderna i numeriska metoder av Peter Pohl.

Avklarade moment 1998-06-04:

  Tentamen   
  LabA     110   91%            (1p)
  LabB     112   93%            (1p)
  Prestationsgrad:   
  Examinationsgrad:  

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Byte av kursledare
Laborationerna gjordes mer kemiorienterade
Förberedelseuppgifter till laborationerna infördes. På 80% av övningarna ägnades ena timmen åt självverksamhet för eleverna. Den bestod i att arbeta med ett antal mindre uppgifter, förberedelseuppgifter av matematisk och numerisk karaktär avsedda att bättre förbereda inför laborationerna.
Kursuppläggning enl temat jämviktsproblem, dynamiska problem, anpassningsproblem. Detta var även den kronologiska ordningen vid kursgenomgången.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.
Under en föreläsningstimme gästföreläste prof Pehr Björnbom, Kemiteknik, om numeriska tillämpningar inom kemin.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursutvärderingen besvarades av 16 kursdeltagare.
Kursen upplevdes som medelsvår (63%). De flesta tyckte att kursen var intressant och meningsfull (64%). Läroboken bedömdes som hyfsad (56%), KMGK som bra (81%). De flesta eleverna kör på Nadas datorer (81%), några kör på egen PC (13%).
Mer än 80% av föreläsningarna har besökts av 44% av eleverna, 25% har nöjt sig med 60-80%. Alla tyckte att föreläsningarna var bra.
Laborationsförberedelserna tyckte 94% av eleverna var bra eller mycket bra.
Handledarhjälp vid terminalövningarna tycker de flesta fungerar hyfsat eller bra, men en del tycker det tar tid att få hjälp. 81% tycker laborationerna var bra.
Vid ett sammanträde anordnat av Kemisektionen träffades alla lärare som haft undervisning under vt-98 samt elevrepresentanter. Synpunkter på kurserna framfördes från eleverna. Det framgick att Numme-kursen fungerat mycket bra. Den skriftliga laborationen blev dock lite tidsödande och önskemål framfördes om att ägna lite mer tid åt Matlab i början.

Kursen har som helhet mottagits positivt. Den har ansetts som medelsvår, intressant och meningsfull, men rätt tidskrävande.
Laborationerna 1 tog för de flesta ca 15 timmar timmar, lab 2, 3 och 4 ca 10 timmar var. Projektlabben med rapport tog enligt de flesta "väldigt många timmar".
Labbarna ansågs överlag som lärorika och roliga. De flesta tyckte lab 4 och den skriftliga rapporten som den mest givande.
Ungefär 63% tycker att kurspoängen 4p är lagom medan 25% anser att 5 poäng vore mer rimligt.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Laborationsförberedelserna vidareutvecklas.
Den skriftliga rapporten arbetas om så att den ej blir så tidskrävande. Nya projektuppgifter (kemianknutna) arbetas fram.
En elev har föreslagit att vi under föreläsningarna kunde ha ett avbrott där något litet problem presenteras och eleverna lämnas att diskutera med sin bänkgranne. Allt för att höja vakenhetsgraden under hela föreläsningen. Kursledaren ska fundera på detta förslag till nästa läsår.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <edsberg@nada.kth.se,>
Senast ändrad 4 juni 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>