Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs I för B/I, vt 98


-----

Allmänt

Period: vt 1998

Kursledare: Beatrice Frock

Fem övningsgrupper (två I-grupper och tre B-grupper).
Assistenter: I2:
       Beatrice Frock
       Malin Andersson
       B2:
       Katarina Gustavsson
       Johan Liwing
       Krister Persson

Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder grundkurs I, 2D1210.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.
Antal registrerade elever: 179 (siffran inkluderar ett
fåtal V, M och äldre elever)

Lab  Ant G  

1   166   
2   165   
3a   153
3b   154
4   148   
Tentamen 980530

I-96: 53 tentander
Betyg: 5  4  3  u
    5  18 19 11

B-96: 68 tentander
Betyg: 5  4  3  u
    2  10 27 29

(Dessa siffror inkluderar inte äldre tentander, och de från 
andra linjer än B/I)


% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
____________________________________________________
I-96:

Lab A: 54    98 %
Lab B: 48    87 %
Tentamen:   76 % 

Total poängproduktion: 84 % (4p x 55 aktiva elever)
_____________________________________________________
B-96:

Lab A:  86    95 %
Lab B:  78    86 %
Tentamen:    43 %

Total poängproduktion: 67 % (4p x 91 aktiva elever)
______________________________________________________

Kursanalys

Allmänt sett har de flesta av teknologerna varit mycket nöjda med kursen. Den elektroniska kursutvärderingen besvarades av 37 kursdeltagare (16 från B-linjen och 21 från I-linjen), tillräckligt många för att visa en trend, och jag har, som kursledare, även inhämtat kommentarer och synpunkter direkt från diskussioner med eleverna, på ett informellt sätt.
Ett organisatoriskt problem för mig har varit en längre bortvaro av en av övningsassistenterna pga en skada och sjukskrivning. Dock har allting löpt väl, då jag lyckades hitta ersättare på den berörda gruppens terminalövningar, då denna assistent var ur cirkulation.
Sammanfattning av svaren på kursenkäten:
Kursen upplevdes som medelsvår (35%) till ganska svår (46%). Kurslitteraturen bedömdes som välanpassad till elevernas kunskapsnivån (59%). Läroboken fick betyget hyfsad (24%), KMGK bra (51%). De flesta eleverna kör på Nada's datorer (73%), medan 24% kör också på egen PC, och 19% kör annanstans på KTH.
Mer än 80% av föreläsningarna har besökts av 59% av eleverna, och 24% har nöjt sig med 60-80%. En tredjedel tyckte att föreläsningarna var antingen mycket bra eller bra, och de flesta övriga att de var acceptabla. Några tyckte att flera overhead bilder borde användas, i stället för tavelskrivandet.
Föreläsningssammanfattningarna var omtyckta av nästan alla.
Salsövningarna har fungerat bra, och även terminalövningarna. Några tyckte dock att flera handledare borde finnas på plats, men bara 35% har utnyttjat Nada's allmänna handledare ofta eller ibland. 41% aldrig. Där finns alltså en oupptäckd resurs.
Laborationerna upplevdes som bra av 57%, och några övriga tyckte att särskild lab 4 var lite tidsödande. 8% framförde synpunkten att just lab 4 var mest givande.
Laboration 1 tog i genomsnitt 10 timmar, lab2 15 timmar, lab 3a 8 timmar, lab 3b 12 timmar, och lab 4 approximativt 19 timmar. Totalt ligger alltså den genomsnittliga summan väl under den beräknade tiden 80-100 timmar (inklusive schemalagda terminalövningar) som 2 poäng=2 veckors heltidsstudier borde rimligen kräva. /Beatrice

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Detta var det sista året då B2 och I2 läste kursen tillsammans. En separation av de 2 linjerna medför bl.a. att föreläsaren kan framhäva olika avsnitt, och att B och I kan utföra delvis olika laborationsuppgifter, som är bättre anpassade till deras intresse-områden. Dock har både linjerna varit nöjda med laborationsuppgifternas innehåll i år. En del tyckte att vissa moment var alltför arbetskrävande (v.g. se ovan), och det blir en del förnyelse till nästa läsår. /Beatrice

^ Upp till Numme B/I-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 1 juli 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>