Nada


-----

Kursanalys för 2D120, Numeriska metoder gk I för V2, 4p


-----

Period : ht 96

Kursledare: Bengt Lindberg, 

Fyra övningsgrupper.
Assistenter : Bengt Lindberg
       Ninni Carlsund
       Beatrice Frock
       Krister Persson

Undervisningstid: Föreläsningar   24 h
         Övningar     24 h
         Terminalövningar 16 h
         Extra Tö     10 h (reducerad bemanning) 

Kursfordringar: Skriftlig tentamen (2p), laborationer (LabA: 1p, LabB: 1p)

Kursbok: Pohl, P. Grunderna i Numeriska Metoder, THS 1995


Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade individer som visat någon aktivitet under kursen.
Antal registrerade V-elever: 110

Tentamen 961221, 97 elever

Betyg: 5  4  3  u
    7  20 42 28

Status 970624

  Godkänd tentamen    : 85   77 %  (2p)
  LabA          :107   97 %  (1p)
  LabB          :104   95 %  (1p)
  Total poängproduktion  :     87 %  (4p x 110)

Bland de icke-godkända 25 eleverna gäller:
  tenterat 0 ggr : 11 st
  tenterat 1 gg : 9 st
  tenterat 2 ggr : 5 st
  


Kursmål

Se gemensamma sidan.

Aktuella ändringar


Examination

Tentamen omfattar 50 p. Den är tvådelad, med 10 p utan hjälpmedel, och 40 p med hjälpmedel. Bonuspoäng (max 8 p) adderas till tentamenspoängen. Laborationerna redovisas på olika sätt: direkt vid datorterminal i grupper om två personer, skriftligt för grupper om max 2 personer och vid muntliga individuella förhör.

Studenternas kursutvärdering

69 av kursens 110 elever besvarade kursenkäten, som ordnats av eleverna själva i samråd med kursledaren. Enkäten bestod av ett A4-papper (fram- och baksida) som delades ut vid ordinarie tentamenstillfället och därefter bearbetades av kursutvärderingsansvarige teknolog. Vakterna pläderade aktivt för att få eleverna att fylla i kursenkäten. Papperskopia av enkäten finns hos studienämnden V och i papperskopian av denna kursanalys. En kort sammanfattning av elevernas synpunkter är:
 Kursens uppfattas som svår och tidskrävande. Intresset bland eleverna
 har varit ljumt. Föreläsaren har ej lyckats väcka entusiasm för 
 ämnet. Närvaron på såväl föreläsningar som övningar och terminal-
 övningar har varit hög. Övningarna har fungerat bra, och kurskompendiet
 (KMGK) har fått positiv kritik. Laborationerna har innehållsmässigt
 varit bra, liksom sätten att redovisa dem (muntligt och skriftligt).
 Däremot anses laborationerna och kursinnehållet vara alltför omfattande. 
 Ordinarie tentan var för svår.

Sammanfattning


Enligt elevernas självvärderingar av sin arbetstid med laborationerna har dessa tagit i medel 70-80 timmar vilket ur min synvinkel är en rimlig arbetsinsats för 2 studiemedelspoäng. Möjligen har eleverna försummat att läsa i läroboken i rimlig omfattning pga att de ansett arbetsbelastningen orimligt hög. Examinationsgraden på kursen är mycket god (87% av möjlig poängproduktion) så ur min synvinkel är kursomgången lyckad.

Planerade förändringar inför ht 1997

Kursen får ny kursledare. Försök med sjävdiagnostik av de matematiska förkunskaperna, tillsammans med läsanvisningar för reparation av eventuella brister i förkunskaperna.

^ Upp till V2-kursens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 25 augusti 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>