Nada

Numme GKI för M2, lå 96/97:
-----

Kursanalys för 2D1210, Numeriska metoder gk I för M2 och M140, 4p

Kursdata


-----

Statistik

Upprättad 970727. Tabellerna baseras på de i res-systemet registrerade elever som har visat någon aktivitet under kursen. Antal elever totalt: 229
TENTASTATISTIK

   Datum  Tot  U  (%)   3  (%)   4  (%)   5  (%)

   970308  187  69  36.9  66  35.3  37  19.8  15  8.0
   970405  60  38  63.3  19  31.7   2  3.3   1  1.7
  Totalt 138 godkända av 229 (60.3%)


LABSTATISTIK 
      (ALLA)    (GODKÄNDA PÅ TENTA)  (EJ GODKÄNDA PÅ TENTA)

  Lab  Ant G   (%)    Ant G   (%)     Ant G   (%) 
			                     
  1a   216   94.3    138  100.0      78   85.7 
  1b   221   96.5 	   137   99.3      84   92.3 
  2a   208   90.8 	   135   97.8      73   80.2 
  2b   210   91.7 	   136   98.6      74   81.3 
  3   209   91.3 	   136   98.6      73   80.2 
  4a   194   84.7 	   131   94.9      63   69.2 
  4b   197   86.0 	   131   94.9      66   72.5 


STATUS 970727

  Godkänd tentamen     : 138   60.3 % (2p)
  LabA           : 202   88.2 % (1p)
  LabB		   : 190   83.0 % (1p)
  Total poängproduktion  : 668   72.9 % (229 x 4p)

-----

Kursmål

Se gemensamma sidan.
-----

Examination

Tentamen omfattar 50 poäng, varav 10 p ska behandlas utan hjälpmedel och 40 p med hjälpmedel (som är lärobok, kurskompendier och miniräknare). Maximalt 8 bonuspoäng från laborationerna adderas till tentamenspoäng. Godkänt: 3 för poängsumma minst 25, 4 för minst 35 poäng, 5 för minst 45. Laborationerna: Den första redovisar grupperna om två personer muntligt vid terminalen, övriga laborationer redovisar grupperna skriftligt.
-----

Studenternas kursutvärdering

42 av de 229 eleverna besvarade kursenkäten, som kursassistenten lagt på www, där den fanns tillgänglig under vårterminen fram till tentamen. Fastän antalet svarande innebär en fördubbling sedan föregående omgång, är svarsfrekvensen för liten för att svaren ska kunna ligga till underlag för en utvärdering. Möjligen kan man gissa att det företrädesvis är de missnöjda som har svarat, och därav sluta sig till vad som föranleder missnöjet. Intrycket av statistisk otillförlitlighet förstärks av att en och annan svarande har bidragit med synpunkter på bland annat sin assistents utseende.

Informell kursutvärdering

En bedömning av studenternas uppfattning om kursen måste därför utgå från vad de mer eller mindre spontant har sagt. Medan arbetet med laborationerna har pågått har många studenter uttryckt att dessa är alltför tidskrävande. Efteråt kan de flesta konstatera att mer än sammanlagt 80 timmar har det ändå inte blivit fråga om. I övrigt har kommunikationen riktad från studenter till lärare varit mer än vanligt sparsam under denna kursomgång. Värdet av de få formella kontakterna kan, i likhet med kursutvärderingens tillförlitlighet, ifrågasättas. Så till exempel instämde vid en halvakursenträff studeranderepresentanten oreserverat i föregående årsgrupps kritik av assistenterna, utan att ha uppmärksammat att några av dessa var utbytta i år.
-----

Sammanfattning

Som synes av examinationsstatistiken har tentamensresultatet inte varit så gott -- i själva verket sämre än på mycket länge för motsvarande äldre M-kurser. Efter att ha rättat tentorna tycks det mig som om de studenter som misslyckas inte har grundat en vana att söka kunskap i lärobok och övrigt kursmaterial. Istället tillgriper de (bristfälliga) gymnasiekunskaper och intuitiva insikter (stundom grovt felaktiga). Anledningen kan vara att de svaga studenterna inte anser sig ha mer tid att ägna kursen än den som krävs av laborationerna. När jag betraktar examinationsstatistiken för laborationerna blir jag mer hoppfull. Eftersom kursens mål mer handlar om färdigheter än om teoretiskt kunnande, tycker jag mig kunna vara någotsånär nöjd med hur den här kursomgången har lyckats.
-----

Planerade förändringar inför omgången 1997-98

Tydligare undervisning om MATLAB. Förbättrade anvisningar till laborationerna och lindring av bonuskraven. Mera handfasta instruktioner till assistenterna, inklusive för attityder gentemot eleverna. I undervisningen ämnar jag i mindre utsträckning än tidigare uppmärksamma att kunskaperna delvis ska finnas redan på gymnasienivå och istället framhålla var i kurslitteraturen de kan inhämtas. Den självdiagnostik av förkunskaper, som jag tidigare har föreslagit, ämnar jag av denna orsak, inte utsätta studenterna för.
-----

Peter Pohl, NADA, KTH.

^ Upp till M2-kursens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 september 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>