Nada

Numeriska metoder grundkurs I, kursomgång I2+CL2, VT06


Föreläsningar, övningar och terminalövningar VT06


Vecka Måndag   Onsdag   Fredag 
 4   	  Fö1		Ö1    
 5   TÖ1	  Fö2	   	Ö2     
 6   TÖ2	  Fö3	   	Ö3
 7   TÖ3	  Fö4	   	Ö4     TÖ3=BONUS Lab1     
 8   TÖ4	  Fö5	   	Ö5     
 9	TÖ5	       		  TÖ5=BONUS Lab2     

Tentaperiod 3

 11   	  Fö6		Ö6    			
 12   TÖ6	  Fö7	   	Ö7
 13   TÖ7	  Fö8	   	Ö8     TÖ7=BONUS Lab3     
 14   TÖ8	  Fö9	   	

Påsklov

 16   TÖ9     			  TÖ9=BONUS Lab4     
 17	      Fö10   	Ö9

Tentaperiod 3 + juni

 21	 Tenta 
 22   (Omtenta för HT2005)

Kursplanering

Fö1

Presentation av kurs och kursinnehåll. Översikt av förkunskaper i matematik, programmering och datoranvändning. Grundläggande ideer. Ekvationslösning: förbehandling och Newton-Raphsons metod. Introduktion till MATLAB.
GNM: Skumma kap 1, läs 2:1 och 2:2A.

Ö1

Introduktion till MATLAB. EXS 3.1, 3.2(Matlabkommandon), Plotta fjärdegradspolynomet P(x)=4x^4-7x^3+6x^2+28x-50 på intervallet -5 till 5 mha polyval och plot. Bestäm polynomets nollställen mha roots. Polynomet har en rot i närheten av x=1.4, skriv ett Matlab-program som bestämmer roten med 10 korrekta siffror med Newton-Raphsons metod. (ung EXS 2.6). EXS 2.2, 2.7.

TÖ1

Arbete med och fortlöpande redovisning av Lab 1.

Fö2

Ekvationslösning, fotrs. Intervallhalveringsmetoden, Sekantmetoden. Fixpunktsmetoden. Noggrannhetsbedömning. Datorn som verktyg vid numeriska experiment.
GNM: Resten av kap 2:1-2. Kap 8:1 och 8:2BCD.

Ö2

K2-1, 2-5, 8-4, 8-6, 8-15, 8-21, EXS 1.3ab, 2.9, 2.12, 2.15.

TÖ2

Arbete med och fortlöpande redovisning av Lab 1.

Fö3

Exempel på hur fel i indata påverkar noggrannheten i utdata. Tillförlitlighetsbedömning, felfortplantning, och experimentell störningsanalys. Derivataskattningar.
Linjära ekvationssystem: algoritmer, antal operationer, normer, konditionstal, störningsanalys. Illakonditionering.
GNM: Resten av kap 8. Kap 3:1-3.

Ö3

K3-2, 3-3, 3-4, EXS 2.10, 8.4 (med c=9.75 bytt till c=2.75), 8.7, 2.11, 8.8, 3.1 med felskattning (med störningsräkning, antag p korrekt avrundad)

Tö3

Må 13/2. Sista datum för BONUS för Lab1. I mån av tid handleder assistenten även arbete med lab 1 och 2.

Fö4

Minstakvadratmetoden för linjär modellanpassning.
GNM: Kap 4:1-3.

Ö4

K4-2, 4-4, 4-5, EXS 4.3, 4.5, 4.6, 4.14, 4.20, 4.11

Tö4

Arbete med och fortlöpande redovisning av Lab 2.

Fö5

Interpolation, speciellt Linjär och kvadratisk interpolation. Newtons allmänna interpolationsformel. Hermiteinterpolation, kubiska splines.
GNM: Kap 5.

Ö5

K5-2, 5-3, 5-6, EXS: 5:1(med kalkylator), 5.3, 5.5, 5.9 delvis.

Tö5

Må 27/2. Sista datum för BONUS för Lab2 muntlig del.. I mån av tid handleder assistenten även arbete med lab 2 och 3.

TENTAMENSPERIOD

Fö6

Numerisk integration. Trapetsregeln, Simpsons formel, Rombergs metod. Extrapolation. Adaptiva metoder. Analytisk förbehandling vid knepiga problem.
GNM: Kap 6.

Ö6

K6-7, 6-10, EXS: 6:1, 6:2a enl lösn + med quad8, 6.3a, 6.4, 6.10, 6.9, 6.5

TÖ6

Arbete med Lab 3

Fö7

Numerisk lösning av differentialekvationer. Begynnelsevärdesproblem: lösningsbanor, Eulers metod, Runge-Kuttas metod, noggrannhetsbedömning.
GNM: Kap 7:1-2.

Ö7

K7-6, Exempel: Skriv om w'''-2ww'+4x(w+w')^2=10, w(3)=1, w'(3)=-1, w''(3)=0 till ett system av första ordningen. Skatta sedan w(4) med Eulers metod och steglängden 0.5 (ung K7-7). därefter Matlab, Euler utan egendefinierad funktion samt variant med ode23, EXS 7.4, 7.9, 7.10, 7.11

Fö8

Mera Numerisk lösning av differentialekvationer. Randvärdesproblem: inskjutningsmetoden,bandmatrismetoden.

GNM: Kap 7:3.

Ö8

K7-12 (men byt 4.225 till 4.2 och 2.975 till 3.2),
EXS 7-15(inskjutningsmetoden), 7-16(bandmatrismetoden).

Tö7

Arbete med Lab3-4.

BONUS

Sista presentationstillfälle för Lab 3 är Må 27/3. Anmälningslistor till förhör anslås på anslagstavlan i korridoren utanför NADAs terminalsalar. I mån av tid handleder assistenten även arbete med lab 3 och 4.

Fö9

Icke-linjära ekvationssystem och ickelinjär modellanpassning.
GNM: Kap 3:5 och 4:4.

TÖ8

Arbete med och redovisning av Lab 4

Fö10

Repetition, sammanfattning och tentamensförberedelse.

Ö9

Gamla tentamenstal-teori och problem.

Tö9

Arbete med och redovisning av Lab 4

BONUS

Den muntliga redovisningen av Lab4 skall göras senast på terminalövningen On 19/4. Den skriftliga redovisningen av Lab4 skall lämnas in senast kl 17.15 On 19/4-2006. Skriv kursens namn (Numme K2+L2), labbens nummer, kursledare (Ninni Carlsund) och övningsassistentens namn och era egna namn på omslaget.

Laborationer:

Under terminalövningarna kommer vi att arbeta med laborationerna. Ni kommer helt säkert inte att hinna med allt som begärs under dessa terminalövningspass utan måste avsätta ytterligare tid för arbete med dem. Vid terminalövningarna skall Ni arbeta självständigt, men har förmånen att ha handledare tillgängliga för konsultationer och redovisningar. En teknolog som aktivt följer kursen, har rätt förkuskaper och arbetar regelbundet med labuppgifterna bör klara av hela labdelen av kursen med en arbetsinsats om 60-80 tim. Detta innebär ca 3-5 tim eget arbete per vecka förutom den schemalagda tiden. Arbetsbelastningen kan varieras från vecka till vecka. Om laborationerna genomförts och redovisats i tid erhålls maximalt 4 tentamenspoäng. Laborationerna 2-4 rättas och poängsätts. Lab 1 är i huvudsak en snitslad bana till verktyget MATLAB och till rimliga arbetsvanor. Redovisa gärna delmoment fortlöpande , så kan handledarna direkt vägleda er till goda arbetsvanor. Om delmoment saknas eller är grovt felaktiga ges poängtalet noll på hela laborationen och gruppen måste lämna in hela labben på nytt. Smärre fel och oklarheter ger små poängavdrag. Totalt kan ni ha maximalt 4 tentamenspoäng med er till tentamenstillfället. Vi kommer inte att ha några kontrollskrivningar. Bonuspoäng från laborationerna senaste gången kursen gavs för sektion L får tillgodoräknas.

Sista datum för BONUS för laborationer:


 Lab 1  Må 13/2

 Lab 2  Må 27/2

 Lab 3  Må 27/3

 Lab 4M  On 19/4.
 Lab 4S  On 19/4 (prel?).

Kurskrav

Laborationerna är obligatoriska så slutbetyg i kursen kan ej erhållas förrän samtliga laborationer blivit godkända.

Studiepoäng

Hela kursen ger total 4 studiepoäng fördelat på följande delmoment: Godkänd tentamen ger 2 studiepoäng. Godkända laborationer 1 och 2 ger 1 studiepoäng. Godkända laborationer 3 och 4 ger 1 studiepoäng.

^ Upp till ICL-kursens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 16 februari 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>