Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs I för I2+CL2: Lab2-tips


-----

Taktisk planering

Den bästa taktiken inför labbarna är förstås att ha läst på lite om metoderna innan man sätter sig vid datorn. Då vet man när man läser en uppgift vilka metoder man behöver använda för att lösa den. Man bör också snabbt läsa igenom hela labben eller tentan innan man kastar sig över de enskilda uppgifterna. (Detta är ju allmänt bekant så kanske borde jag därför inte skriva detta).

Om indata är lite osäkra kommer denna osäkerhet att fortplantas genom beräkningarna. Felfortplantning går vi igenom på föreläsning 2-3.

När man har en obekant och ett bivillkor får man en ekvation att lösa, (föreläsning 2). När man har flera obekanta men också lika många bivillkor får man ett ekvationssystem att lösa. Linjära ekvationssystem går vi igenom på föreläsning 3. (Icke-linjära ekvationssystem går vi igenom på föreläsning 9).

Om man har fler villkor än obekanta kallas problemet överbestämt. Då får man försöka hitta en lösning som "passar så bra som möjligt", men den kan sällan uppfylla alla villkoren exakt. Ett sätt är då att lösa problemet med minstakvadratmetoden (MKV). Den går vi igenom på föreläsning 4.

Ni väljer själva när och i vilken ordning ni vill utföra uppgifterna!
-----

Några tips om hur man skriver värden med felgräns och lite om praktisk felskattning.

Uppgift 3d

Angivna värden på A antas korrekt avrundade till tre decimaler. De "riktiga" exakta A-värdena är alltså okända.

En felgräns bör inte anges med fler än 1-2 siffror.

Uppgift 4

För att få hjälp om en Matlab-funktion så skriver man som vanligt help följt av namnet på det man vill ha hjälp med. Detta gäller även de funktioner ni gör själva, de första raderna som börjar med % är de som skrivs ut. Prova gärna
help tvapkt

I samtliga deluppgifter utom deluppgift a måste man komma ihåg att alla mätningar är gjorda med en viss osäkerhet. Står man ute och mäter så blir ju alla avstånd uppmätta med en viss noggrannhet. Koordinaterna för de kända punkterna A, B och C är dock bestämda med mycket hög noggrannhet (dvs de får anses exakta).

Uppgift 5 och 6

5a: Det ni skall visa är att de båda ekvationssystemen är ekvivalenta, dvs visa matematiskt att det ena kan skrivas om till det andra. (Då faller en del av svaret på 5b-uppgiften ut automatiskt)

I uppgift 6b skall man rita cirkeln genom de sex punkter man nu har. Vad händer med cirkeln? Hur ändras den? Varför?

Uppgift 7

Uppgiften att ''anpassa ett andragradspolynom'' innebär att beräkna koefficienterna i andragradspolynomet (och att redovisa deras värden).

Uppgift 8

Fundera på vilka gradtal du kan använda vid polynom-anpassning med minstakvadratmetoden. Vilket gradtal skulle du vara tvungen att välja om du skulle göra polynom-interpolation?

Uppgift 9

Frivillig: Men den redovisas med en skriftlig rapport. Då slipper göra Lab4-redovisningen med en dylik rapport.

Praktiskt tips?

Funderar du på hur man ritar en cirkel? Titta då på vad följande rader gör:

a=1; b=2; c=3;
v=0:0.1:2;
x=a+c*cos(v);
y=b+c*sin(v);
plot(x,y);

-----

Extrauppgifter?

Extrauppgifter är som namnet antyder inte obligatoriska, man blir inte underkänd bara för att man hoppar över dem. Om man gör dem får man ''ett plus i kanten''. Ett sådant ''plus'' kompenserar ett eventuellt ''minus'' som man får om man har gjort lite fel i labben.

För varje småfel man gjort i (den skriftliga delen av) labben får man ''ett minus''. Lite större fel kan ge två eller tre ''minus''. Om totala antalet ''minus'' är 0-3 ger den skriftliga labbrapporten 1 bonuspoäng om den inlämnas i tid. 4-8 ''minus'' ger 0.75 bonuspoäng för rapporten, 9-13 ''minus'' ger 0.50 bonuspoäng för rapporten, osv. Allvarligare fel kan göra att rapporten blir underkänd och måste kompletteras, den blir då inte godkänd i tid och får alltså inga bonuspoäng. (Viss komplettering av underkända rapporter till viss reducerad bonus tillåts under en mycket begränsad tid, kolla med din lärare!)

Om man gör endera av de två sista, lite större extrauppgifterna (GPS- och eller Newton-Raphson-uppgiften), skall dessa redovisas i en ordentlig rapport. (Med ordentlig menas att läsaren skall kunna förstå hela uppgiften på ett enkelt och lättfattligt sätt av er rapport, utan tillgång till tex uppgiftslydelsen.) Har man fått godkänt på endera av dessa två extrauupgifter, behöver man inte redovisa Lab4 med en dylikt ordentlig rapport. I så fall räcker samma krav på rapporten till Lab4 som varit på Lab2 och Lab3.

Kolla rapporteringen!

När ni blivit godkända på Lab1 är det bra om ni kollar att detta blivit inrapporterat. Det gör ni med kommandot
res show numicl05
Du kan bara se dina egna resultat. En inrapporterad siffra betyder godkänt. Lab1 kan ge upp till 1 bonuspoäng (1 på muntliga och 0 på skriftliga). Lab2 kan ge upp till 1 bonuspoäng (0 på muntliga och 1 på skriftliga), (och ytterligare 2*0.3 bonuspoäng med de frivilliga uppgifterna).

-----

^ Upp till Kursens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 23 februari 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>