Nada

^ Upp till GKI-kursens hemsida.
Till K2-kursens hemsida.

Kursuppläggning, kursomgång I2+CL2, VT 2005


Kursuppläggning

Detaljerat schema för kursen finns i kursplanen (samma som i kursbunten). Kortfattat gäller följande: Kursen är schemalagd i 10 veckor i period 2 och 3 med (oftast) en föreläsning, en salsövning och en datorövning per vecka.

Laborationer

I kursen ingår fyra obligatoriska datorlaborationer. Godkända laborationer ger 2 kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng). Laborationerna handlar om numeriska metoder och tekniska beräkningar för problem inom ekonomi, lantmäteri och kemi. Som programmeringsverktyg används Matlab. Laborationerna görs i tvåmannagrupper i NADA:s datorsalar. Bokade tider och terminalsalshandledare

Redovisning av laborationerna

Samtliga laborationer innehåller en del som skall redovisas muntligt och en del som skall redovisas skriftligt. I Lab3 sker den muntliga delen i form av ett seminarium. I Lab4 sker den skriftliga delen i form av en teknisk rapport. Lab1 och Lab2 tillsammans ger 1 kurspoäng. Lab3 och Lab4 tillsammans ger 1 kurspoäng.
Sista datum för laborationsredovisning och inlämning av rapporten för årets kursomgång är 1 oktober 2005.

Till muntlig laborationsredovisning ska gruppen alltid medföra:

I denna kurs, liksom i många andra av Nadas kurser, tillämpas alternativ exmination i laborationsdelen av kursen. Detta innebär att laborationerna redovisas muntligt eller skriftligt. Denna examinationsform bygger på förtroende och kräver stort ansvarstagande från den studerandes sida. För att bli godkänd på en laboration ska varje student dels ha utfört uppgiften dels kunna redogöra för hela uppgiften och lösningen.
Att diskutera uppgifter grupper emellan är tillåtet men varje grupp måste utforma sin lösning på egen hand. Vidare är det naturligtvis tillåtet att använda material som finns i läroboken eller kursmaterialet, men gör man det ska källan anges genom att ge referenser.
Det är inte tillåtet att kopiera ett program eller delar av ett program från andra. Det är heller inte tillåtet att skriva av en annan grupps rapport eller delar av den. Om kopieringsarbete av detta slag upptäcks betraktas det som fusk vilket kan leda till disciplinära åtgärder.
I detta sammanhang kan det också vara skäl att påminna om att det är förbjudet att marknadsföra och försöka sälja egna eller andras lösningar t ex genom en hemsida på Internet. Brott mot KTHs regler för spridning av information via Internet kan medföra avstängning från KTHs datorer.

Kolla upp ditt labbresultat (med res show numk04)! OBS! En tom ruta betyder ännu inte godkänt, det kan bero på att ni måste komplettera (eller att rättningen inte är klar ännu eller att resultatet inte matats in i datorn). Kolla om övriga i er klass fått sina labbar godkända, då är det nog komplettering som gäller. De rättade labbarna finns att hämta i förrummet utanför Nadas studerandeexpedition på plan 2 (Osquars Backe 2).

Bonuspoäng

För att effektivisera studierna och utnyttja den schemalagda tiden tillämpas ett system där bonuspoäng ges om laborationerna är inlämnade före ett visst datum. Totalt kan 4 bonuspoäng erhållas. Dessa tillgodoräknas vid tentamen så att de adderas till den poängsumma som uppnås vid tentan. Om du har full bonus räcker det alltså med 16 poäng (av 35 möjliga, se nedan) för att bli godkänd. Bonuspoängen gäller fram till och med den tentamen som ges julen 2005 (oavsett hur många tentor du gått upp på). Man kan bara få bonuspoäng för ett laborationsmoment EN gång. De detaljerade reglerna för bonus för denna kursomgång finner du i laborationshäftet.

Tentamen

Tentamen ligger efter period 4, xxxdag X maj kl xx-xx. Tentan består av en enda del och inga hjälpmedel är tillåtna, inte ens räknedosa. För godkänt krävs minst 20 poäng totalt med bonuspoängen från laborationerna inräknade (betyg: >=20 trea, >=27 fyra, >=32 och före ordinarie tenta välgjorda labbar, femma).
Tentamensresultatet anslås senast tre veckor efter tentamen på Nadas anslagstavla på plan 3. Klagomål på rättningen lämnas till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

-----

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursutvärdering. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som kan göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder. Om du vill få information om förra årets kursutvärdering, är du välkommen att titta på Kursutvärdering 03/04^ Upp till GKI-kursens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 23 februari 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>