Nada

Numeriska metoder grundkurs I, kursomgång K, HT04/VT05


Föreläsningar, övningar och terminalövningar HT04/VT05


Vecka Måndag   Måndag   Torsdag/Fredag 
 44   Fö1	   Ö1     TÖ1
 45   Fö2	   Ö2     TÖ2
 46   Fö3	   Ö3     TÖ3, BONUS Lab1 
 47   Fö4	   Ö4     TÖ4
 48   Fö5	   Ö5     TÖ5, BONUS Lab2

 JULLOV

Vecka  Dag?    Dag?    Dag?
  4?   Fö6	   Ö6     TÖ6
  5?   Fö7	   Ö7     
  6?   Fö8	   Ö8     TÖ7, BONUS Lab3
  7?   Fö9	        TÖ8
  8?   Fö10    Ö9     TÖ9, BONUS Lab4

Kursplanering

Fö1

Presentation av kurs och kursinnehåll. Översikt av förkunskaper i matematik, programmering och datoranvändning. Grundläggande ideer. Ekvationslösning: förbehandling och Newton-Raphsons metod. Introduktion till MATLAB.
GNM: Skumma kap 1, läs 2:1 och 2:2A.

Ö1

Introduktion till MATLAB. EXS 3.1, 3.2(Matlabkommandon), Plotta fjärdegradspolynomet P(x)=4x^4-7x^3+6x^2+28x-50 på intervallet -5 till 5 mha polyval och plot. Bestäm polynomets nollställen mha roots. Polynomet har en rot i närheten av x=1.4, skriv ett Matlab-program som bestämmer roten med 10 korrekta siffror med Newton-Raphsons metod. (ung EXS 2.6). EXS 2.2, 2.7.

TÖ1

Arbete med och fortlöpande redovisning av Lab 1.

Fö2

Ekvationslösning, fotrs. Intervallhalveringsmetoden, Sekantmetoden. Fixpunktsmetoden. Noggrannhetsbedömning. Datorn som verktyg vid numeriska experiment.
GNM: Resten av kap 2:1-2. Kap 8:1 och 8:2BCD.

Ö2

K2-1, 2-5, 8-4, 8-6, 8-15, 8-21, EXS 1.3ab, 2.9, 2.12, 2.15.

TÖ2

Arbete med och fortlöpande redovisning av Lab 1.

Fö3

Exempel på hur fel i indata påverkar noggrannheten i utdata. Tillförlitlighetsbedömning, felfortplantning, och experimentell störningsanalys. Derivataskattningar.
Linjära ekvationssystem: algoritmer, antal operationer, normer, konditionstal, störningsanalys. Illakonditionering.
GNM: Resten av kap 8. Kap 3:1-3.

Ö3

K3-2, 3-3, 3-4, EXS 2.10, 8.4 (med c=9.75 bytt till c=2.75), 8.7, 2.11, 8.8, 3.1 med felskattning (med störningsräkning, antag p korrekt avrundad)

Tö3

Fr 12/11-2004. Sista datum för BONUS för Lab1. I mån av tid handleder assistenten även arbete med lab 1 och 2.

Fö4

Minstakvadratmetoden för linjär modellanpassning.
GNM: Kap 4:1-3.

Ö4

K4-2, 4-4, 4-5, EXS 4.3, 4.5, 4.6, 4.14, 4.20, 4.11

Tö4

Arbete med och fortlöpande redovisning av Lab 2.

Fö5

Interpolation, speciellt Linjär och kvadratisk interpolation. Newtons allmänna interpolationsformel. Hermiteinterpolation, kubiska splines.
GNM: Kap 5.

Ö5

K5-2, 5-3, 5-6, EXS: 5:1(med kalkylator), 5.3, 5.5, 5.9 delvis.

Tö5

Torsdag 25/11. Sista datum för BONUS för Lab2 muntlig del.. I mån av tid handleder assistenten även arbete med lab 2 och 3.

JULLOV & TENTAMENSPERIOD

Fö6

Numerisk integration. Trapetsregeln, Simpsons formel, Rombergs metod. Extrapolation. Adaptiva metoder. Analytisk förbehandling vid knepiga problem.
GNM: Kap 6.

Ö6

K6-7, 6-10, EXS: 6:1, 6:2a enl lösn + med quad8, 6.3a, 6.4, 6.10, 6.9, 6.5

TÖ6

Arbete med Lab 3

Fö7

Numerisk lösning av differentialekvationer. Begynnelsevärdesproblem: lösningsbanor, Eulers metod, Runge-Kuttas metod, noggrannhetsbedömning.
GNM: Kap 7:1-2.

Ö7

K7-6, Exempel: Skriv om w'''-2ww'+4x(w+w')^2=10, w(3)=1, w'(3)=-1, w''(3)=0 till ett system av första ordningen. Skatta sedan w(4) med Eulers metod och steglängden 0.5 (ung K7-7). därefter Matlab, Euler utan egendefinierad funktion samt variant med ode23, EXS 7.4, 7.9, 7.10, 7.11

Fö8

Mera Numerisk lösning av differentialekvationer. Randvärdesproblem: inskjutningsmetoden,bandmatrismetoden.

GNM: Kap 7:3.

Ö8

K7-12 (men byt 4.225 till 4.2 och 2.975 till 3.2),
EXS 7-15(inskjutningsmetoden), 7-16(bandmatrismetoden).

Tö7

Arbete med Lab3-4.

BONUS

Sista presentationstillfälle för Lab 3 är XX/XX-2005. Anmälningslistor till förhör anslås på anslagstavlan i korridoren utanför NADAs terminalsalar. I mån av tid handleder assistenten även arbete med lab 3 och 4.

Fö9

Icke-linjära ekvationssystem och ickelinjär modellanpassning.
GNM: Kap 3:5 och 4:4.

TÖ8

Arbete med och redovisning av Lab 4

Fö10

Repetition, sammanfattning och tentamensförberedelse.

Ö9

Gamla tentamenstal-teori och problem.

Tö9

Arbete med och redovisning av Lab 4

BONUS

Den muntliga redovisningen av Lab4 skall göras senast på terminalövningen XX/XX-2005. Den skriftliga redovisningen av Lab4 skall lämnas in senast kl 17.15 XX/XX-2005. Skriv kursens namn (Numme K2+L2), labbens nummer, kursledare (Ninni Carlsund) och övningsassistentens namn och era egna namn på omslaget.

Laborationer:

Under terminalövningarna kommer vi att arbeta med laborationerna. Ni kommer helt säkert inte att hinna med allt som begärs under dessa terminalövningspass utan måste avsätta ytterligare tid för arbete med dem. Vid terminalövningarna skall Ni arbeta självständigt, men har förmånen att ha handledare tillgängliga för konsultationer och redovisningar. En teknolog som aktivt följer kursen, har rätt förkuskaper och arbetar regelbundet med labuppgifterna bör klara av hela labdelen av kursen med en arbetsinsats om 60-80 tim. Detta innebär ca 3-5 tim eget arbete per vecka förutom den schemalagda tiden. Arbetsbelastningen kan varieras från vecka till vecka. Om laborationerna genomförts och redovisats i tid erhålls maximalt 4 tentamenspoäng. Laborationerna 2-4 rättas och poängsätts. Lab 1 är i huvudsak en snitslad bana till verktyget MATLAB och till rimliga arbetsvanor. Redovisa gärna delmoment fortlöpande , så kan handledarna direkt vägleda er till goda arbetsvanor. Om delmoment saknas eller är grovt felaktiga ges poängtalet noll på hela laborationen och gruppen måste lämna in hela labben på nytt. Smärre fel och oklarheter ger små poängavdrag. Totalt kan ni ha maximalt 4 tentamenspoäng med er till tentamenstillfället. Vi kommer inte att ha några kontrollskrivningar. Bonuspoäng från laborationerna senaste gången kursen gavs för sektion L får tillgodoräknas.

Sista datum för BONUS för laborationer:


 Lab 1  Fr 12/11.

 Lab 2M  To 25/11-2004.
 Lab 2S  To 2/12-2004.

 Lab 3  XX/1-2005.

 Lab 4M  XX/2-2005.
 Lab 4S  XX/2-2005.

Kurskrav

Laborationerna är obligatoriska så slutbetyg i kursen kan ej erhållas förrän samtliga laborationer blivit godkända.

Studiepoäng

Hela kursen ger total 4 studiepoäng fördelat på följande delmoment: Godkänd tentamen ger 2 studiepoäng. Godkända laborationer 1 och 2 ger 1 studiepoäng. Godkända laborationer 3 och 4 ger 1 studiepoäng.

^ Upp till K-kursens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 27 oktober 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>