Nada


-----

Kursanalys för 2D1210, Numeriska metoder grundkurs I för I2 & CL2, 4p

Mål

Numeriska metoder är ett verktyg som kan användas inom andra områden. Kursens mål är att ge kunskap om och vana i att hantera ett antal grundläggande numeriska metoder. Detta inkluderar att kunna hantera några av de färdiga rutiner som finns. Man skall kunna dela upp sitt ursprungliga problem i väldefinierade delar, lagom så att man kan lösa dem med kursens metoder. Vi lär oss också att känna igen de fall som kräver lite speciell förbehandling av problemet och de sällsynta fall då mer avancerade metoder behövs, metoder som ligger utanför denna kurs.

Kursupplägg och lärare

Kursen gavs under period 3-4, vårterminen 2005. Kursledare och föreläsare var Ninni Carlsund, NADA. Undervisningen var uppdelad till 10 föreläsningar, 9 salsövningar och 8 terminalövningar (om vardera 2 timmar). Ingen del av undervisningen är obligatorisk. Vid sals- och terminalövningarna var vi uppdelade i fyra grupper, övningsledare var Ninni Carlsund, Christer Johansson, Erik Sundelöf och Joakim Möller. Vid terminalövningarna fanns dessutom ofta extrahandledare, framför allt Reynir Levi Gudmunsson, Erik von Schwerin och Henrik Olsson.

Kurskrav och examination

Kursen är uppdelad i en labbkurs och en tentamen. Labbkursen innehåller 4 laborationer. Varje laboration har en muntlig och en skriftlig del. En lab redovisas genom ett miniseminarium och en annan med en skriftlig teknisk rapport. De tre studiemomenten i kursen är godkänd Lab1+2 (=1 studiepoäng), godkänd Lab3+4 (=1 studiepoäng) och godkänd tentamen (=2 studiepoäng). Tentamen är på tre timmar, helt utan hjälpmedel, och redovisar dels teoretisk färdighet dels praktiskt tillämpning av de olika metoderna.

Kurslitteratur

Vi använde "Grunderna i numeriska metoder" av Peter Pohl (kallad GNM), "Exempelsamling i numeriska metoder" av Lennart Edsberg m.fl. (kallad EXS), "Numeriska algoritmer med Matlab" av Gerd Eriksson (kallad NAM) samt häftet "Användarhandledning för Matlab version 6, på Nada, KTH". Kurslitteraturen har av de flesta ansetts som hyfsad eller bra.

Siffror och statistik

Antal registrerade: 176
Antal aktiva:    168 (dvs gjort minst en laboration).

Av ovanstående 168 personer gick hela 144 upp på ordinarie-tentamen 050526.
Tentan ansågs dock svar så endast 71% klarade den.

Status 050526 (dvs efter första tentatillfället)
Godkänd tentamen:    102   61%   (2p)

Godkänd Lab 1-2 :    124   74%   (1p) 
Godkänd Lab 3-4 :    121   72%   (1p) 
Total poängproduktion: 449   67%   (4p x 168 = 672p)
Helt klara med kursen:  78   46%   


En väldigt låg klarandeprocent! Denna kursomgång har dock lidit svårt av dålig schemaläggning. Det gör att laborationer fortfarande kommer in och redovisas, trots att vi är inne i juni.

Förändringar inför denna kursomgång

De frivilliga uppgifterna, framför allt de speciellt avsedda för CL-programmet har gjorts om och fått längre inlämningstid. Detta har gjort att fler har gjort dessa uppgifter.

Belastning, förkunskaper och kursinnehåll

Labbarna har ansetts tunga (som vanligt) men i år har många fler teknologer uppgivit att de har haft problem med programmerigen än tidigare. Programmen har över lag varit sämre strukturerade och de har tagit längre tid, båda för teknologerna att skriva och för lärarna att granska/hitta fel. Laborationer har i år tagit mycket längre tid än för tidigare kursomgångar, detta trots att laborationerna inte ändrats så mycket.

Förkunskaperna i matematik har ansetts och upplevts som tillräckliga. Förkunskaperna i programmeringsteknik har ansetts OK men varit ovanligt bristfälliga. Slingor och funktioner med parametrar har ansetts som mycket svåra att skriva, vilket leder till väldigt långa datorprogram som därmed blir svårrättade.

Inför nästa år

Mer inledande programmeringsteknik behövs. Effektivare examinering behövs.

Mitt intryck av kursen

Är att labbarna har gått trögt, teknologerna har tagit lång tid att båda göra och redovisa dem. Det berodde till stor del på administrativa problem - felaktig schemaläggning med stora oklarheter om när den handledda hjälpen i terminalsalarna fanns. Men också det stora kursdeltagarantalet ställer stora krav på samtliga inblandade (om alla skall få en dator måste alltid exakt 80-84 personer komma vid varje terminalsalstillfälle - när det finns 2-3 tillfällen samma vecka!) Jag har också i år fått mycket fler grundläggande frågor utanför schemalagd undervisningstid än tidigare år. Jag blev därför förvånad när ändå de allra flesta i enkäten (se nedan) har tyckt att förkunskaperna varit tillräckliga, kursen varit medelsvår och att 4 poäng är lagom.

Enkät och kursutvärdering

40 personer har svarat på kursenkäten i slutet av kursen. Den har varit i antingen pappers- eller datorform. Man påpekar just att schemaproblematiken tagit för stor del av undervisningstiden, det har också gått ut över pedagogiken. Labbarna har upplevts tunga, och ibland gick redovisningen lite väl fort men man anser ändå att samtliga lärare har gjort ett gott jobb.

^ Upp till I2 & CL2-kursens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 11 juli 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>