Nada


-----

Kursanalys för 2D1210, Numeriska metoder grundkurs I för K2 och L2, 4p

Mål

Numeriska metoder är ett verktyg som kan användas inom andra områden. Kursens mål är att ge kunskap om och vana i att hantera ett antal grundläggande numeriska metoder. Detta inkluderar att kunna hantera några av de färdiga rutiner som finns. Man skall kunna dela upp sitt ursprungliga problem i väldefinierade delar, lagom så att man kan lösa dem med kursens metoder. Vi lär oss också att känna igen de fall som kräver lite speciell förbehandling av problemet och de sällsynta fall då mer avancerade metoder behövs, metoder som ligger utanför denna kurs.

Kursupplägg och lärare

Kursen gavs under period 2-3, höstterminen 2003/vårterminen 2004. Kursledare och föreläsare var Ninni Carlsund, NADA. Undervisningen var uppdelad till 10 föreläsningar, 9 salsövningar och 8 terminalövningar (om vardera 2 timmar). Ingen del av undervisningen är obligatorisk. Vid sals- och terminalövningarna var vi uppdelade i fyra grupper, övningsledare var Ninni Carlsund, Peter Pohl, Erik Sundelöf och Henrik Olsson. Vid terminalövningarna fanns dessutom ofta extrahandledare, framför allt Reynir Levi Gudmunsson, Andreas Atle och Per-Olov Åsén.

Kurskrav och examination

Kursen är uppdelad i en labbkurs och en tentamen. Labbkursen innehåller 4 laborationer. Varje laboration har en muntlig och en skriftlig del. En lab redovisas genom ett miniseminarium och en annan med en skriftlig teknisk rapport. De tre studiemomenten i kursen är godkänd Lab1+2 (=1 studiepoäng), godkänd Lab3+4 (=1 studiepoäng) och godkänd tentamen (=2 studiepoäng). Tentamen är på tre timmar, helt utan hjälpmedel, och redovisar dels teoretisk färdighet dels praktiskt tillämpning av de olika metoderna.

Kurslitteratur

Vi använde "Grunderna i numeriska metoder" av Peter Pohl (kallad GNM), "Exempelsamling i numeriska metoder" av Lennart Edsberg m.fl. (kallad EXS), "Numeriska algoritmer med Matlab" av Gerd Eriksson (kallad NAM) samt häftet "Användarhandledning för Matlab version 6, på Nada, KTH". Kurslitteraturen har av de flesta ansetts som hyfsad eller bra.

Siffror och statistik

Antal registrerade: 167
Antal aktiva:    140 (dvs gjort minst en laboration).

Av ovanstående 140 personer gick 100 upp på ordinarie-tentamen 040320,
och 23 på första omtentan 040417 (påskperioden).

Status 040320 (dvs efter första tentatillfället)
Godkänd tentamen:    60   43%   (2p)

Status 040417 (dvs efter första omtentatillfället)

Godkänd tentamen:    76   54%   (2p)
Godkänd Lab 1-2 :    97   69%   (1p) 
Godkänd Lab 3-4 :    88   63%   (1p) 
Total poängproduktion: 337   60%   (4p x 140 = 560p)
Helt klara med kursen: 60   43%   


En väldigt låg klarandeprocent! Som vanligt nu på senare år är det relativt få som går upp på ordinarietentan, endast 71% av kursdeltagarna. Resultatet på tentan var bara lite lägre än vanligt, men om man räknar alla dem som inte gick upp som U är resultatet mycket dåligt. Detta kan bero på belastningen under studieperioden och tre avslutande tentor i tentaperioden.

En annan sak som kan påverka statistiken är att kursen går över två terminier. Några som följde kursen under höstterminen har inte kunnat fortsätta under vårterminen. Många har också påpekat att de började kursen med alltför låg takt, de sparade laboration 2 till "att göra under jullovet". De hann sedan inte göra den under juluppehållet och blev sedan tvungna att göra laborationerna i högre takt än tänkt under vårterminen samtidigt som kursens andra halva nog är lite jobbigare i sig.

Ovanligt många denna kursomgång har redovisat laborationer efter ordinarietentan i mars 2004, dvs nu i läsperiod 4. Normalt brukar de flesta redovisa på ordinarie tid (tidigare kursomgångar gällde dock bara L-teknologer).

Förändringar inför denna kursomgång

Laborationerna har kortats ned! Denna kursomgång samläses av K- och L-programmen. Ett antal valfria laborationsuppgifter med inriktning mot kemiska tillämpningar har därför lagts till (man väljer mellan L- eller K-uppgift). Kursens tyngdpunkt har flyttats lite från överbestämda system mot differentialekvationer.

Belastning, förkunskaper och kursinnehåll

Laborationer i nummekursen brukar anses tunga men i år (liksom förra året) har de ofta tagit mer än de 80 timmar de är planerade till (dock har väldigt få personer inlämnat in uppgift om tid). I år har det behövts klart fler handledare än vad som är brukligt. Den upplevda bristen på handledare ger upphov till en ond cirkel: man vill hålla kvar handledaren då han/hon äntligen kommer och fråga om allt på en gång, handledare stannar länge hos var och en men när det kommer till kritan kommer teknologen ändå inte ihåg allt som handledare sagt och man måste fråga i alla fall på nästa uppgift. Svårigheten att få tag på en ledig dator när man planerat att jobba med labbarna har också påtalats. (Flera personer har uppgivit att de inte kunde gå på föreläsningar/salsövningar i kursen just därför att dessa tider var det lättare att hitta en ledig terminal!)

Förkunskaperna i matematik har ansetts och upplevts som tillräckliga. Förkunskaperna i programmeringsteknik har varit mycket bristfälliga. Slingor och funktioner med parametrar har ansetts som mycket svåra att skriva, vilket leder till väldigt långa datorprogram som därmed blir svårrättade.

Inför nästa år

Nästa år kommer kursen bara att ges för K-programmet (L-programmet övergår till S-programmet som kommer att läsa en annan kurs). Detta innebär att laborationerna kan ges en klarare kemi-profil. En satsning på inledande Matlab-programmering kommer också att göras.

Kursinnehållet har ansetts som nyttigt, intressant, lärorikt och kul. Man säger sig ha förstått och uppskatta användningen av matematik-kursen mycket bättre nu. Man kan nu lösa praktiska problem och uppgifter som tidigare ansetts som "nästintill omöjliga".

Mitt intryck av kursen

Är att labbarna har gått extremt trögt, framför allt lab 1 och 2. Den otydliga schemaläggningen av kursen har också gjort att belastningen vid olika laborationstillfällen blivit väldigt skev. Jag har också i år fått mycket fler grundläggande frågor utanför schemalagd undervisningstid än tidigare år.

Enkät och kursutvärdering

58 personer har svarat på kursenkäten i slutet av kursen. Trots att laborationerna tagit för lång tid har de flesta ändå varit rätt nöjda med kursen. Kursrepresentanten från K sade att kursen fått ovanligt gott betyg "för att inte vara en kemi-kurs".

^ Upp till K2&L2-kursens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 1 juni 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>