Nada


-----

Kursanalys för 2D1210, Numeriska metoder grundkurs 1 för I2 och CL2, 4p

Mål

Numeriska metoder är ett verktyg som kan användas inom andra områden. Kursens mål är att ge kunskap om och vana i att hantera ett antal grundläggande numeriska metoder. Detta inkluderar att kunna hantera några av de färdiga rutiner som finns. Man skall kunna dela upp sitt ursprungliga problem i väldefinierade delar, lagom så att man kan lösa dem med kursens metoder. Vi lär oss också att känna igen de fall som kräver lite speciell förbehandling av problemet och de sällsynta fall då mer avancerade metoder behövs, metoder som ligger utanför denna kurs.

Kursupplägg och lärare

Kursen gavs under period 3-4, vårterminen 2004. Kursledare och föreläsare var Ninni Carlsund, NADA. Undervisningen var uppdelad till 10 föreläsningar, 9 salsövningar och 8 terminalövningar (om vardera 2 timmar). Ingen del av undervisningen är obligatorisk. Vid sals- och terminalövningarna var vi uppdelade i fyra grupper, övningsledare var Ninni Carlsund, Jesper Carlsson, Jesper Fredriksson och Alexander Loubenets. Vid terminalövningarna fanns dessutom ofta extrahandledare, framför allt Mattias Björkström.

Kurskrav och examination

Kursen är uppdelad i en labbkurs och en tentamen. Labbkursen innehåller 4 laborationer. Varje laboration har en muntlig och en skriftlig del. En lab redovisas genom ett miniseminarium och en annan med en skriftlig teknisk rapport. De tre studiemomenten i kursen är godkänd Lab1+2 (=1 studiepoäng), godkänd Lab3+4 (=1 studiepoäng) och godkänd tentamen (=2 studiepoäng). Tentamen är på tre timmar, helt utan hjälpmedel, och redovisar dels teoretisk färdighet dels praktiskt tillämpning av de olika metoderna.

Kurslitteratur

Vi använde "Grunderna i numeriska metoder" av Peter Pohl (kallad GNM), "Exempelsamling i numeriska metoder" av Lennart Edsberg m.fl. (kallad EXS), "Numeriska algoritmer med Matlab" av Gerd Eriksson (kallad NAM) samt häftet "Användarhandledning för Matlab version 6, på Nada, KTH". Kurslitteraturen har av de flesta ansetts som hyfsad eller bra.

Siffror och statistik

Antal aktiva:    134 (dvs gjort minst en laboration).

Av ovanstående 134 personer 95 godkända efter ordinarie-tentamen 040528.
och X efter första omtentan 040826 (augustiperioden).

Status 040528 (dvs efter första tentatillfället)
Godkänd tentamen:    95   71%   (2p)
Godkänd Lab 1-2 :    97   72%   (1p) 
Godkänd Lab 3-4 :    97   72%   (1p) 
Total poängproduktion: 384   72%   (4p x 134 = 536p)
Helt klara med kursen: 67   50%   


Något som påverkar statistiken är att kursen går till vårterminens slut. Ev kompletteringar av labbar kommer ofta in under början av höstterminen.

Förändringar inför denna kursomgång

Denna kursomgång samläses av I- och CL-programmen. Ett antal valfria laborationsuppgifter med inriktning mot pedagogiska tillämpningar har därför lagts till (man väljer till frivilliga uppgifter).

Belastning, förkunskaper och kursinnehåll

Laborationerna har som vanligt ansetts ta för mycket tid. Väldigt få har lämnat in uppgift om tidsåtgång, de som har gjort det har dock angivit färre än de 80 timmar labbarna är tänkta att ta.

Förkunskaperna i matematik har ansetts och upplevts som tillräckliga. Förkunskaperna i programmeringsteknik har varit väldigt varierande. De flesta har sagt sig ha tillräckliga kunskaper i programmering men i kursenkäten, som hölls vid kursens slut, har flera uppgivit att de skulle önskat en bättre inledning till Matlab-programmering.

Innehållet har känts praktikt, användbart och intressant.

Inför nästa år

Redovisningarna måste organiseras på ett bättre sätt. I år gick mycket tid till spillo medan teknologerna väntade på att redovisa. Inte minst beroende på att alltför många teknologer ville redovisa vid absolut sista tillfället - även i de fall då anmälningslistorna till detta sista pass var fulltecknade.

Mitt intryck av kursen

Kursen har gått mera trögt än den kunde ha gjort. Ett av skälen är det minskade antalet undervisningstimmar. KTH:s felskrivna schema har också bidragit till undervisningsmissar. Med färre timmar

Enkät och kursutvärdering

28 personer har svarat på kursenkäten i slutet av kursen. Trots att laborationerna tagit "för lång tid" har de flesta ändå varit rätt nöjda med kursen.

^ Upp till I2&CL2-kursens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 6 september 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>