Nada

Kursanalys för M, Numeriska metoder, grundkurs I, för M2, läsåret 02-03

Kursdata

Tid: period 3-4 läsåret 2002/2003 dvs januari 2003 - maj 2003.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tenta 2 poäng.
Tenta: ordinarie tenta efter period 4 (24/5-03).
Föreläsningar: 24 timmar.
Övningar: 24 timmar.
Laborationer: tre med muntlig redovisning (labA) och en av projektkaraktär (labB), 20 timmar schemalagd tid. LabA redovisas muntligt, projektet redovisas med rapport.
Kursledare och föreläsare: Lennart Edsberg
Antal övningsgrupper: 7
Övningslärare: Jelena Solovjeva, Lennart Edsberg, Reynir Gudmundson, Beatrice Frock, Ninni Carlsund, Jan Lindqvist och Jesper Fredriksson
Antal registrerade elever: 239
Antal aktiva elever: 215 (har gjort minst en laboration) Kurslitteratur: Numeriska Algoritmer med Matlab av Gerd Eriksson.
Grunderna i numeriska metoder av Peter Pohl.

Avklarade moment 2002-06-15:

  Tentamen   106   49%            (2p)
  LabA     203   94%            (1p)
  LabB     213   99%            (1p)
  Prestationsgrad: 73%  
  Examinationsgrad: 60%  

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång


Tentan ändrades från en 5-timmars till en 3-timmars tenta, vilket inte verkade påverka tentaresultatet särskilt mycket.
Många av laborationerna är som tidigare maskinämnesorienterade. Tidigare labbar har förbättrats och modifierats efter kontakter med institutioner på MMT.
LabB, som innebär rapportskrivning kortades ner efter önskemål från förra årets studenter om att den var för tidskrävande.
En av labbarna utformades som ett minisymposium inom varje övningsgrupp, dvs grupper om 4 studenter redovisade en liten uppgift inför hela klassen.
Verksamheten med förberedelseuppgifter till laborationerna fortsatte eftersom studenterna svarat positivt på detta inslag i undervisningen. På 40% av övningarna ägnades ena timmen åt självverksamhet för eleverna. Den bestod i att arbeta med ett antal mindre förberedelseuppgifter av matematisk och numerisk karaktär avsedda att bättre förbereda inför laborationerna.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.
Vid de flesta föreläsningar gjordes datordemonstrationer i salen.
Under en föreläsningstimme gästföreläste H-P Wallin från MWL om vibrationsproblem som förberedelse till labB. En av eleverna mycket uppskattad demonstration med svängande fjädrar genomfördes.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursutvärderingen besvarades av 51 kursdeltagare. De som har svarat är är genomgående nöjda med kursen.
Kursledaren anser att denna kursomgång var den bästa under de 4 år som kursen givits. I den laboration som innebar rapportskrivning var kvaliten på rapporterna av god eller mycket god kvalitet.
Kursen upplevdes som ganska svår men intressant och nyttig. Föreläsningarna har varit välbesökta (85% har gått på fler än 70 % av föreläsningarna).
Läroboken och kompendiet bedömdes som bra, även exempelsamlingen.
De flesta eleverna kör på M's datorer, några kör på egen PC.

Handledarhjälp vid terminalövningarna tycker de flesta (95%) fungerar acceptabelt eller bättre, ett ovanligt gott betyg för handledningen!

Laborationerna 1 och 4 (redovisas vid terminalen) tog för de flesta ca 10 timmar/lab.
Laboration 2, "minisymposiet", tog i allmänhet mindre än 10 timmar att förbereda.
Laboration 3, den med rapportskrivning, "svängningsekvationerna för ett tvåfrihetsgradssystem", tog i snitt 15-20 timmar att fullfölja.
Ungefär 50% tycker att kurspoängen 4p är lagom medan 48% anser att 5 poäng eller mer vore rimligt.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång


Kursen ges i period 3-4 under läsåret 03/04
Under detta läsår ges kursen av en ny kursledare, nämligen Björn Sjögreen

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <edsberg@nada.kth.se>
Senast ändrad 29 augusti 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>