Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs I för B/Bio, ht 02


-----

Allmänt

Period: ht 2002

Kursledare: Beatrice Frock

Tre övningsgrupper.
Assistenter: Ivan Laptev 
       Per Jansson
       Beatrice Frock

Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder grundkurs I, 2D1210.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.


-----

Siffror som gällde vid kursens slut:

Antal registrerade elever: 91 (siffran inkluderar ett
fåtal elever från andra linjer samt äldre elever)

Antal aktiva registrerade elever: 85

Lab  Ant G  

1   85
2   79   
3a   77
3b   75
4   65

Tentamen 021214 (ordinarie tentamen)

Av årets registrerade elever från B: 23 tentander, 30 % godkända
Betyg: 5  4  3  u
    1  1  5  16

Av årets registrerade elever från Bio: 42 tentander, 81 % godkända, och
                     60% har betyg 4 eller 5.
Betyg: 5  4  3  u
    14  11 9  8


-----


% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
____________________________________________________
B-01 samt Bio-00 (sammanlagd):

Lab A:  79    93 %
Lab B:  65    76 %
Tentamen:    48 %

Total poängproduktion: 66 % (4p x 85 aktiva elever)
______________________________________________________-----

Kursanalys

Angående resultat

Majoriteten av eleverna på denna kombinerad kurs för B2 och Bio3 kom från Bio, med en mindre grupp B2.
Kursen gick bra, både enligt min egen mening, och elevernas, men resultatet är klart bätre för Bio än för B2. Jag fick också uppfattningen att nästan alla Bio-eleverna följde föreläsningarna och salsövningarna, en större andel än B-elevernas.
Man borde nog påpeka att det var olika årskurser, dvs tredje för Bio, men andra årskursen för B, och förutom andra faktorer som spelar in, har 3:e årskursen kanske mognare kunskaper i bl.a. matematik.
I alla fall är tentamensresultatet lysande för Bio, och 60% av tentanderna fick högre betyg, 4 eller 5.
En tredjedel av Bio-tentanderna erhöll betyg 5 på den ordinarie tentamen.
Resultatet för B2 var en besvikelse, det måste jag medge, med bara 30% godkända. Jag hoppas verkligen att andelen godkända bland årets elever kommer att öka drastiskt på omtentamina.
Vad gäller laborationerna, så har det gått bra för både B2 och Bio3, v.g. se statistiken ovan.

Angående kursutvärderingar

Bioteknik-eleverna gjorde 2 egna kursenkäter, en i mitten av kursen, och den andra i slutet av kursen.

Alla elever hade även möjlighet att ge synpunkter i den elektroniska kursenkäten som jag förberedde på nätet. Dessa synpunkter var övervägande positiva.

Bio-kursenkäterna var båda mycket positiva. Enligt slutenkäten:

Helhetsbetyg på kursen: 0% underkänd, 29% godkänd, 48% bra, 23% mycket bra (och 0% "utbildning i världsklass"!)
Andelen som känner att kursen känns relevant: 71% ja.
Föreläsningar: 29% gav föreläsningarna betyg 3, 52% gav betyg 4, 3% betyg 5.
Övningar: 38% gav betyg 3, 38% betyg 4, 3% betyg 5.
Datalabbar: 17% gav betyg 2, 36% tilldelade betyg 3, 43% gav betyg 4, 3% betyg 5.
Kurslitteraturen: 6% betyg 1 (!), 23% betyg 2, 42% betyg 3, 19% gav 4, 3% gav 5.

Ur kommentarerna framkom att laborationerna upplevdes som något tidskrävande. Detta gäller B2-eleverna (i den elektroniska kursutvärderingen).

Några förändringar detta läsår

Kursen skilde sig från tidigare omgångar:
(1) Kursen hölls under höstterminen, över 2 hela perioder. Boken NAM ersätter KMGK.
(2) Grupperna B2 och Bio3 läste tillsammans.
(3) Tre-timmars tentamen, utan hjälpmedel förutom NADA's Matlab-häfte. Mindre algoritmbeskrivning i Matlab, och flera små räkneuppgifter och små teoretiska uppgifter. Även betygsreglerna har förändrats, jämfört med tidigare.
Mina egna funderingar: kan avsaknaden av gamla tentor (vi delade ut en fiktiv tentamen, med lösningar) påverka resultatet? Den nya tentaformen måste utvärderas av oss på NADA, men Bio presterade ju ett lysande resultat på denna tentamen.

/Beatrice

^ Upp till Numme B-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 januari 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>