Nada


-----

Kursanalys för 2D1210, Numeriska metoder grundkurs I för I2, 4p

Mål

Numeriska metoder är ett verktyg som kan användas inom andra områden. Kursens mål är att ge kunskap om och vana i att hantera ett antal grundläggande numeriska metoder. Detta inkluderar att kunna hantera några av de färdiga rutiner som finns. Man skall kunna dela upp sitt ursprungliga problem i väldefinierade delar, lagom så att man kan lösa dem med kursens metoder. Vi lär oss också att känna igen de fall som kräver lite speciell förbehandling av problemet och de sällsynta fall då mer avancerade metoder behövs, metoder som ligger utanför denna kurs.

Kursupplägg och lärare

Kursen gavs under period 3-4, vårterminen 2002. Kursledare och föreläsare var Ninni Carlsund, NADA. Under kursen gång gavs två gästföreläsningar. Den ena gavs av Raul Tempone, gästforskare från universitetet i Montevideo, Uruguay, som visade hur han använder numeriska metoder i sitt arbete. På en annan föreläsning berättade Åke Gunnelin från Handelshögskolan i Stockholm om de numeriska metoder han använder. Bådas gästföreläsarnas tillämpningar av numeriska metoder handlar om att sätta rätt pris på olika typer av optioner. Undervisningen var uppdelad till 12 föreläsningar, 12 salsövningar och 8 terminalövningar (om vardera 2 timmar). Ingen del av undervisningen är obligatorisk. Vid sals- och terminalövningarna var vi uppdelade i tre grupper, övningsledare var Ninni Carlsund, Peter Raicevic och Magnus Strömgren. Vid terminalövningarna fanns dessutom extrahandledare, framför allt Per-Olov Åsen och Tomas Wilhelmsson.

Kurskrav och examination

Kursen är uppdelad i en labbkurs och en tentamen. Labbkursen innehåller 4 laborationer. Varje laboration har en muntlig och en skriftlig del. En lab redovisas genom ett miniseminarium och en annan med en skriftlig teknisk rapport. De tre studiemomenten i kursen är godkänd Lab1+2 (=1 studiepoäng), godkänd Lab3+4 (=1 studiepoäng) och godkänd tentamen (=2 studiepoäng). Tentamen är uppdelad i två delar, en del helt utan hjälpmedel som övar teoretisk färdighet och en del med hjälpmedel som övar praktiskt tillämpning av de olika metoderna.

Kurslitteratur

Vi använde "Grunderna i numeriska metoder" av Peter Pohl (kallad GNM), "Exempelsamling i numeriska metoder" av Edsberg m.fl. (kallad EXS), Nada-kompendiet "Kompletterande material till GK1" (kallat KMGK), samt Nada-häftet "Matlab 5.3". Kurslitteraturen har av de flesta ansetts som bra eller hyfasd (se enkäten).

Siffror och statistik

Antal registrerade: 109
Antal aktiva:    100 (dvs gjort minst en laboration).

Av ovanstående 100 har 79 gått upp och tenterat och 76 klarat tentan.

Status 020525 (dvs efter ordinarie tentatillfället)

Godkänd tentamen:    76   76%   (2p)
Godkänd Lab 1-2 :    93   93%   (1p) 
Godkänd Lab 3-4 :    79   79%   (1p) 
Total poängproduktion: 324   81%   (4p x 100 = 400p)
Helt klara med kursen: 67   67%   Förändringar inför denna kursomgång

Fler valmöjligheter har införts - tex att göra en större Lab2 och därefter en mindre Lab4.

Belastning, förkunskaper och kursinnehåll

De flesta har tyckt att förkunskaperna (matematik och programmeringsteknik från årskurs ett) är tillräckliga. Kursen har av de flesta ansetts vara mellan medel och ganska svår. Det som brukar kommenteras är att labbarna känns tunga men nyttiga och kanske borde vara värda en studiepoäng till (dvs 3p i stället för nuvarande 2p). Under kursens gång efterfrågas hur lång tid varje labb tagit. Mycket få personer har lämnat in dessa uppgifter. De som lämnat in tidsuppgift har dock lagt ned mindre än 80 timmar på labbarna.

Inför nästa år

Kommer en av läroböckerna att bytas ut.

Mitt intryck av kursen

Är att labbarna i år har gått ovanligt ryckigt. Vissa laborationstider har varit mindre populära varvid hjälpköerna varit mycket korta (handräckning) och sedan har andra tider blivit mer belastade. Detta hänger förmodligen ihop med schemaläggningen av denna och andra valbara kurser men problemet skulle kunnas minskas med aktivare studeranderepresentanter?

Enkät

Resultatet av den datorbaserade enkäten finns här. Antalet enkätsvar är lågt men antalet personer som svarat kan vara fler då en del svarat tillsammans eftersom man sitter och laborerar två (ibland tre) tillsammans.

^ Upp till I2-kursens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 3 september 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>