Nada

Kursanalys för M, Numeriska metoder, grundkurs I, för M2, läsåret 00-01

Kursdata

Tid: period 2-3 läsåret 2000/2001 dvs november 2000 - mars 2001.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tenta 2 poäng.
Tenta: ordinarietenta efter period 3 (10/3-01, omtenta (21/4-01).
Föreläsningar: 24 timmar.
Övningar: 24 timmar.
Laborationer: tre vanliga (labA) och en av projektkaraktär (labB), 20 timmar schemalagd tid. LabA redovisas muntligt, projektet redovisas med rapport.
Kursledare och föreläsare: Lennart Edsberg
Antal övningsgrupper: 6
Övningslärare: Lennart Edsberg, Marco Kupiainen, Beatrice Frock, Jesper Fredriksson, Jens Fransson och Jelena Solovjova
Antal registrerade elever: 211
Antal aktiva elever: 193 (har gjort minst en laboration) Kurslitteratur: KMGK av Bengt Lindberg m.fl..
Grunderna i numeriska metoder av Peter Pohl.

Avklarade moment 2001-05-08:

  Tentamen   160   83% (t o m andra tentatillfället den 21/4)
  LabA     186   96%            (1p)
  LabB     183   95%            (1p)
  Prestationsgrad: 89%  
  Examinationsgrad: 83%  

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Många av laborationerna har gjorts maskinämnesorienterade. Tidigare labbar har förbättrats och modifierats efter kontakter med institutioner på MMT.
Verksamheten med förberedelseuppgifter till laborationerna fortsatte eftersom studenterna svarat positivt på detta inslag i undervisningen. På 50% av övningarna ägnades ena timmen åt självverksamhet för eleverna. Den bestod i att arbeta med ett antal mindre förberedelseuppgifter av matematisk och numerisk karaktär avsedda att bättre förbereda inför laborationerna.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.
Under en föreläsningstimme gästföreläste H-P Wallin från MWL om vibrationsproblem som förberedelse till labB. En av eleverna mycket uppskattad demonstration med svängande fjädrar genomfördes.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursutvärderingen

besvarades av 80 kursdeltagare.
Kursen upplevdes som ganska svår och intressant. Läroboken bedömdes som hyfsad, KMGK som bra. De flesta eleverna kör på M's datorer, några få kör på egen PC.

Laborationsförberedelserna inlagda på övningstid tyckte 75% av eleverna var bra eller mycket bra.
Handledarhjälp vid terminalövningarna tycker de flesta fungerar hyfsat eller bra, men en del tycker det tar tid att få hjälp. 90% tycker laborationerna var bra.

Laborationerna 1,3 och 4 tog för de flesta ca 10 timmar timmar. Laboration 2, den skriftliga, tog ca 40 timmar
Labbarna ansågs överlag som lärorika och givande.
Ungefär 35% tycker att kurspoängen 4p är lagom medan 35% anser att 5 poäng vore mer rimligt.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Den skriftliga rapporten modifieras i fortsatt samarbete med berörda MMT-institutioner. Nya varianter av probleminnehållet i denna lab arbetas fram. Samarbete med Inst för Maskinelement avseende några gemensamma labbar med både numeriskt och maskinspecifikt innehåll.
Vid diskussion på länk-möte efter kursen framkom från studenthåll att föreläsningar och övningar bör koordineras bättre samt att övningarna görs mer likformiga över grupperna. Kursledaren ombesörjer det till läsåret 01/02.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 9 maj 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>