Nada


-----

Kursanalys för 2D1210, Numeriska metoder grundkurs I för L2, 4p

Mål

Numeriska metoder är ett verktyg som kan användas inom andra områden. Kursens mål är att ge kunskap om och vana i att hantera ett antal grundläggande numeriska metoder. Detta inkluderar att kunna hantera några av de färdiga rutiner som finns. Man skall kunna dela upp sitt ursprungliga problem i väldefinierade delar, lagom så att man kan lösa dem med kursens metoder. Vi lär oss också att känna igen de fall som kräver lite speciell förbehandling av problemet och de sällsynta fall då mer avancerade metoder behövs, metoder som ligger utanför denna kurs.

Kursupplägg och lärare

Kursen gavs under period 2-3, höstterminen 2000/vårterminen 2001. Kursledare och föreläsare var Ninni Carlsund, NADA (vikarier under tre föreläsningar var Bengt Lindberg och Lennart Edsberg, båda NADA). Under kursen gång gav professor Kennert Torlegård, institutionen för geodesi och fotogrammetri, en gästföreläsning om hur han använder numeriska metoder i sitt arbete: närmare bestämt en tillämpning av Gauss-Newtons metod för att kunna ta fram en ritning över en redan uppförd byggnad. (Används tex vid kulturminnesmärkta byggnader). Undervisningen var uppdelad till 12 föreläsningar, 12 salsövningar och 12 terminalövningar (om vardera 2 timmar). Ingen del av undervisningen är obligatorisk. Vid sals- och terminalövningarna var vi uppdelade i tre grupper, övningsledare var Ninni Carlsund, Erik Abenius och Joakim Möller. Vid terminalövningarna fanns dessutom ofta extrahandledare, framför allt Marco Kupiainen.

Kurskrav och examination

Kursen är uppdelad i en labbkurs och en tentamen. Labbkursen innehåller 4 laborationer. Varje laboration har en muntlig och en skriftlig del. En lab redovisas genom ett miniseminarium och en annan med en skriftlig teknisk rapport. De tre studiemomenten i kursen är godkänd Lab1+2 (=1 studiepoäng), godkänd Lab3+4 (=1 studiepoäng) och godkänd tentamen (=2 studiepoäng). Tentamen är uppdelad i två delar, en del helt utan hjälpmedel som övar teoretisk färdighet och en del med hjälpmedel som övar praktiskt tillämpning av de olika metoderna.

Kurslitteratur

Vi använde "Grunderna i numeriska metoder" av Peter Pohl (kallad GNM), "Exempelsamling i numeriska metoder" av Edsberg m.fl. (kallad EXS), Nada-kompendiet "Kompletterande material till GK1" (kallat KMGK), samt Nada-häftet "Matlab 5.3". Kurslitteraturen har av de flesta ansetts som bra (se enkäten).

Siffror och statistik

Antal registrerade: 51
Antal aktiva:    50 (dvs gjort minst en laboration).

Av ovanstående 50 personer gick 46 upp på ordinarie-tentamen 010310:
Betyg:  U   3   4   5
Antal:  6  22  17   1

Första omtentan, 01-04-21:
Betyg:  U   3   4   5
Antal:  0   3   1   0

Status 010421 (dvs efter första omtentatillfället)

Godkänd tentamen:    44   88%   (2p)
Godkänd Lab 1-2 :    46   92%   (1p) 
Godkänd Lab 3-4 :    43   86%   (1p) 
Total poängproduktion: 177   88%   (4p x 50 = 200p)
Helt klara med kursen: 40   90%   


Förändringar inför denna kursomgång

Fler uppgifter har gjorts frivilliga. Färre uppgifter i labbarna.

Belastning, förkunskaper och kursinnehåll

De flesta har tyckt att förkunskaperna (matematik och programmeringsteknik från årskurs ett) är tillräckliga. Kursen har av de flesta ansetts vara mellan medellätt och ganska svår. Det som brukar kommenteras är att labbarna känns tunga men nyttiga fastän de i år tagit mer än de 80 timmar de är planerade till (dock har väldigt få personer inlämnat in uppgift om tid). De uppgifter som uppskattats mest är de GPS-tillämpade. Orienterande uppgifter om tex mekanik och värmestrålning har inte varit lika uppskattade.

Inför nästa år

Ett samarbete med institutionen för geodesi och fotogrammetri pågår om en praktisk mätuppgift.

Mitt intryck av kursen

Vid diskussioner med studeranderepresentanterna vid kursens slut har man varit nöjd med kursen.

Enkät

Resultatet av den datorbaserade enkäten finns här. Antalet enkätsvar är få men antalet personer som svarat kan vara fler då en del svarat två-och-två eftersom man sitter och laborerar två tillsammans.

^ Upp till L2-kursens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 30 maj 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>