Nada


-----

Kursanalys för 2D1210, Numeriska metoder grundkurs I för I2, 4p

Mål

Numeriska metoder är ett verktyg som kan användas inom andra områden. Kursens mål är att ge kunskap om och vana i att hantera ett antal grundläggande numeriska metoder. Detta inkluderar att kunna hantera några av de färdiga rutiner som finns. Man skall kunna dela upp sitt ursprungliga problem i väldefinierade delar, lagom så att man kan lösa dem med kursens metoder. Vi lär oss också att känna igen de fall som kräver lite speciell förbehandling av problemet och de sällsynta fall då mer avancerade metoder behövs, metoder som ligger utanför denna kurs.

Kursupplägg och lärare

Kursen gavs under period 3-4, vårterminen 2001. Kursledare och föreläsare var Ninni Carlsund, NADA Undervisningen var uppdelad till 12 föreläsningar, 12 salsövningar och 12 terminalövningar (om vardera 2 timmar). Ingen del av undervisningen är obligatorisk. Vid sals- och terminalövningarna var vi uppdelade i tre grupper, övningsledare var Ninni Carlsund, Patrik Skogqvist och Richard Holm. Vid terminalövningarna fanns dessutom ofta extrahandledare, framför allt Marco Kupiainen.

Kurskrav och examination

Kursen är uppdelad i en labbkurs och en tentamen. Labbkursen innehåller 4 laborationer. Varje laboration har en muntlig och en skriftlig del. En lab redovisas genom ett miniseminarium och en annan med en skriftlig teknisk rapport. De tre studiemomenten i kursen är godkänd Lab1+2 (=1 studiepoäng), godkänd Lab3+4 (=1 studiepoäng) och godkänd tentamen (=2 studiepoäng). Tentamen är uppdelad i två delar, en del helt utan hjälpmedel som övar teoretisk färdighet och en del med hjälpmedel som övar praktiskt tillämpning av de olika metoderna.

Kurslitteratur

Vi använde "Grunderna i numeriska metoder" av Peter Pohl (kallad GNM), "Exempelsamling i numeriska metoder" av Edsberg m.fl. (kallad EXS), Nada-kompendiet "Kompletterande material till GK1" (kallat KMGK), samt Nada-häftet "Matlab 5.3". Kurslitteraturen har av de flesta ansetts som bra eller hyfsad (se enkäten).

Siffror och statistik

Antal registrerade: 89
Antal aktiva:    84 (dvs gjort minst en laboration).

Status 010823 (dvs efter första omtentatillfället)

Godkänd Lab 1-2 :    81   96%   (1p) 
Godkänd Lab 3-4 :    76   90%   (1p) 
Godkänd tentamen:    72   86%   (2p)
Total poängproduktion: 301   90%   (4p x 84 = 336p)
Helt klara med kursen: 64   76%   


Förändringar inför denna kursomgång

Fler uppgifter har gjorts frivilliga.

Belastning, förkunskaper och kursinnehåll

De flesta har tyckt att förkunskaperna (matematik och programmeringsteknik från årskurs ett) är tillräckliga. Kursen har av de flesta ansetts vara medellätt men att labbarna har tagit upp mer tid än de borde och ägnats mer åt programmeringsspråket Matlab än generell numerik.

Inför nästa år

Större valfrihet, att göra några lite större uppgifter i stället.

Mitt intryck av kursen

Vid diskussioner med studeranderepresentanterna vid kursens slut har man varit nöjd med kursen i sig. Laborationerna har tagit oväntat mycket tid. En möjlig förklaring kan vara att det varit flera nya handledare i år. En del personer har också klagat på tentan.

Enkät

Resultatet av den datorbaserade enkäten finns här. Antalet enkätsvar är få men antalet personer som svarat kan vara fler då en del kan ha svarat två-och-två eftersom man sitter och laborerar två tillsammans.

^ Upp till I2-kursens hemsida.


Sidansvarig: <ninni@nada.kth.se>
Senast ändrad 28 september 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>