Nada


-----

Numeriska metoder grundkurs I för B, vt 01


-----

Allmänt

Period: vt 2001

Kursledare: Beatrice Frock

Tre övningsgrupper.
Assistenter: Beatrice Frock
       Jelena Solovjova
       Erik Sundelöf

Kursmål, kursfordringar, kurslitteratur: v.g. se hemsidan för
Numeriska Metoder grundkurs I, 2D1210.

-----

Statistik

Tabellerna nedan baseras på de i res-systemet registrerade studenter som visat någon aktivitet under kursen.


-----

Aktuella siffror, oktober 2001:

Examinationsgraden enligt Ladok har nu ökat till 67.16 %.

Lab Ant G

1   81
2   76
3a  73
3b  72
4   68

Total poängproduktion: 64 %


-----

Siffror som gällde vid kursens slut:

Antal registrerade elever: 92 (siffran inkluderar ett
fåtal elever från andra linjer samt äldre elever)

Antal aktiva registrerade elever: 83

Lab  Ant G  

1   81
2   72   
3a   66
3b   68
4   55   

Tentamen 010421 (under kursens gång!)

Av årets registrerade elever från B: 14 tentander 
Betyg: 5  4  3  u
    -  6  4  4

Äldre B elever: 12 tentander, av vilka 6 godkända


-----


Tentamen 010526 (ordinarie tentamen)

Av årets registrerade elever: 39 tentander (54 tentander totalt från B)
Betyg: 5  4  3  u
    -  1 13 25

(Dessa siffror inkluderar inte äldre tentander, och de från 
andra linjer än B)


% (av aktiva registrerade elever) godkända på följande slutmoment:
____________________________________________________
B-99:

Lab A:  72    87 %
Lab B:  55    66 %
Tentamen:    29 %

Total poängproduktion: 53 % (4p x 83 aktiva elever)
______________________________________________________

Kursanalys

Kursen har gått bra, allmänt sett, med positiva ömdömen från eleverna. Synpunkter från eleverna inhämtades främst genom informella kontakter med kursdeltagarna, på länkmöten, och en del genom svaren på den elektroniska kursenkäten (v.g. se nedan).
Även idéen med en gästföreläsning nära slutet av kursen, som hölls av Professor John Ågren, Metallografi, var ett lyckat inslag.
Tyvärr har antalet elever i B2 sjunkit något, men detta gäller ju hela B2 och i viss mån även andra utbildningslinjer, alltså inte enbart Numme kursen.
Elever har anmärkt på hög arbetsbelastning, men igen är detta inte Numme-specifikt. Det kan nämnas här att hela utbildningen kommer att omstruktureras inom ett par år, en process som faktiskt pågår i hela Europa. Flera kurser kommer då att förflyttas relativt varann, och Numme kursen ges då under höstterminen i stället för under våren som nu.
Något väldigt positivt med denna kursomgång var att, på kursledarens förslag, ett större antal elever (14) tenterade redan i april (omtenta för andra linjer) i stället för att vänta tills ordinarie tentamenstillfället i maj.
Många av dessa fick ett mycket bra tentamensresultat (v.g. se statistiken ovan), med 71.5 % godkända, totalt sex 4:or och fyra 3:or.
En bi-effekt av detta var dock ett något sämre resultat på maj tentan, statistiskt sett, eftersom många mycket aktiva och ambitiösa elever redan hade gått upp och godkänts i april.

Sammanfattning av svaren på den elektroniska kursenkäten (12 svar till dagens datum): 50% tyckte att kursen var intressant och meningsfull (samt 33% neutral), och 91% att undervisningstakten på föreläsningar var lagom. 58% svarade att föreläsningarnas innehåll var bra (detta sammanföll med antalet som uppgav att de hade varit på mer än 80% av föreläsningarna),och på frågan "Hur lyckades föreläsaren förmedla ämnet?" tyckte 17% mycket bra och 33% acceptabelt.
Några elevkommentarer: "För tråkigt", "Mycket bra föreläsningar", och "Föreläsningssalarna på Bergs är för kalla och för hårda stolar så man orkar inte koncentrera sig på föreläsningarna" (!)
Kurslitteraturen upplevdes som "hyfsad".
Salsövningarna var välbesökta, och assistenternas insats uppskattade.
Terminalövningarna fungerade bra, dock med elevkommentarer som "Mycket olika beroende på labasse". Flera kommentarer: "Roliga kurslabbar", "Bra att få repetera sina mattekunskaper på ett enkelt sätt", samt "Bra med labbar. Får en att verkligen lära sig kursen".
50% uppgav att de tyckte mest om Lab 3 bland de 4 kurslaborationerna.
Totalt tog kurslaborationerna tillsammans i genomsnitt 84.8 h att genomföra, inklusive schemalagd terminalövningstid, alltså inom den beräknade tiden 80-100 timmar som 2 poäng=2 veckors heltidsstudier borde kräva.
/Beatrice

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Viss förnyelse planeras beträffande laborationsuppgifter och presentation på föreläsningar.
/Beatrice

Tillägg till kursanalysen

Oktober, 2001:

Det är glädjande att många fler elever har nu fått ett godkänt resultat på tentamen, och enligt Ladok har examinationsgraden efter augusti-tentamen ökat till 67.16 %.

En mycket ovanlig företeelse som har nu visat sig är att ett stort antal elever har plötsligt (under slutet av september och början av oktober) inkommit med laborationsrapporter som borde ha lämnats in under kursens gång. Alla har berättat samma sak, att det är nu man väljer inriktning och att det har blivit brådskande att få kurspoäng. Alla har bett om inrapportering av ett godkänt resultat med ett tidigare datum. Resultatet måste tydligen vara inne i Ladok senast den 10/10, och med ett datum innan den 2/9.
Tidigare år har det lämnats in högst ett par sena rapporter under hösten, men i år har det blivit stora högar av någon anledning. Eleverna har kanske haft ett halvår att utföra laborationen, men det ställs nu krav på att rapporten ska rättas av läraren inom ett par dagar, eller ännu snabbare, och jag känner ett moraliskt ansvar att ställa upp. Detta är besvärligt när många rapporter ska rättas snabbt, samtidigt som andra kurser pågår. En positiv aspekt är givetvis att laborationerna blir nu utförda, pga poängkrav. Varje elev önskar att just hans rapport rättas allra först, bland högen med brådskande fall, eftersom hans är det mest brådskande av alla! Jag har faktiskt lyckats ta itu med alla i tid, så att alla är mycket nöjda, men det verkar onödigt med denna stress, som bör kunna planeras bort, och jag kan inte förklara varför sådant har aldrig hänt tidigare på en sådan stor skala. Jag kommer att förvarna eleverna på nästa kursomgång om att det är mycket viktigt att planera i förväg och arbeta i ett lugnt tempo.
/Beatrice

^ Upp till Numme B-kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se>
Senast ändrad 5 oktober 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>