2D4138 Visualisering, datorgrafik och avancerad interaktion, 5p (fovgrafik00), våren 2000

Datum för denna kursanalys: oktober 2000 (ytterligare revidering kan bli aktuell)

Kursledare: Lars Kjelldahl

Kursöversikt

Hur har kursanalysen tagits fram

Kursanalysen har tagits fram med följande information:
- traditionell enkät via www, där dock svarsfrekvensen var låg, 4 deltagare - detta beror delvis på att kursen ligger på våren och deltagarna normalt inte besöker teknis efter tentan
- diskussioner med kursdeltagarna, bl.a. i samband med sista undervisningstillfället

Kursanalysen syftar till att vara kvalitativ snarare än kvantitativ, dvs intresset har fokuserats mot vad som framkommit snarare än hur många som sagt det.
Detta är första gången det görs en formell kursanalys av denna kurs, vilket dock givetvis inte innebär att kursen utvärderats och att förändringar genomförts med hänsyn till de idéer och synpunkter som kommit fram.

Deltagarantal och examinationsstatistik

Antalet deltagare i res är 25.
Antalet klara med moment lab1 (2p): 20
Antalet klara med moment lab2 (1p): 15
Antal klara med tentan: 17
Antal helt klara med kursen: 11
Presentationsgrad: 71%
Examinationsgrad: 44%

Förändringar detta år

Denna kurs har funnits vid NADA ända sedan 1979 men har givetvis hela tiden genomgått förändringar. För två år sedan påbörjades en förändring av innehållet som fortsätter i år. Namnet på kursen ändrades också. Innehållet i år motsvarar kanske mera nemnet "Datorgrafik, visualisering och avancerad interaktion".
 

Erfarenheter av årets kurs

Kursen ges för två kategorier av elever: Elever som går fort- och vidareutbildning på NADA och elever som styderar i Haninge. De senare eleverna har ingen datorgrafikkurs i sin utbildning och den här kursen ger dem möjlighet att läsa detta ämne. Kursen har löpt relativt väl, men deltagarna har uttryckt önskemål om mera handledning - detta gäller både under kursveckorna och mellan kursveckorna. Detta är delvis en resursfråga dock. I perioden mellan kursveckorna har c:a ett handledningspass funnit per vecka.
De somn svarat på kursenkäten via www har varit relativt nöjda men framfört en del synpunkter på saker som kan justeras, t.ex. att välja intressantare artiklar att läsa som komplement till boken.
 

Planerade förändringar inför nästa år

Till nästa år ska vi tänka igenom hur eleverna ska få stöd att arbeta mellan kursveckorna. Vidare ska stöd ges för att arbeta sammanhängande under själva kursveckorna på ett sätt som inte inbjuder till att man åker hem (eller till jobbet) i stället för att arbeta med kursen.
Läsanvisningar, artiklar, labbanvisningar ska ses över. Vidare ska vi förutsättningslöst diskutera val av kursbok.

Sid- och kursansvarig: Lars Kjelldahl
http://www.nada.kth.se/kurser/fov/pvt/2D4138/PVT00-kursanalys.html