Inbjudan till presentation av egen forskning vid HMI-konferensen
den 21-22 april 2004

Vi har härmed nöjet att bjuda in Dig till årets stora HMI-begivenhet, nämligen HMI-konferensen den 21-22 april 2004. Konferensen kommer att äga rum på KTH, Lindstedtsvägen 5, Stockholm. Precis som tidigare år vänder vi oss till samtliga doktorander, som är välkomna att presentera sin forskning i form av föredrag. En nyhet vid årets sammankomst är att den första dagen (21.4) också kommer att rikta sig till inbjudna deltagare från näringsliv och forskningsfinansiärer, med presentationer från industrin, forskare och utvalda HMI-doktorer/doktorander.

Under den andra dagen (22.4) kommer vi, för att öka utbytet för såväl presentatör som åhörare, att i år använda oss av ett delvis nytt format för den workshop där doktorander presenterar och får feedback på sin forskning. Varje presenterat föredrag kommer att kommenteras av en i förväg utsedd HMI-doktorand. Varje bidrag kan ta 30 min varav:

* Presentation av doktorand (15 min)
* Kommentar till presentationen (10 min)
* diskussion med medverkan från det övriga auditoriet (5 min)

Vår avsikt är att välja kommentatorer, som ej kommer från samma institution eller forskningsmiljö, för att ge presenterande doktorand andra kommentarer på sitt arbete än de man möter i sin närmiljö. Dessutom kommer hela vår Academic Advisory Board - Mary Beth Rosson, Liam Bannon och Martin Helander, att delta under hela konferensen, vilket ger doktoranderna möjlighet att få kommentarer direkt från dem.

Ramarna för såväl presentation som kommentarer är vida. Vi välkomnar inte bara presentationer av forskningsresultat, t ex i form av en normal vetenskaplig artikel, utan också problemorienterade presentationer som t ex tar upp frågor av teoretisk, metodologisk eller etisk art, som aktualiserats i avhandlingsarbetet. Likaledes är det fritt för kommentatorn att välja nivå och perspektiv på kommentarerna.

De skriftliga bidragen skall omfatta 500-1000 ord.

Vi vill särskilt bjuda in Er, som är färdiga HMI-doktorer eller doktorander nära examen, att i plenum den 21/4 presentera bidrag. Dessa presentationer är tänkta att rikta sig till avnämare från näringslivet och/eller till forskningsfinansiärer, med syftet att dels redovisa resultaten av satsningen på forskarskolan, dels att marknadsföra våra doktorer.

Vi kommer att kontakta olika doktorer/doktorander om denna möjlighet, men inbjuder alla som under någon tid varit doktorander i HMI-forskarskolan att anmäla eventuellt intresse att göra en presentation i plenum.

Sista anmälningsdag

Doktorer/doktorander: Din anmälan skickas senast den 27.2.04 till Elisabeth Peterson,
emailadress elipe@ikp.liu.se <mailto:elipe@ikp.liu.se>.

Övrig HMI-personal: Din anmälan skickas senast den 15.3.04 till Elisabeth Peterson,
emailadress elipe@ikp.liu.se <mailto:elipe@ikp.liu.se>.

I anmälan ska följande anges:
* Om du önskar presentera föredrag i plenum den 21/4, och i så fall titel och en kort
innehållsbeskrivning av föredraget.
* Om du önskar presentera bidrag i doktorand-workshop den 22/4.
Eventuella övriga uppgifter av intresse, t ex om du inte kan delta hela tiden har speciella önskemål beträffande mat, etc.
* Om du önskar hotellrum, bokar du själv direkt på det hotell, där vi har reserverat ett antal rum för konferensen. Vi kommer att informera om vilket hotell vi valt vid ett senare tillfälle.

(Använd helst bifogad blankett för Din anmälan.)

Välkomna!

Slutlig version av bidrag som accepterats för presentation ska vara insända absolut senast den 1 april, för att hinna distribueras till utsedda diskussanter. Programmet, som fortfarande är preliminärt, bifogas.


Med vänlig hälsning


Kjell Ohlsson
Programdirektör HMI

<<Anmälningsblankett.doc>> <<PROGRAM.doc>>

---------------------------------------------------
Linköpings universitet
Department of Mechanical Engineering
Div of Industrial Ergonomics
HMI/IKP
SE-581 83 LINKÖPING
Sweden
Tel. +46 13 28 24 42
Fax. +46 13 28 25 79
Email: elipe@ikp.liu.se