Forskarskolan i människa-maskininteraktion (HMI)

Kungl. Tekniska Högskolan Linköpings universitet

Stockholms universitet

Studiehandbok 1997-1998

Introduktion

Forskarskolan HMI (Human-Machine Interaction) inrättades 1996 med stöd av Stiftelsen för Strategisk forskning, och består f.n. av två centra, ett i Linköping och ett i Stockholm. Forskarskolan har följande mål:

· att höja svensk kompetens inom människa-maskininteraktion genom att utbilda specialister som kan kommunicera med såväl användare som utvecklare

· att göra dessa specialister användbara och attraktiva för svensk industri

· att höja kvaliteten på svensk forskning inom människa-maskininteraktion till högsta internationella nivå.

Vad är HMI?

HMI omfattar studier av samverkan mellan människor och tekniska system. Hit hör användar- och designaspekter av en rad olika teknikområden, från industriella processer och kontrollrumsarbete till informationsteknologi och mediatillämpningar. Ämnet är tvärvetenskapligt, och har beröringspunkter med ett flertal olika forskningsområden såsom teknik, humaniora, beteende- och designvetenskaper. En HMI-doktorand bör därför sträva efter tvärvetenskaplighet i sin utbildning.

Forskning inom HMI bedrivs inom flera olika institutioner och universitet, varför forskarskolan HMI har karaktären av ett nätverk. En HMI-doktorand är normalt ansluten både till HMI-programmet som sådant och till en institution ("moderinstitutionen").

Administration av forskarskolan

Principer för antagning, studieplaner och avhandlingsarbeten samt fördelning av medel till kurser som ges inom forskarskolan beslutas av en forskarutbildningskommitté. Kommittén består f.n. av följande personer:

Kerstin Severinson Eklundh (ordförande)

Kjell Ohlsson (programdirektör för HMI-programmet)

Nils Dahlbäck

Lena Strömbäck

Carl-Gustaf Jansson

Ann Lantz

Behörighet och antagning

HMI-forskarskolan rekryterar doktorander från olika områden, såsom datateknik, ingenjörsvetenskap och beteendevetenskap. För att bli antagen till HMI-forskarskolan krävs normalt 160 poäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) på grundutbildningsnivå.

Preliminär antagning av nya doktorander sker i allmänhet i anslutning till terminsstart på hösten eller våren. I vissa fall kan antagning även ske vid andra tidpunkter. Information om nästa antagningstillfälle kan fås från Elisabeth Peterson, HMI, IKP/Industriell arbetsvetenskap, Linköpings universitet, 581 83 Linköping.

En förutsättning för definitiv antagning till HMI-programmet är att doktoranden blivit antagen till forskarutbildning på sin moderinstitution.

Studiefinansiering

Studiestöd i forskarutbildningen utgår i allmänhet i form av doktorandtjänst, i vilken ingår kompletta sociala förmåner. Normalt knyts doktorandtjänsten till ett projekt vid ett av HMI-programmets centra. Doktorandtjänsten inrättas vid doktorandens moderinstitution, och kan finansieras via HMI-programmet eller på annat sätt. För behörighet till en doktorandtjänst krävs att den studerande är antagen till forskarutbildning.

Den som innehar en doktorandtjänst är skyldig att ägna sig åt egen forskarutbildning. Dessutom ingår normalt institutionstjänstgöring som utgör 20% av arbetstiden. Sammanlagt kan förordnande ges för högst 6 år, dock inte för längre tid än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år.

Handledning

Doktorander har rätt till handledning under hela studietiden. Handledning sker enligt delvis olika principer vid olika institutioner. Huvudhandledaren skall normalt vara docentkompetent, och biträdande handledare skall ha doktorsexamen eller motsvarande kompetens.

Inom HMI-forskarskolan är det önskvärt att varje doktorand har en handledargrupp där företrädare för olika perspektiv på HMI-området ingår.

Utbildningens uppläggning

Allmänt

Den nominella studietiden för doktorsexamen är fyra år. Eftersom den forskarstuderande normalt förordnas på en doktorandtjänst, vilken kan innehålla undervisning eller annan institutionstjänst, kan den faktiska studietiden bli något längre. För licentiatexamen beräknas ungefär halva studietiden till doktorsexamen.

Forskarutbildningen består av en kursdel och en avhandlingsdel, vars närmare utformning följer delvis olika principer vid olika institutioner. Nedan anges i grova drag vad som krävs för licentiat- respektive doktorsexamen.

Doktorsexamen

För doktorsexamen (160 poäng) fordras att den studerande dels godkänts vid de prov som ingår i utbildningen, dels fått betyget godkänd på en vetenskaplig avhandling, som försvarats vid en offentlig disputation. Avhandlingsarbetet skall motsvara minst 80 poäng.

Licentiatexamen

För licentiatexamen (80 poäng) fordras att den studerande godkänts vid de prov som ingår i utbildningen samt fått betyget godkänd på en licentiatavhandling. Avhandlingen ska presenteras vid ett offentligt licentiatseminarium. Avhandlingsarbetet skall motsvara minst 40 poäng.

Avhandling

Ämnet för avhandlingen (lic- eller doktorsexamen) fastställs i samråd med handledaren. Avhandlingen skall omfatta ett självständigt forskningsarbete inom området HMI. Den skall vara av en sådan kvalitet att den delvis eller i sin helhet kan publiceras i en vetenskaplig tidskrift av god internationell standard. Arbetet skall i övrigt motsvara de krav som ställs vid den egna institutionen och fakulteten.

Avhandlingen skall normalt skrivas på engelska. Om avhandlingen skrivs på svenska eller ett annat språk skall till denna fogas en engelskspråkig sammanfattning.

Studieplaner

Varje HMI-doktorand skall följa en forskarstudieplan. Planen är individuell för varje doktorand, och specificerar hur studierna uppfyller forskarskolans krav på sammansättning av HMI-kurser. Normalt krävs 30 poäng HMI-inriktade kurser, varav 15 poäng vardera av metod- och temakurser. Forskarstudieplanen inlämnas till forskarutbildningskommittén senast sex månader efter antagningen, och förnyas en gång per år.

För definitiv antagning till programmet krävs även att doktoranden lämnar in en avhandlingsplan senast ett år efter antagning. Avhandlingsplanen skall omfatta formulering av frågeställning med relevans för HMI-området, avgränsning, metodval och litteraturbakgrund till avhandlingsarbetet.

Övrigt

Övriga principer för forskarutbildningen, med avseende på doktors- och licentiatexamen, avhandlingens utformning, betygsnämnd och disputation, skall följa de principer som gäller vid den egna högskolan och institutionen.

Utbildningsbevis

Ett examensbevis för licentiat- eller doktorsexamen utfärdas enligt principer gällande vid doktorandens hemmainstitution. Vid HMI-forskarskolan utfärdas dessutom ett speciellt diplom för den som uppfyller forskarskolans krav för respektive examen.

Kurser

Varje år ges ett antal forskarutbildningskurser vid forskarskolan. Kurserna anges i poäng, där en poäng motsvarar en veckas heltidsarbete. De är i princip tillgängliga för alla doktorander vid högskolan. Antalet platser kan dock vara begränsat och särskilda förkunskapskrav kan gälla. Doktorander som är antagna till HMI-programmet har företräde framför övriga studerande till de kurser som ges av HMI-forskarskolan.

HMI-forskarskolans kurser kommer att utvecklas och utökas successivt. En preliminär kursförteckning över forskarskolans kurser under 1997-1998, fördelade på metod- och temakurser, finns i kapitel 2. I den individuella studieplan som upprättas för varje doktorand finns dessutom normalt kurser från andra ämnen eller kurser som krävs vid den egna institutionen.