Närvarande: Bengt(vid tangentbordet), Caroline(med penna), Ingrid, Joachim, Kalle, Kerstin, Stefan,

Nästa möte: 29/10 kl 10.15 i rum 1635

 1. Elevrepresentant skall som uppmuntran få gratis kursbunt för aktuell kurs. Han/hon tar kontakt med kursledaren och lämnar namn, e-mail adress och annan kontaktinformation och kan sedan kvittera ut aktuell kursbunt på expeditionen. Vår förhoppning är att öka intresset för arbetet med att göra bra kursutvärderingar. Kursledarna informeras via numero.
 2. Gruppen anser att det är OK att dess minnesanteckningar sprids på nätet. Vi bör också informera, via Numero, om minnesanteckningarnas existens. En intern Nadasida på WWW efterlyses dock för utbyte av "känsligare" synpunkter m.m.
 3. En arbetsgrupp som ska formulera ytterligare direktiv för kursanalyser tillsattes. Deltar gör Caroline (sammankallande), Bengt, Kerstin F samt Mattias Joëlsson (md94-mjo) SNO på D. Gruppen ska sammanträda innan nästa GRU-möte.
 4. Rektor har kallat till uppföljningsmöte om dålig examination i de lägre årskurserna. Vi skall berätta vilka åtgärder som vidtagits/planeras i våra kurser. Stefan, Ingrid och Bengt har kallats.

  1. INDA delas på delfakultet F i två delar, 4p vt i åk 1 och 4p ht i åk 3. Diskussioner om utformningen av de två kursdelarna pågår inom NADA. Örjan Ekeberg och Joacim Halen har börjat fundera. Önskvärt är att någon numme-lärare med önskemål om förkunskaper till Kompetensinriktningen Beräkningsteknik och Tillämpad Matematik också kunde vara samtalspartner, förslag till lämplig person kommer så småningom från Ingrid M.
  2. Experiment med olika nivåer, snabb, normal, långsam, i olika övningsgrupper på INDA för E. Det föll dock mindre väl ut. Många ville delta i viss grupp av schemaskäl snarare än nivåskäl.
  3. Fortsatta experiment med gruppindelning planeras på INDA-F. Urvalskriteriet skall här vara datorvana.
  4. Även för nummekursen för F har röster höjts för experiment med gruppindelning, denna gång med ambitionsnivå (matematiskt djup) som urvalskriterium. Liknande experiment på matteinstitutionen manar till efterföljd.
  5. Det har inte gått så bra att rekrytera (fler) kvinnliga assar till INDA-kurserna.
  6. Labomfånget har minskat på alla tre INDA-omgångarna.

 5. EIT ska sluta begära dispens för 3p-kurser. Detta innebär att introduktion till datoranvändning (korrekt namn?), 1p, slås ihop med Inda till en 9p-kurs. Kommunikation, 3p, utökas till 4p med mer stoff om muntlig och skriftlig framställning. (gäller D och E)
 6. Det har framkommit att matematiska institutionen på SU vill bygga upp en datalogisk avdelning och ta över Nadas SU-utbildning i såväl datalogi som numerik. Ingrid försöker ta reda på mera.

  Nadas inkomster för SU-utbildningen är ca 3,5 Mkr, vilket utgör endast 5 procent av vår årsomslutning, så ekonomiskt betyder eventuellt övertagande ganska lite. Vi har dock svårt att förstå att Matteinst på SU skulle kunna ge en mer kostnadseffektiv och relevant utbildning inom numerik och datalogiområdet än den vi bedriver.

  Vid en tidigare överföring av en (numme)kurs från Nada till SU blev resultatet att kursen lades ned efter två år. Matematik har nyligen tagit över ansvaret för kursen Numeriska metoder och programmeringsteknik, 5p, som Serafim tidigare höll i för lärarlinjen. Även basblocket på matematisk-datalogiska linjen har omarbetats inför ht95 på initiativ av matematiska institutionen vid SU.

  Det kan bli svårt för oss att fortsätta ge högre kurser på en linje där vi inte har kontroll över innehållet i grundkurserna. I så fall är det bättre att upphöra helt med samarbetet med SU och ge fristående kurser riktade till elevena vid SU. Någon övertalighet väntas ej uppkomma på Nada om SU-samarbetet upphör (främst berörs Kjell L, Serafim, Karl M och Caroline).

  Doktorandrekryteringen från SU förväntas fortsätta även om vi ej ger grundutbildning där.

 7. Joacim berättade mer om Jonas Mölsäs verktyg för förhöjd programkvalitet. Ett lärarmöte med representanter för relevanta kurser verkar vara bästa sättet att sprida kunskap om verktygens existens och användbarhet. Därefter följt av ev GRU-beslut om deras användning.

About this document ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 96.1 (Feb 5, 1996) Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.

The command line arguments were:
latex2html prot961001.tex.

The translation was initiated by Bengt Lindberg on Mon Oct 7 15:22:46 MET DST 1996


Bengt Lindberg
Mon Oct 7 15:22:46 MET DST 1996