next up previous
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 1999-11-17

Närvarande: Bengt(vid tangetbordet), Caroline, Jonas, Kerstin, Stefan, Viggo, Örjan (tom punkt 4)

Nästa Möte: Ons 15/12 1999 kl 9.15-10.45 (ca)

0. Jonas Svennebring, studeranderepresentant för SU hälsades väkommen.

1. Nya kurser Viggo informerade. En sammanställning med länkar till mer information finns på den allmänt tillgängliga webbsidan

http://www.nada.kth.se/kurser/nya2000-2001/
Dekanus DEF hade vid mötet ännu inte tillstyrkt HÅS/HÅP finansiering av provomgångarna av 2D1482 Webbservertillämpningsprogrammering och 2D1490 IP-routning inom enkla datornät. Teknologer kan dock läsa den ena av kurserna som ``Avancerad individuell kurs i datalogi''.
2a. Genomgång av kursanalyser för datalogikurser på SU Caroline informerade. Sammanställningen för 97/98 finns på webbsidan
http://www.nada.kth.se/student-info/svl-su/analyser/9798.html
WWW-versioner av kursanalyser för 4 olika kurser saknas fortfarande. För 98/99 saknas ännu fler kursanalyser.

Av sammanställningen framgår att prestationsgrden är under 50 procent på datalogikurserna under första året på matematisk-datalogiska linjen. Enl studerandrepresentanten är det ännu sämre resultat på mattekurserna under ettan. Många studenter hoppar av studierna under första året. Intagningspoängen till linjen är låg och många studenter har dåliga förkunskaper och saknar motivation för det arbete som måste göras. Varken institutionen eller våra lärare i åk 1, kan lastas för den dåliga prestationsgraden. Med de låga intagningspoängen är det naturligt att många studenter slås ut i början.

För kurserna efter första året är prestationsgraden 70-90 procent, dvs ungefär samma som på motsvarande KTH-kurser.

2b. Nya kursanalysgrupper Viggo utarbetar ett förslag till nya kursanalysgrupper för kommande år. Nya kurser har tillkommit. Kurserna i FoVutbildningen skall finnas med. En grupp bör innehålla ca fyra kurser som slutar ungefär samtidigt, och grupperingarna skall vara sådana att inblandade lärare kan ha utbyte av varandra. Det vore bra om även lärare i doktorandkurser hade ett forum att diskutera gemensamma angelägenheter. Detta hör dock inte till GruGruppens uppgifter.

2c. Nästa kursgenomgång Vid kommande möte går vi igenom våra kurser i åk 1-2 på D-linjen.
3. Studenternas stående punkt Jonas informerade om att arbete med kursenkäter pågår.

4a. Information från BLAD-gruppen Viggo berättade om pågående arbete med planer för budgetering av lärarnas tid. Tid för undervisning, forskning och egen utveckling budgeteras i samråd mellan lärare och institutionsledning.

4b. Information från NAR-gruppen Gruppen sysslar med Nadas resurser.

4c. Utvecklingsplan-Grudelen Uppföljaren till

Numerisk Analys och Datalogi, Utvecklingsplan, 1994,
planeras presenteras för institutionsstyrelsen 991201. Grudelen av planen skall omfatta ca två sidor om Utbildning och del av en sida om Långsiktig utveckling, lärare samt något om studiemiljö. Dessa sidor sammanställs med den gamla utvecklingsplanen som mall och med innehåll från det ofärdiga dokumentet ``Utvecklingsplan för grundutbildningen vid Nada'', se

http://www.nada.kth.se/~bengtl/utvplan/utvplan.html
Bengt skriver, och grugruppens medlemmar kommer att få tillfälle att yttra sig över den komprimerade versionen.

Dokumentet ``Utvecklingsplan för grundutbildningen vid Nada'', kommer att färdigställas senare för användning huvudsakligen inom institutionen.

4d. Förfrågan om vidareutbildningskurser Kerstin tar reda på hur kurser för fortbildning av gymnasielärare är tänkta att utformas. Det är lätt för oss att bereda plats i existerande kurser, såväl fortbildningskurser, teknologkurser som universitetskurser. Marginalkostnaden blir låg. Det är ett väsentligt större ekonomiskt vågspel för oss att skapa nya kurser för studenter som eventuellt aldrig dyker upp.

4e. Datorsalar Stefan berättade om nya direktiv från rektor. D-linjen beräknas få ca 2.5 milj Kr/år för att tillhandahålla en dator per åtta nybörjarplatser. Datorerna måste då vara tillgängliga för alla studenter på DEF-programmet. De nya reglerna börjar gälla 000701.

Reglerna för HÅS/HÅP ersättning skall ändras. Beslut är ännu ej fattade, men ett rykte påstår att faktorerna som används vid beräkning av ersättningar kommer att ändras så kurser i åk 1-2 ges faktorn 0.6, och övriga kurser får faktorn 1. Programansvariga får dessutom möjlighet att inom sina ramar ändra kursfaktorerna. Förändringarna kommer troligen att gälla från 000701.

4f. Samarbete med IT och DSV Kerstin informerade. Kistateknologerna kommer att läsa en obligatorisk datalogikurs på 6p. Kursen ges av DSV. DSV ser gärna att en eller två lärare från Nada deltar som assistenter i denna kurs. I åk 2 kommer ytterligare datalogikurser att läsas.

Nada deltar gärna i utbildningen i Kista genom att ta ett helhetsansvar för sådana kurser som ligger i våra kompetensområden, eller ställer vid behov upp med gästföreläsare inom specialområden. Det tycks mindre meningsfullt att låta övningsassistenter från Östra Station pendla till Kista.

Vi förväntar oss att D-teknologer skall kunna läsa kompetensinriktningar i Kista, liksom att Kistateknologer skall kunna läsa kompetensinriktningar vid bl.a. Nada. Olikheter i förkunskaper bör kunna överbryggas.

5. Övrigt Många D-teknologer tycks vara missnöjda med årets omgång av Kommunikationskursen. Kursledaren P A Forstorp skall ha ett utvärderingsmöte med teknologerna.next up previous
Nästa: Om detta dokument...
Bengt Lindberg
1999-11-19