next up previous
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 1999-10-06

Närvarande: Bengt(vid tangetbordet), Caroline, Jimmy (från slutet av punkt 1),
Kerstin, Viggo, Örjan

Nästa Möte: Ons 17/11 1999 kl 14.00 -15.30 (ca)

1. Utvecklingsplanen för grundutbildningen vid Nada. Bengt beskrev läget. Den ofullständiga planen lämnades till rektor 991005 som en del av institutionens totala utvecklingsplan. Arbetet har utförts under stor tidspress. Innehållet förmodas ha bestydelse för framtida penningtilldelning.

Dokumentet diskuterades och ett flertal förslag till utökning och modifiering av planer för framtiden framfördes och diskuterades. Förslagen kommer att inarbetas i utvecklingsplanen. Bengt åtgärdar.

Viggos lista samt diskussionsinlägg sammanfattas nedan.

1.
Planer för att bibehålla och öka kvaliten på kurser.
a.Ämnesföreträdarna skall engageras att ta ansvar för innehåll, förändringar och kvalitet för befintliga och nya kurser inom sitt område.
b. BLAD, budgetering av lärarnas totala arbete. Styrande och kvalitetshöjande för både lärare och kurser. Lärares professionella och pedagogiska utveckling.
2.
Resurser, lärarstöd: sytemgrupp, delphi, program för administrativt stöd (res, tid ..), kursledarpärm, systemgruppshäften, allmänhandledning. Planer här: nytt res med koppling till LADOK, förändringar på expeditionen, tidig bemanningsplanering. Krav på pappersversion av fullständiga kurs-PM på alla kurser, kontroll av att kraven följs (``Studierektorspolisen'')

3.
DEF har numera gemensamt kansli. Underlättar för oss att erbjuda F och E flera av de kompetensinriktningar som finns på D. Rensa och ensa i utbudet för att få enhetlighet.

4.
Beskriv grundkurserna och vårt arbete med dem utförligare. Pedagogik, examinationsformer, handledning. Framhåll behovet av lärarresurser för handledning och examination. Varför vill just vi ge grundkurserna i programmering/datalogi och numeriska metoder? Vi gör det bäst, kopplingen forskning/undervisning. Viktigt att studenterna får rätt kunskaper inför våra fortsatta kurser.

5.
Beskriv studenterna. Förkunskaper-datorvana. Olika. Strategier för att ta hand om olika elevkategorier. Normalkurs vs spetskurs redan i åk 1, Jfr matte. Snabba grenen på SU, läs 5 p extra per termin. Krama din dator! Ej vår uppgift längre, varför?

6.
Kurser med gemensam tenta. Enhetlighet, Num Met Gk II håller på att divergera. INDA har divergerat. Vad vill vi, och vad klarar vi. Strategiskt beslut behövs.

7.
Distansutbildning på köpet. Lägg inte ner mycket resurser enbart för distansutbildning, utan utforma kurser så de blir bra för studenten på KTH-campus. En elev på KTH-campus skall kunna följa en kurs utan att gå på föreläsningar och övningar. Då kan kursen också läsas på distans. Glidande skala; deltar på plats i all undervisning, deltar på plats delvis, deltar på plats endast vid examination.

Kurs-PM på papper och på web. Nya kurskomponenter som underlättar studenternas lärande.

Modularisering behöver inte betyda IT-baserat lärande. En undervisningsmodul är en avgränsad kunskapsmassa med mer eller mindre detaljerad beskrivning av hur man tillägnar sig denna kunskap. Bör innehålla referenser, läsanvisningar, illustrativa exempel, övningsexempel och laborationsuppgifter, men inte nödvändigtvis föreläsningsbilder eller textmassa. Informationen bör finnas på både papper och web.

En modul kan användas i olika sammanhang, bl.a. i flera olika kurser.

En svårighet-i våra kurser är examination och undervisning ofta sammanflätade.

En annan svårighet- modularisering kräver en samordnad grundsyn.

Arbete med modularisering leder till pedagogiskt och ämnesmässigt samarbete mellan inblandade lärare; vi får ett forum att träffas och diskutera aktuella utbildningsfrågor; vilka moment skall ingå och hur studenterna lär sig dessa moment på bästa sätt.

Där man inte klarar av att modularisera kanske man ändå kan skapa gemensamma enheter, som t.ex. exempelsamling, samling av illustrativa exempel, samling av laborationsuppgifter.

2. Planerade nya kurser 00/01

Viggo redogjorde för åtta nya kurser. Beskrivningar nås från

       http://www.nada.kth.se/~viggo/kurser/

Synpunkter förkunskapskrav, namn mm framfördes. Viggo åtgärdar. Läro-tim planer kommer att behövas till ca 991101. Studierektorsgruppen tar nästa steg.
next up previous
Nästa: Om detta dokument...
Bengt Lindberg
1999-10-07