next up previous
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 1999-08-24

Närvarande: Bengt(vid tangetbordet), Caroline, Ingrid, Jimmy Kerstin,
Stefan, Viggo, Örjan

Nästa Möte: Ons 6/10 1999 kl 9.30-11 (ca)

1. Viggo informerade om arbetet i gruppen för nya internetrelaterade kurser och utbildningar. Gruppen har diskuterat två Webbprogrammeringskurser:

Webbserverprogrammering
, 4p för D, E, F, SU. Kursen planeras ligga i fjärde årskursen och inriktas mot serversidan. D-tekologen Tommy Palm involveras. GRU-gruppen uppmanade till jämförelse med liknande kurs hos DSV i Kista, så studiehandbokstexten klart anger målformulering vad gäller såväl teoretiskt innehåll som färdighetsnivå.
Internetprogrammering
, 4p, för andra än D. Kursen planeras ligga i fjärde årskursen och inriktas mot klientsidan. Jämför Björn Eiderbäcks distanskurs i Internetprogrammering med Java. Kursen skall i någon mening vara enklare än den föregående. De två kurserna skall vara oberoende av varandra och studenter har rätt att läsa båda.

Från KTHNOC-gruppen kommer förslag till tre kurser för för intresserade studenter i årskurs 4 från i första hand D, E, F och SU.

Översiktlig nätkurs, nättjänster
Intranätsrouting
Internätsrouting
Kurserna skall ha begränsat deltagarantal (20-30 per kurs), förutsätta kunskaper om allmän datorteknik, och operativsystem, men kanske inte D-teknologernas omfattande programmeringskunnande. Kurserna planeras av Malin Carlsson, Jonas Mölsä, Johan Groth, Lars-Johan Liman. KTHNOC tar delansvar för kurserna. (finansiering av halv lektor, laborationsmöjligheter, ...) Nada söker en ny lektor som kan vara kursledare för dessa kurser och forska på halvtid i Internetteknik.

2. Kerstin informerade kort om hur vi påverkas av de nya utbildningslinjerna.

Medieteknik
Programmet började ht-99 med 30 platser. Vi ger Programmeringsteknik, 4p och Kommunikation och information, 5 poäng under åk 1 för dessa teknologer. Under åk 2 och senare kommer troligen några av studenterna att läsa MDI- och datalogikurser hos oss.
Bioteknik
Programmet började ht-99 med 30 platser. Vi har ingen undervisning i åk 1, och kommer att ge kurs i Programmeringsteknik och ev. Numeriska metoder i åk 2.
IT i Kista
Programmen börjar ht 2000. Enligt utredningsförslag skall NADA utveckla och ge flera kurser på dessa program, åtminstone till att börja med. Vi har ännu inte fått några förfrågningar angående dessa kurser. Kerstin Frenckner kontaktar Kalle Jansson om hur planerna för NADAs medverkan ser ut idag. I samband med de nya programmen år 2000 minskar intaget på E-linjen vid Campus, KTH till 150 studenter. Detta medför en minskning av antalet möjliga HÅS/HÅP för institutionen från E-linjen, Campus, KTH. De kurser som i första hand berörs är Datalogi, 8p och Numeriska Metoder Gk II. Motsvarande kurser kan vara aktuella att ge för IT i Kista, se ovan.

3. Studenternas stående punkt.

1.
Jimmy framförde de äldre (d97 och tidigare) tekologernas farhågor för att INDA-kursen omarbetats till en sämre kurs än den gamla. Speciellt tycker man att det är illa att det abstraktionstänkande som betonades i samband med Scheme-delen av den gamla kursen försvunnit. Stefan, som är väl insatt i både den gamla och den nya INDA-kursen, höll inte med om att väsentliga delar av kursen försvunnit. Stoffet har disponerats om, och olika delar betonas mer eller mindre i den nya jämfört med den gamla.
2.
Jimmy berättade att många teknologer lär sig TEX på egen hand för att kunna skriva snygga rapporter under sin studietid. Han föreslog att någon av labbarna i Kommunikationskursen skulle kunna lära ut den färdigheten. En hygglig mall, och ett lämpligt urval kommandon kanske kan rymmas i en labb. Kerstin skickar förslaget vidare till kursledaren.

4. Bengt gick igenom kursanalyserna för grundkurser i Numeriska Metoder En sammanställning av prestationer direkt efter kursslut för år 97/98 och 98/99 finns i bilaga 1. De flesta kursena har god genomströmning vad gäller labbar (80-90 %) och hygglig total genomströmning (70-80 %). En observation är att tentamensprestationerna är något lägre för kurser som går under våren. Direkt efter byte av kursledare minskar ibland prestationsgraden. Statistiken är inte helt rättvisande; den grundar sig på res-information, och olika lärare rensar bort inaktiva och äldre studenter på olika sätt. KTHs centrala direktiv för kursanalyser (990614) anger att kvantitativa data skall beräknas från LADOK-information. Våra kursanalyser innehåller mer än vad rektor kräver. Vi planerar att studierektor gör uppföljningar och sammanställningar med hjälp av LADOK-information.

5. Ingrid informerade om nyheter

1.
Den nya organisationen på KTH gäller från 991001. En utbildningsnämnd för D, E, och F bildas. Programansvariga för de tre linjerna, någon forskarutbildningsansvarig och dekanus ingår. Programansvarig för D-linjen blir Stefan Arnborg.
2.
Vi saknar lärare inom speciellt datalogiområdet, och planerar att utlysa nya lektorat. Dels en lektor med anknytning till KTHNOC och nätkurserna (jfr punkt 1, lektorn delfinansieras av KTHNOC). Ett antal lektorer (minst två) för allmänna datalogi och programmeringskurser. Till detta kommer en professur i Tillämpad Datalogi och en professur alternativt ett lektorat i tillämpad numerisk analys

6. Bengt informerade från studirektorsgruppen

1.
Vi planerar att informera lärarna om den Webb-information som lagts upp, och knyta an till några aktuella områden: kursledarpärmen, fusk, datalagen, arkivering, ....
2.
Kerstins sammanställning av utfallet vad gäller HÅS/HÅP för grundutbildningen KTH, vt 1999 visar att vi ligger 4 HÅS och 20 HÅP under budget. I pengar betyder detta ca 1 Milj. Kr. Vi hoppas att höstens prestationer skall uppväga detta underskott.

Bilaga 1, Prestationsstatistik

Grundkurser i Numeriska Metoder 97/98 och 98/99, NADA

Num Met GkI, 4p

Linje B I K L M V
Antal 80 65 120 100 250 120
97/98 85/49 92/84 84/71 97/79 79/63 88/67
98/99 79/57 82/78 83/71 97/84 92/69 90/40 *

* Dagsläge, andel med slutbetyg för V: 54 % (LADOK, V-97, 990823) Num Met GkII, 4p

Linje D E F T
Antal 130 260 120 100
97/98 90/75 82/76 80/71 56/53
98/99 100/80 100/69 79/65 90/54

SU

Kurs NTMGk,10p Num Met, Fysiker, 5p
Antal 70 30
97/98 79/79 78/67
98/99 81/75 60/40

ANM: Siffrorna 90/75 står för att 90 procent av registrerade elever är klara med laborationsdelen av kursen, och att 75 procent är helt klara med kursen.
next up previous
Nästa: Om detta dokument...
Bengt Lindberg
1999-09-09