next up previous
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 1999-05-25

Närvarande: Bengt(vid tangetbordet), Caroline, Ingrid, Kerstin, Mikael,

Viggo, Stefan, Örjan

Nästa Möte: Ti 24/8 1999 kl 10.15-12

1. Nya internetrelaterade kurser och utbildningar
a. Ingrid inledde med att berätta om ett möte med rektor och ledningen för KTHNOC. Där diskuterades planer på kompetensinriktning på bl.a. D-linjen (förslag kan utarbetats av NADA till ht-99), och lösa planer på eventuellt civilingeniörsprogram längre fram i tiden. Ett stärkt KTHNOC med vetenskaplig stadaga och ledning skulle utgöra en central resurs i detta sammanhang. Ekonomiska resurser torde finnas, däremot saknas personella resurser. För att bygga upp kompetens kan projektbaserade kurser där studenter kommer in i KTHNOC-miljön och tar stort ansvar för sitt eget lärande genomföras. Kurser av liknande slag för intresserade doktorander och NADA-lärare kan också vara lämpligt att genomföra snart. Exjobb i miljön är också värdefullt. De kurser som avses är i första hand liknande den tekniskt inriktade avancerade driftskurs KTHNOC har gett nationellt.
b. I vårt FoV-program ingår kursen Datornät, som utvecklades av Jonas Mölsä och som ges av Malin Carlzon. Vi är mycket sårbara här eftersom Malin är den enda läraren (doktorand) som är insatt i kursen. Till läsåret 2000/2001 föreslås utveckling av en kurs i Programmering för webben och/eller Webserverteknik(förslag från Tommy Palm, d-97). Tommys förslag bifogas papperskopian. Inom MDI-gruppen kommer troligen internetrelaterade kurser också att initieras. Samråd anbefalles.

För att hantera dessa frågor bildas en arbetsgrupp bestående av: Viggo Kann (sammankallande), Ragnar Andersson, Peter Graham, Tommy Palm, Björn Eiderbäck. Gruppens uppdrag är dels att föreslå utformning av en kurs med arbetsnamnet Programmering för webben (förslag under hösten), dels att initiera fortsatt övergripande arbete inom området.

2. Förändringar i Paradigmkursen.
Diskussionerna handlade mycket om fördelning av stoff mellan INDA och ProgP, om vilka språk D-teknologerna behöver lära sig i ettan. Det tycks idag finnas brister i teknologernas teknik för (vana vid?) arbete med stora program; strukturering och felsökning, allmän programmeringsteknik. Det finns en farhåga om att C-programmering kommer att få allför litet utrymme när Java tar över som första språk.
Studiehandbokstexterna stämmer inte med den aktuella utformningen av kurserna; speciellt gäller detta ProgP; kursen har varierat år från år. En väl genomtänkt permanent utformning av D-teknologernas första 12p i datalogi efterlyses. Programansvarig för D-linjen bör involveras. Studiehandbokstexterna måste ändras så de reflekterar vad vi vill med kurserna. För arbete med dessa frågor tillsätts en arbetsgrupp bestående av Kerstin Frenckner (sammankallande), Stefan Arnborg, Örjan Ekeberg, Mikael Ståldahl, Rand Walzmann. Arbetet bör bedrivas skyndsamt och dels gälla utformingen av INDA och ProgP 1999/2000, dels den långsiktiga utformingen av kurserna och förändringar i studiehandbokstexter.

3. Studenternas stående punkt
Kursen Programsystemkonstruktion i Scheme går för sista gången. Kommer den att ersättas av något liknande?

4. Uppföljning av kursanalyser för Programmeringstekniken Kerstin presenterade en sammanställning av studieresultat för perioderna 96/97, 97/98, 98/99. Sammanställningen bifogas papperskopian. Kursen fungerar mycket bra med god examination, nöjda elever (med vissa klagomål på arbetsbelastningen) och engagerade, väl samarbetande lärare. För M-sektionen är andelen elever som klarat I-uppgiften lägre än för andra sektioner; detta gäller oberoende av lärare. M-teknologerna gör sitt datorarbete i MMT's datorsalar, och har dels haft mer problem med utrustningen och dels inte tillgång till NADA's allmänhandledning. Detta skulle kunna vara en delförklaring till sämre genomströmning, men även V jobbar i MMT-salarna utan att det påverkat genomströmningen.

För en av kursomgångarna har programspråket bytts från Pascal till Java utan synbar förändring i examinationen. Nästa år kommer alla kursomgångarna att gå över till Java.

5. Uppdragsutbildning
Rektor uppmanar till uppdragsutbildning och samhället har behov av våra kurser. Behovet bedöms som mycket stort, så omfattningen kan i fortvarighet bli stor.
De kurser vi talar om är specialanpassade varianter av sådana kurser vi normalt ger eller skulle kunna ge för studenter. Kursomfånget är 2-5 akademiska poäng.
Uppdragsutbildning kan endast göras inom lärarnas normala arbetstid och i NADA's regi. Arbetet med nya elevkategorier och mot externa uppdragsgivare kan vara stimulerande och utvecklande för många lärare. Alla lärare bör därför i fortvarighet ha möjlighet att involvera sig i verksamheten. Kursrotationen bör omfatta alla kurser vi ger; utbildning på KTH, utbildning på SU, fort och vidareutbildningskurser, uppdragsutbildning. Vår första prioritet inom grundutbildningen är våra studenter från KTH och SU.

NADA måste ha full kostnadstäckning med rejäl marginal för att ge sig in på uppdragsutbildning och vi måste ha ledig lärarkapacitet. I dagsläget saknar vi lärare till två datalogikurser, en i C++ och en i Java, så för att orka med nya uppdrag behöver vi anställa fler lektorer. Den långsiktiga strategin bör vi utforma i institutionen utvecklingsplan, avsnitt om grundutbildning, se punkt 6. I det akuta ärendet om 3-p kurs för ENATOR diskuterar Viggo i positiv anda med Björn Eiderbäck.

6. Utvecklingsplan för grundutbildningen
Utvecklingsplanen får allt större ekonomisk betydelse. Enligt förslag kommer utvecklingsplanen att ligga till grund för fördelning av fakultetsmedel. Vi utgår från den gamla utvecklingsplanen och formulerar vilken utbildning vi vill ge (jfr punkt 5 ovan), hur vi vill rekrytera nya lärare, hur lärarnas kompetensutveckling skall bedrivas, samt utformar en pedagogisk policy.
För arbete med dessa frågor tillsätts en arbetsgrupp bestående av Bengt Lindberg (sammankallande), Ingrid Melinder, Stefan Nilsson, en ämnesföreträdare (Ingrid ger ett namn). Arbetet påbörjas i mitten av augusti, så ett förslag till institutionsstyrelsen finns i mitten av oktober.

7. Mikael slutar Mikael Ståldal meddelade att han slutar i Gru-gruppen och kommer att avlösas av Jimmy Engelbrecht. Han tackades för sitt långa och innehållsrika engagemang i gruppen.next up previous
Nästa: Om detta dokument...
Bengt Lindberg
1999-05-27