next up previous
Nästa: Appendix 1, Diskussionsunderlag-tillgodoräknade i

GRU-gruppens möte 1999-04-27

Närvarande: Bengt(vid tangetbordet), Caroline, Ingrid, Kerstin, Mikael ,
Viggo, Stefan

Nästa Möte: Ti 25/5 1999 kl 10.15-12

1. Studenternas stående punkt.
Mikael uttryckte oro för att programansvarig för D-programmet ännu inte utsetts. Ingrid anser att Nada bör påverka utformningen av ansvar och befogenheter för programansvarig och tycker att det vore naturligt att programansvarig för D-programmet kommer från Nada. Stefan och Ingrid diskuterar vidare.

2. Modernisering av kursutbudet på datalogisidan på KTH(Viggo) Diskussionen handlar i första hand om icke-D teknologer. Det behövs en ny kurs som skall ge poäng 9-12 inom datalogiområdet då de första 8p innehåller 4p programmering i Java och 4p TILDA, eller motsvarande kurser för E och F. Kursen skall gå första gången vt 2000/2001 så LoT behöver specificeras ht 99. Vi bildar en arbetsgrupp bestående av

Stefan Arnborg
Kallar till första möte.
Björn Eiderbäck
Henrik Eriksson
Karl Meinke
Harald Winroth
Studeranderepresentant
Viggo kontaktar assar från F och E.
Gruppen bör förutom utformningen av den nya kursen också ta sig an

3. Nada som gemensam institution KTH/SU (Ingrid) Vi finns på KTH, men ansvarar för utbildning och forskning på såväl KTH som SU. Idag saknar vi formellt inflytande i vissa organ på SU. Förändringar är på gång. Vi vill juridiskt sortera under KTH, men organisatoriskt höra till både SU och KTH. Förändringarna kan innebära att vi får mer erkänsla för de utbildningsinsatser vi gör på SU. Vi kan få mer resurser, bl.a. finansiering av en halv professur, eventuellt kan nya krav ställas på oss.

4. Nya regler för tillgodoräknande i tjänst

Diskussionsunderlaget från Viggo/Linda bifogas i form av appendix 1. Ett diskussionsinlägg från Örjan (vars undervisning kolliderade med mötestiden) bifogas som appendix 2.

Den vägledande principen är att allt arbete skall synliggöras, och planeras (budgeteras) med hjälp av rimliga schabloner. Omställningen får ta tid. Kursledarnas arbete kommer troligen att uppvärderas, och oförberedd labhandledning värderas ned.

Följande handlingsplan, med referenser till appendix 1, enades vi om:

1a.
Avskaffa lektorstimräkningen för ansvariga handledare vid laborationspass. Ge samma tillgodoräkning för alla handledare. Detta gör vi fr.o.m. 990701.

1b.
Inför begreppet "gruppansvar" (för en övningsgrupp i en kurs). Före kursens början får varje assistent ta ställning till ifall han accepterar att ta detta gruppansvar. Gör han det får han 1 timme (till exempel) per vecka i ersättning. Accepterar han det inte får kursledaren antingen hitta en annan gruppansvarig person eller ta ansvaret själv. Den gruppansvariga ska se till att undervisningen flyter, kolla att ingen student hamnar efter och svara på studenternas frågor (via e-post). En detaljerad specifikation av vad gruppansvaret innebär behöver skrivas; det bör ingå i uppgifterna för arbetsgruppen under 2.

1c.
Uppdatera examinationskoefficienterna. Se speciellt över koefficienterna E och F som anger kursadministration. Tanken är att öka den fasta tiden för kursadministration (F) rejält, och minska den m.a.p. elevantal rörliga delen (E) något.

Vi kan göra en preliminär sådan översyn genast. En noggrannare översyn kan göras i höst (av arbetsgruppen i punkt 2).

Uppdateringen av koefficienterna E och F kan göras retroaktivt för läsåret 1998/1999. Övriga ändringsförslag ovan bör träda i kraft i och med början av läsåret 1999/2000.

2.
En arbetsgrupp bestående av Viggo/Linda, Bengt, Ingrid, Örjan, Gunilla Kreiss med Viggo som sammankallande bildas.

Gruppen skall utreda timräkningssystemet. Ingrid med hjälp av Viggo formulerar gruppens uppdrag. Arbetsgruppen bör kunna lägga fram ett förslag på ny timräkning, som kan beslutas av institutionsstyrelsen i slutet av 1999 och börja tillämpas våren 2000 (möjligen läsåret 2000/2001).

3.
Under hösten gör lärare tidsstudier av sina arbetsinsatser på kurser som börjar period 1. Viggo organiserar arbetet. Om möjligt bör följande överväganden göras: Kurser i olika utvecklingsfaser bör ingå; ny kurs, ny lärare på gammal kurs, lärare håller samma kurs som förra året. Läsåret 1996/97 gjorde vi en undersökning av intäkter/kostnader för vissa kurser. Det vore bra om någon eller några av dessa kurser ingår i studien.
next up previous
Nästa: Appendix 1, Diskussionsunderlag-tillgodoräknade i
Bengt Lindberg
1999-04-29