next up previous
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 1999-03-10

Närvarande: Bengt(vid tangetbordet), Ingrid, Kerstin, Mikael ,
Viggo (adjungerad), Örjan

Nästa Möte: Ti 20/4 1999 kl 10.15-12

1. Viggo adjungerades till gruppen.
Bengt föreslår Institutionsstyrelsen att välja in Viggo i gruppen.

2. Ang. remiss om IT-programmet i Kista.
En grupp med Kerstin som sammankallande utsågs. I gruppen ingår från GRU-gruppen: Kerstin, Ingrid, Stefan (ev. Viggo). Synpunkter inhämtas från JOE och Yngve Sundblad. Studenterna uppmanades ge remiss svar via kåren och D-sektionen; ingen studeranderepresentant föreslogs till NADA's remissgrupp. Frågor att besvara:

1.
Är den föreslagna utbildningen bra?
2.
Är den föreslagna utbildningen bra för KTH?
3.
Hur påverkas NADA?

3. Nya exjobbsämnen.
Gruppen ställer sig bakom förslaget att lägga till de nya exjobbsämnena

1.
MDI, Människa dator interaktion med Kerstin Eklund som examinator
2.
Biomedecinsk teknik med Andres Lansner som examinator
Kerstin Frenckner riktar en formell skrivelse till institutionsstyrelsen om att inrätta dessa två nya ämnen.

4. Studenternas stående punkt.
Mikael uttryckte oro för att INDA-kursen i år försummat god programmeringsstil, till förmån för algoritmer och datastrukturer. För årets D1-or kan detta repareras med ändrad inriktning på ProgP-kursen. Viggo framför åsikterna till Rand och diskuterar upplägg och samordning av kurserna för D1 och D2. Se även Mikalels förslag från mötet 99-01-28 att slå ihop INDA och ProgP till en 12p kurs.

5. Kursutvärderingar - vad händer sen?
Bengt berättade om sammanställningen av resultaten från 97/98. Det finns fortfarande luckor vad gäller fullständiga kursanalyser, men kursdata (antal registreade elever, prestations- och examinationsgrad) är fullständig. På websidan

http://www.nada.kth.se/kurser/kursanalys/kthanalyser9798.html

finns sammanställningen med länkar till kursanalyser. Mikael kompletterade med webadressen till D-sektionens samling av kursutvärderingar.

http://www.d.kth.se/namnder/sn/kursutv/

I fortvarighet kan en enhetlig sammanställning av detta slag göras en gång om året med hjälp av LADOK-information. Kursanalyserna kan innehålla information om läget direkt efter kursens slut baserad på RES-information. Sammanställningen beskriver läget 1/2-1 år efter kursslut. Lärarna gör kursanalysen, och studierektorerna sammanställningen.

Det är önskvärt att involvera ämnesföreträdarna i uppföljningen av hur det går på olika kurser och vad som bör ingå i olika kurser och kurspaket. Rollfördelningen kommer att diskuteras på lärarinternatet 13-14 April.

GRU-gruppen kommer fortlöpande att bjuda in representanter för kursgrupper för diskussioner kring hur det har fungerat i de olika kurserna i gruppen. Till nästa möte kommer representanter för Programmeringsteknik från grupperna B, G och H. Kerstin samordnar.

6. Fusk - hur bemöter vi webpublicering av lösningar.
Enligt KTH's jurist Sten Berglund så är det inte en olaglig handling att publicera labrapporter, program, o.d. på webben. Att kopiera material (var det än finns) och påskina att det är egna lösningar är klart fusk och således förbjudet.

Vi måste informera NADA's lärare om läget och uppmana alla att ge klara regler för vad vi betraktar som tillåtet samarbete och vad vi anser vara fusk. För kurser i de lägre årskurserna där det publicistiska värdet av programsnuttar och labredovisningar är minimalt bör vi formulera etiska regler som säger att det är fel att göra sådant material allmänt tillgängligt. Dessa regler bör ges på kursnivån, snarare än på bladet med hederskodex. Varje kurs i åk1 och åk2 bör inledas med beskrivning av reglerna, och kanske också några avskräckande exempel på beslut från disciplinnämnden.

Bengt diskuterar i numme-lärar gruppen ryktena om omfattande kopiering av nummelabbar. Vi bör göra experiment med filjämförelseprogrammet som används på programmeringstekniken.

En för pedagogiken allvarlig konsekvens av fusk-risk är att alternativ examination försvåras eller omöjliggörs. Mikael kollar med kåren om arbete pågår kring fusk-problematiken.

7. Mötestider
Mikael uttryckte starkt missnöje med att tiden för mötet ändrats med kort varsel.
next up previous
Nästa: Om detta dokument...
Bengt Lindberg
1999-03-11