next up previous
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 1999-01-28

Närvarande: Bengt(vid tangetbordet), Ingrid, Kalle, Kerstin (från 3 ), Mikael (under 2-4), Örjan

Nästa Möte: Ti 9/3 1999 kl 13.15-15

1. Utvärderingen av PBI-projektet är klar. Den har skickats till berörda. Eftersom KTH ledningsorganisation ändrats ( vicerektor för grundutbildningen finns ej längre) kommer utvärderingen även att skickas till rektor och samtliga prorektorer. Bengt stämmer av med ALV att de är nöjda med kursen och pedagogiken. Kursen planeras att ges på samma sätt med Olle Bälter som kursledare även nästa år.

2. Kommande aktiviteter.
Ingrid informerade om att ämnesföreträdarnas roll behöver tydliggöras. Diskussioner bör finnas med under lärarinternatet. Se även punkt 4.
Kerstin har upptäckt att NADA under flera år erhållit för få HÅS-ar pga av programfel i LADOK.
Bokslutet 97/98 gav ett litet överskott. Budget för 99/00 balanserad. Utrymmet för investeringar är litet, ca 3 Milj. för datorer od och 2 milj för direkt avskrivbar utrustning.
Vaktmästeriet flyttar under februari till plan 2. Följande planeras: Den stora kopieringsaparaten (loket) ersätts med en apparat som troligen endast vaktmästerna får använda och en mellanstor kopiator för alla som komplement till de små kopiatorerna på våningsplanen. Den stora och mellanstora kopiatorn kommer att stå på plan 2.
Studerandeexpeditionen kommer eventuellt att senare flyttas till plan 2.
Det nya läraravtalet innebär inga stor direkta förändringar för oss, det ger dock intressanta möjligheter. Det kommande året får vi se som ett läroår inför framtiden. Den påbjudna långsiktigheten i planeringen bör underlätta kursrotation och personlig kompetensutveckling. Se även punkt 4.

3. Mikael föreslog att INDA-kursen och ProgP-kursen för D1 slås ihop till en 12p kurs. På så sätt kan kurserna samordnas på bättre sätt. Bengt förmedlar iden till Stefan och Rand. Det är för sent att göra en sådan ändring inför 99/00, men hög tid att fundera inför 00/01.

4. En arbetsgrupp för förberedelser inför lärarinternat 13-14 april 1999 bildas. Gruppen får följande sammansättning:
Kerstin Frenckner Sammankallande, sammanhållande och praktiska arrangemang.

Bengt Lindberg
Lärande och undervisning. Pedagogisk grundsyn, pedagogisk policy, meritportföj, undervisnings- och examinationsformer, den ideala kursen.
Ämnesföreträdare
Forskarutbildningen. Balans mellan styrning och självständighet. Ämnesföreträdarnas roll. Professorernas och doktorandernas medverkan i grundutbildningen. Doktorandernas pedagogisk utveckling (och studieplan) i ljuset av KTH's anvisningar om pedagogisk meritering. Ingrid diskuterar på FoFu-mötet 2/2 och lämnar namn till Kerstin.

Ingrid Melinder
Det nya arbetsavtalet för lärare. Förtroendetid försvinner, och nytt sätt att räkna arbetstid kommer. Konsekvenser för oss.
5. Studierektorsfunktionen på NADA. Föreslås att studierektorsuppgifterna fördelas på tre studierektorer (Bengt Lindberg, Kerstin Frenckner, Viggo Kann) och två biträdande studierektorer (Staffan Romberger, Linda Kann), några delområdesansvariga (Caroline Nordquist, Lennart Edsberg, Inge Frick). Arbetsfördelningen kommer att specificeras i särskilt dokument. Huvudansvarig blir GRU-gruppens ordförande. Gruppen har kvalificerad sekreterarhjälp på deltid.

Arbetsfördelningen kommer att specificeras i särskilt dokument. Ingrids lista utökades med:
Rekrytering av assistenter och övriga löshästar
Ansvar för utveckling av kurser och kursmaterial.
Val av kurslitteratur. Initiativtagare och diskussionspartner.
Utveckling av innehållet i kurser. Initiativtagare och diskussionspartner.
Studerandeservice, kurser, kursbuntar, betyg, expeditionen.
I samband med denna förändring bör också GRU-gruppens sammansättning ändras. Ämnesföreträdarnas roll och lärarnas akademiska frihet har stor betydelse för studierektorernas arbete. Vi förutsätter att forskargrupperna hjälper till med bemanningen av kurser i de högre årskurserna, liksom att ämnesföreträdarna bistår med målformuleringar för GRU-verksamheten. Hur vi skall använda våra resurser, personella och andra, bör anges i sådana målformuleringar. Som exempel anges eventuella framtida satsningar på vidareutbildning, distansutbildning och IT-baserat lärande.
next up previous
Nästa: Om detta dokument...
Bengt Lindberg
1999-02-01